1. BLOG

15-09-2015: Uitstekend gesprek IWOII met Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) over o.a. rol en houding Zeisterse politie en over bedreigingen en overlast door Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco H. van de Wetering !!!

Beste Lezers,

Vandaag, dinsdag, 15 september heden heb ik op het gemeentehuis van Zeist een ontmoeting gehad met de Fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist. In dit gesprek vertelde ik aan de Fractievoorzitter, Koos van Gemeren en aan de Fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist wat in de afgelopen jaren mijn ervaringen zijn geweest met de politie van Zeist en met justitie en hoe deze zich naar mij toe hebben gedragen in verband met de afhandeling van o.a. mijn aangiftes tegen de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering. Ik heb Koos van Gemeren en zijn fractiegenoten gevraagd mijn dossier nauwlettend te blijven volgen.

Koos van Gemeren gaf namens de fractie Nieuw Democratisch Zeist aan dat zijn partij het belangrijk vindt dat de democratische grondrechten van alle burgers in Zeist worden gewaarborgd en dat alle burgers door de Nederlandse overheid fatsoenlijk en met respect worden behandeld. Zijn partij ziet hier nauwlettend op toe. Net als alle andere Zeisterse burgers dient wat Nieuw Democratisch Zeist betreft dus ook mijn grondrechten te worden gewaarborgd en dien ook ik fatsoenlijk en met respect door overheidsambtenaren te worden behandeld. Koos van Gemeren gag tijdens het gesprek aan dat Nieuw Democratisch Zeist er in dit opzicht voor alle burgers van Zeist is, dus uiteraard ook voor mij.

Mijn dossier met betrekking tot mijn ervaringen met politie en justitie en omtrent de ondervonden bedreigen en overlast van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering  is bij Koos van Gemeren en de overige fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist bekend. Ook worden mijn mailings door hem en zijn overige fractieleden gelezen. Samen met vertegenwoordigers van andere Zeisterse politieke partijen wordt ook de fractie van Nieuw Democratisch Zeist regelmatig door de burgemeester van Zeist op de hoogte gehouden van mijn dossier met betrekking tot mijn contacten met politie en justitie en de ondervonden neonazistische bedreigingen en overlast.

De burgemeester van Zeist heeft immers hierin ook geïntervenieerd. Dankzij de burgemeester van Zeist heeft immers pas na 1 ¾ jaar eindelijk de eerste aangiftes van mijzelf en van twee andere benadeelde partijen, waaronder een inwoner van Zeist, bij de politie van Zeist plaats kunnen vinden. Voorheen weigerde de politie van Zeist namelijk om dit überhaupt te doen. Dankzij de interventie van burgemeester Janssen en de inzet van Yno Hoekstra, beleidsambtenaar van de gemeente Zeist, heeft de eerste aangifte uiteindelijk in november 2013 plaats gevonden. Daarna zijn er nog 16 andere aangiftes van mijn collega mr. Fred IJspeerd en van een andere vrouwelijke benadeelde Zeisterse partij gevolgd. In totaal zijn er 17 aangiftes verricht.

De fractie van Nieuw Democratisch Zeist liet mij bij monde van fractievoorzitter Koos van Gemeren weten dat zij de regelmatige terugkoppelingen hieromtrent door de burgermeester van Zeist met veel belangstelling zal blijven volgen, omdat de waarborging van de grondrechten en een respectvolle en fatsoenlijke behandeling van alle Zeisterse burgers, dus ook van mij, de fractie van Nieuw Democratisch Zeist zeer ter harte gaat.

Het is een open en eerlijk gesprek geweest, waarin een aantal zaken duidelijk naar elkaar toe werden uitgesproken. De oprechte belangstelling van Nieuw Democratisch Zeist met betrekking tot mijn dossier en dan met name toegespitst op mijn ervaringen als burger van Zeist met politie en justitie doet mij bijzonder veel genoegen. Ik heb het dan ook zeer op prijs gesteld dat de fractie van Nieuw Democratisch Zeist tijd voor mij in haar agenda heeft vrijgemaakt en mij vanavond persoonlijk te woord heeft gestaan. Na afloop van het gesprek wenste Fractievoorzitter Koos van Gemeren namens hemzelf en de overige fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist mij persoonlijk in alle opzichten alle goeds voor mijn verdere toekomst toe en namen wij op allerhartelijkste en uiterst hoffelijke wijze afscheid van elkaar.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens Neonazi's (o.a. Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de Wetering) op een memorystick aan VVD-Fractie Zeist overhandigd !!!
 
Zeist, 8 september 2015
  
Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch, Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Floris Veenendaal, een Fractielid van de VVD van de Gemeente Zeist en via hem zijn Zeisterse VVD-Fractievoorzitter en VVD-medefractieleden volledig van deze discriminerende uitspraken op de diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van o.a. deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de VVD zich vanuit haar liberale grondbeginselen reeds jarenlang inzet om de democratische grondrechten en daarmee de democratische gelijkheidsprincipes voor alle burgers in ons land te verdedigen en te bewaken . Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke VVD-Fracties verwijs ik u graag naar de landelijke en de plaatselijke websites van deze in Nederlands uiterst belangrijke politieke partij.
 
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de duizenden documenten die ik heden, dinsdag 8 september 2015 om 20.45 uur persoonlijk aan Floris VeenendaalFractielid van de VVD van de gemeente Zeist en daarmee aan de VVD-Fractievoorzitter en al zijn medefractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan VVD-Fractielid Floris Veenendaal en daarmee aan al zijn Fractiegenoten van de VVD van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt: 

 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen met de duizenden documenten aan Floris Veendenaal, Fractielid van de VVD en via hem aan zijn Zeisterse VVD-Fractievoorzitter en VVD-medefractiegenoten.. De informatieoverdracht wordt door de beide heren bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.  
 

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Floris Veenendaal, Fractielid van de VVD van de gemeente Zeist en daarmee al zijn collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Floris Veenendaal en al zijn collega’s van de VVD van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere VVD-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige VVD-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Zeker nu alle problemen bij de invoering van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan VVD-er Floris Veenendaal en daarmee aan zijn Zeisterse VVD-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk wél in een moderne democratie?
 
Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat.
 
Uiteraard mogen VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om de grondrechten van alle Nederlandse burgers mee te helpen verdedigen en te bewaken. VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde wereldwijd voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen VVD-Fractielid Floris Veenendaal, zijn VVD-Fractievoorzitter en al zijn medefractieleden en –Assistenten van de Zeisterse VVD-Fractie, alsmede van de landelijke VVD Tweede Kamerfractie en van alle overige VVD-Fracties elders in Nederland heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl


 

___________________________________________________________________________
 
Dreamteam IWOII: Vijf fantastische HBO-studenten houden uitstekende eindpresentatie (stageopdracht) / Kennismaking met Bastiaan Timmerman, Briljante Directeur van Mango-IT


Beste Lezers,

Zoals u weet heb ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) de afgelopen maanden vijf HBO-studenten als opdrachtgever begeleid bij hun ICT-stageopdracht  “Execute your own project” (EYOP). Deze stageopdracht is een onderdeel van de opleiding Business IT & Management (BIM) van de Hogeschool Utrecht (HU).

Deze themaopdracht wordt uitgevoerd in het tweede semester van leerjaar 2, dat loopt van maart tot juli 2015. De studenten krijgen gedurende dit semester 2 x 4 weken cursus (8 weken in totaal), in beide gevallen opgevolgd door 2 weken project (4 weken in totaal). Gedurende de cursusweken dienen de studenten zich tenminste 1 dag per week volledig aan de themaopdracht te wijden, gedurende de projectweken is dit tenminste 3 dagen per week.
 

De opdracht

De opdracht integreert de kennis en vaardigheden die de studenten gedurende het tweede jaar aangeboden krijgen. De studenten gaan in teamverband, van 4 a 5 studenten, werken aan een complexe opdracht, gebaseerd op een concrete vraagstelling uit de praktijk, waarbij het resultaat is bedoeld voor een externe opdrachtgever.  De studietijd voor de opdracht is 280 uur per student. Hiervan zal ongeveer 30% opgaan aan schoolopdrachten. De overige uren dienen te worden besteed aan de externe opdracht, zowel op locatie bij de externe opdrachtgever als in projectruimten op school
 

Achtereenvolgens dienen de studenten:
- Een opdracht te verwerven;
- Een Plan van Aanpak op te stellen (op afstudeerniveau);
- De opdracht uit te voeren conform dit Plan van Aanpak.

De studenten zijn redelijk vrij in de keuze van hun resultaatgebieden. Zij zijn vrij om te kiezen uit het domein (ERP, CRM, BPMS, BI en Service management) en de bedrijfsfunctie(s) (marketing, sales, productie, helpdesk, etc.) en laten dit afhangen van de voorkeur van de projectgroep leden en de mogelijkheden bij de opdrachtgever. De belangrijkste eisen die de HU stelt zijn:
1.  Het project dient een procesverbetering zijn die m.b.v. ICT wordt ondersteund;
2.  Het project dient voldoende complex van aard te zijn om er met 5 projectleden 10EC (zijnde 1400 uur) aan te besteden;
3.  Het project dient multidisciplinair van aard (processen, technologie en mens) te zijn.

 
De uitvoering

De opdracht wordt uitgevoerd door een team van 4 a 5 studenten van de opleiding BIM. Wanneer de opdrachten zich qua context hiervoor lenen kunnen eventueel ook studenten van andere ICT afstudeerrichtingen hierin deelnemen. Van elk team wordt verwacht dat zij tijdens de reguliere lesweken wekelijks tenminste 1 volle dag van 8 werkuren, of 2 dagdelen van 4 uur, gezamenlijk in een ruimte werken aan de opdracht. Bij voorkeur is deze ruimte op locatie van de opdrachtgever. Gedurende de tussenliggende en afsluitende 2 projectweken zullen zij tenminste 3 werkdagen per week gezamenlijk aan de opdracht werken. (In totaal komt dit neer op 4 weken van 3 dagen).

Het definitief aantal uren dat er daadwerkelijk op uw locatie gewerkt kan worden hangt gedeeltelijk af van de snelheid waarmee de studenten de opdracht verwerven. Komen de opdrachtgever en de studenten snel tot overeenstemming, dan kunnen zij dus meer werkdagen besteden aan de opdracht dan wanneer een groter deel van de beschikbare tijd wordt besteed aan de werving van een opdracht.

Formeel werken de studenten onder dezelfde voorwaarden als die gelden bij een oriënterende stage. De studenten hebben hierbij een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. De opleiding is formeel geen partij. Eventuele rechten van opgeleverde producten komen ten goede aan de opdrachtgever.
 

De begeleiding

Het team studenten wordt begeleidt door een hiervoor aangegeven contactpersoon bij de opdrachtgever en een HU-docent.

De opdrachtgever zorgt voor het verstrekken van de opdracht. Verder wordt verwacht dat de opdrachtgever ongeveer 1 x per 3 weken de uitvoering bespreekt met het studententeam. Aan het eind van het semester is er een formele beoordeling op de HU, waarbij ook de opdrachtgever verwacht wordt.

De HU-docent beoordeeld de opdracht op voorhand aan de hand van het Plan van Aanpak dat door de studenten moet worden opgeleverd. Alleen wanneer het Plan van Aanpak akkoord is voor zowel de HU (beoordeling conform afstudeerleidraad) als de opdrachtgever mag een studententeam de betreffende opdracht uitvoeren. Daarnaast heeft de HU-docent de rol van procesbegeleider. De voortgang wordt met regelmaat besproken. Ook stelt de HU-docent de uiteindelijke eindbeoordeling vast.

 
Het proces

Gedurende de lesweken (startend in februari) wordt het team studenten in de eerste 6 weken door de HU docent begeleid bij het verwerven van de opdracht. Belangrijke ‘deliverables’ zijn:
•   Propositie (wat willen jullie en wat kun jullie goed)
•   Hitlist (wie kennen jullie en wie gaan jullie benaderen)
•   Getekend voorstel voor een project start van de werkzaamheden bij de opdrachtgever
•   Plan van Aanpak conform afstudeerleidraad uiterlijk 8e week gerealiseerd en akkoord
•   Realisatie
•   Eindrapport: 19e week gerealiseerd
    o   Analyse (proces, ICT en mens)
    o   Bevindingen
    o   Advies
    o   Doorgerekende Business Case
    o   Projectbeoordelingsmethode
    o   Implementatieplan
Eindpresentatie: 20e week – De presentatie heeft op 17 juni jl. in het gebouw van de Hogeschool Utrecht plaatsgevonden. Als de opdrachtgever van deze vijf HBO-studenten ben ik – uiteraard – bij deze eindpresentatie aanwezig geweest.

Resultaat: Gerrit Jan Boshuizen, de Docent van mijn dreamteam liet in mijn aanwezigheid weten dat hij hun eindpresentatie zonder meer positief heeft beoordeeld en dat zij hun zomervakantie dus met een gerust en tevreden gevoel tegemoet kunnen zien.

 
Graag stel ik mijn persoonlijke dreamteam en hun persoonlijke kerncompetenties hierbij aan u voor:

Bob Bontje:
·         Teamspeler
·         Besluitvaardig
·         Uitstekende Bestuurder

Avinash Dihal:
·         Uitmuntende Verslaglegger
·         Analystisch Sterk
·         Passie voor Processen Modelleren

Guillaume Toubi:
·         Sterke Dedactiek
·         Uitstekende Kennis op ICT-gebied
·         Gedreven

Jessy Schurink:
·         Efficiënt
·         Gestructureerd
·         Innoverend

Niels de Koning:
·         Teamplayer
·         Methodisch
·         Praktijkgerichte kennis en grote interesse op ICT-gebied

Hun persoonlijke kerncompetenties zijn zonder meer naar voren gekomen tijdens onze uitstekende samenwerking in de afgelopen periode en hun eindpresentatie was er dan ook naar. Als hun opdrachtgever ben ik uiteraard bij deze eindpresentatie aanwezig geweest om – waar nodig en gewenst – hun presentatie met mijn eigen opmerkingen en bevindingen aan te vullen. Als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kijk ik met veel genoegen op onze uitstekende samenwerking in de afgelopen maanden terug en ik zie dan ook met veel genoegen komende week uit naar het eindrapport en naar de oplevering van de nieuwe website voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), die die dreamteam in het kader van hun stageopdracht voor onze stichting heeft ontwikkeld. Mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf wensen deze vijf briljante studenten zowel zakelijk als privé in alle opzichten alle goeds voor hun verdere toekomst toe. Wij zullen vast en zeker nog heel veel van deze vijf veelbelovende HBO-studenten in de toekomst gaan horen. Mijn collega en ik zullen hun toekomstige ontwikkelingen in ieder geval met zeer veel interesse blijven volgen en zien beiden met veel genoegen terug op onze goede samenwerking in de afgelopen periode.

 
In totaal hebben vier HBO-studententeams op 17 juni jl. in het kader van hun stageopdracht een eindpresentatie gehouden. Mijn eigen team hield de tweede eindpresentatie. Eén van de leden van het derde studententeam dat op deze dag haar eindpresentatie heeft gehouden is Bastiaan Timmerman. Naast HBO-student is Bastiaan Timmerman ook directeur van het door hemzelf opgerichte bedrijf Mango-IT.

 

Mango IT is een startende onderneming opgezet door twee IT studenten. Met een frisse blik op de IT wereld probeert Mango IT hoogstaande producten neer te zetten voor haar klanten. Zo is Mango IT bezig met  de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Zo kunnen klanten inloggen en de locatie, zonnepaneel statistieken en accu statistieken inzien van de MSU’s. Hiernaast is Mango IT bezig met het aanleggen van consument en MKB internet netwerken die in de cloud beheerd worden. Zo kunnen eventuele problemen vaak binnen enkele minuten opgelost worden. Dit alles is mogelijk door nieuwe generatie netwerk apparatuur in te zetten. Betrouwbaarheid en simpliciteit staan hierbij centraal. Ten slotte bouwt Mango IT ook professionele website’s gebaseerd op het populaire content management systeem Wordpress.  


Voor het bedrijf Mobisolar hebben Sebastiaan Timmerman, Directeur van Mango-IT en zijn HBO-medestudenten hun stageopdracht verricht door de hardware om de MSU’s van Mobisolar uit te lezen en de data grafisch mooi weer te geven in een webapplicatie. Op de vervaardiging van welke producten richt het bedrijf MobiSolar zich?

Al onze producten zijn vanuit een duurzaam oogpunt ontwikkelt en hebben als doel om maatschappelijk verantwoord ondernemers een oplossing te bieden op het gebied van energievoorziening. Ons product, de Mobile Solar Unit, kan voor veel doeleinden gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan stroomvoorziening voor camerabeveiliging, evenementen, bouwterreinen en buitenbeurzen. De mogelijkheden zijn oneindig! Met onze Mobile Solar Unit laten we zien dat duurzame oplossingen alleen maar voordelen biedt. De MSU draagt bij aan verantwoord ondernemen en kan voor onbeperkte tijd blijven functioneren. Dit alles zonder routinehandelingen!

Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 

Guillaume Toubi en Jessy Schurink verdedigen op inhoudelijk uitstekende wijze de inhoud van hun presentatie. Op het projectiescherm ziet u het IWOII-logo.

 


 

Van links naar rechts: Bob Bontje, Jessy Schurink, Gerrit Jan Boshuizen, Docent aan de Hogeschool Utrecht, Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), Guillaume Toubi, Niels de Koning en Avinash Dihal.
 
Van links naar rechts: Bastiaan Timmerman, HBO-Student aan de Hogeschool Utrecht en tevens de jonge, briljante Directeur van Mango-IT en Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). Als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kan ik Bastiaan Timmerman en zijn uitmuntende bedrijf Mango-IT alsmede het bedrijf MobiSolar met zijn energievriendelijke producten zonder meer van ganser harte bij u allen aanbevelen.
_____________________________________________________________________
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gegevens van Neonazi's en hun consorten (o.a. Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner Marco H. van de Wetering) en van rechtsextremistische/neonazistische fora op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) overhandigd 

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met o.a. het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit anti-Marokkaans, antisemitisch, racistische, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie en racisme in Nederland. Wij vinden het dan ook van groot belang dat het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) - voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) op de hoogte wordt gebracht van de racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.
 
Per slot van rekening is Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik o.a. een aantal racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik vandaag Aissa Zanzen, de Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) volledig van deze racistische uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi – ik het van groot belang acht dat organisaties, die zich net als ikzelf inzetten om neonazisme, racisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat het (inter)nationaal georiënteerde Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) zich reeds jarenlang inzet met als o.a. het voor onze (inter)nationale samenleving uiterst belangrijke doel om Marokkanenhaat in Nederland te voorkomen en te bestrijden.
 
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, vrijdag, 5 juni 2015 om 16.00 uur persoonlijk aan Aissa Zanzen, de Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Marokkaanse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
Zelf vind ik het van groot belang dat alle medewerkers van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten zowel nationaal als internationaal bij alle Marokkaanse belangen- en overheidsorganisaties bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe meer Marokkaanse belangen- en overheidsorganisaties in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat het neonazisme, racisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (rechts) overhandigt een memorystick met 19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Aissa Zanzen, Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) (links).
 
 
 
De informatieoverdracht van 19 archiefmappen met 2141 documenten wordt door Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) (rechts) en Aissa Zanzen, Secretaris van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________
Beste Lezers,

Op zondag, 17 mei jl. heb ik na afloop van de Heilige Mis, waar ik als Misdienaar heb gefungeerd voor de Zuid-Soedanese Pastoor John Opi Severino, een bijzonder constructieve ontmoeting gehad met Sara Ketelaar en Edwin Ruigrok, vertegenwoordigers van PAX en met Jannie Nijwening, vertegenwoordiger van de Raad van Kerken. De organisatie PAX is lid van de internationaal opererende organisatie Pax Christi International. Deze organisaties werken samen met Pastoor John Opi Severino om in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan de vrede te bevorderen. De Republiek van Zuid-Soedan heeft namelijk te maken met grensconflicten en met onderlinge stammenstrijd. Vanuit de principes van het christelijke geloof zetten Pastoor John Opi Severino, PAX – lid van Pax Christi International – en de Raad voor Kerken zich in om de vrede in Zuid-Soedan, maar uiteraard ook elders in de wereld, te bevorderen en op een vreedzame wijze te zoeken naar een oplossing van huidige conflicten. Voor zijn inzet om de vrede in Zuid-Soedan te bevorderen ontving Pastoor John Opi Severino na afloop van de Heilige Mis uit handen van Sara Ketelaar namens PAX als blijk van waardering een schitterende handgesneden houten vredesduif cadeau.
 
Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zet zich vanuit de principes van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof in om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden, omdat dit verderfelijke gedachtengoed immers volkomen onverenigbaar is met de inhoud en de leer van het Christelijke geloof.

Wij hebben een inhoudelijk bijzonder goed en plezierig gesprek met elkaar gevoerd, waarin wij naar elkaar toe onze oprechte overtuiging hebben uitgesproken hoe belangrijk het is om zowel als organisaties en als individuele burgers gezamenlijk de handen ineens te slaan om internationaal de vrede te bevorderen en om neonazisme, fascisme en antisemitisme, waar ter wereld dan ook, te voorkomen en te bestrijden. Om het kwade in welke vorm dan ook succesvol een halt toe te kunnen roepen is het van groot belang dat goedwillende individuen en organisaties waar ter wereld dan ook elkaar de hand toereiken én vervolgens de handen ineen slaan om waar dit maar mogelijk is hiertoe in woord en daad met elkaar samen te werken.

Aan de tijdens deze gelegenheid aanwezige vertegenwoordigers van PAX en de Raad van Kerken heb ik dan ook met veel genoegen als directeur van onze organisatie laten weten dat zij in hun oprechte streven om de vrede internationaal te bevorderen en tot stand te brengen steeds op de steun en de sympathie van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zullen kunnen rekenen. Per slot van rekening heeft het verderfelijke gedachtengoed van het neonazisme, fascisme en het antisemitisme (onverdraagzaamheid) in de vorige eeuw tot een wereldwijd omvattende oorlog geleid, die aan miljoenen burgers en militairen het leven heeft gekost en een onvoorstelbaar groot (inter)nationaal en individueel leed met zich heeft meegebracht. Het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) begrijpt deze inzet van deze beide organisaties dan ook maar al te goed en heeft hier dan ook een bijzonder grote waardering voor. Net zoals de vertegenwoordigers van beide organisaties mij tijdens onze ontmoeting hebben laten weten dat zij van hun zijde de inzet van onze organisatie om het neonazisme, fascisme en antisemitisme (inter)nationaal te voorkomen en te bestrijden eveneens bijzonder goed begrijpen en waarderen.

Wij wensen PAX, Pax Christi International en de Raad van Kerken en al hun vertegenwoordigers, waar ter wereld dan ook, heel veel succes en boven alles Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd Maria toe bij hun tomeloze inzet om wereldwijd de vrede te bevorderen en conflicten door middel van het onderlinge overleg op geweldloze wijze tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te brengen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII) (www.iwoii.nl)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
Van links naar rechts: Edwin Ruigrok, PAX,  Jannie Nijwening , Raad voor de Kerken, Anne Louis Cammenga, Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en Sara Ketelaar, PAX

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Archiefoverdracht aan Mike Durand, Wetenschappelijk Medewerker CIDI /

Adviesinwinning in het kader van verdere professionalisering IWOIIZeist, 18 mei 2015Beste Lezers,


Op, vrijdag, 15 mei jl. heeft een archiefoverdracht, bestaande uit een memory-stick met 19 archiefmappen (totale inhoud: 2141 documenten), plaatsgevonden op het kantoor van het CIDI in Den Haag aan de heer drs. M. (Mike) Durand, Wetenschappelijk Medewerker van het CIDI in Den Haag. De inhoud van deze archiefmappen en documenten heb ik vervolgens op een uiterst gedetailleerde, grondige wijze volledig aan de heer Durand toegelicht.


Op dit moment is onze organisatie bezig met een grote professionaliseringsslag om in de toekomst op een nog betere en bredere wijze diensten te kunnen gaan verlenen aan onze cliënten. Om deze verbreding van onze dienstverlening te kunnen realiseren is het noodzakelijk gebleken als organisatie andere richtingen in te gaan slaan. In het kader hiervan dient eveneens de inhoud en de qua lay-out van onze website grondig te worden aangepast.


In het kader van deze verdere professionalisering van onze organisatie; haar diensten en haar website heb ik dan ook advies ingewonnen bij de o.a. op deze gebieden uiterst deskundige heer Durand, die mij tijdens dit gesprek dan ook – zonder meer - van uiterst nuttige, uitstekende adviezen heeft voorzien.


Na afloop van ons inhoudelijk bijzonder goede en plezierige gesprek overhandigde de heer Durand mij op uiterst attente wijze als geschenk drie wetenschappelijke werken over diverse (historische) onderwerpen. Ik heb de heer Durand hiervoor heel hartelijk bedankt en hem laten weten dat ik - gezien de uiterst interessante historische inhoud van deze drie wetenschappelijke werken - mij er zonder meer op verheug om deze boeken het komende weekeinde te gaan lezen.  


Mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf zijn de heer Durand bijzonder erkentelijk voor al zijn in woord en daad gegeven hulp met betrekking tot de verdere professionalisering van onze organisatie en wij zien de komende periode aanvullende informatie en adviezen hieromtrent dan ook met bijzonder veel belangstelling tegemoet.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur


_________________________________________________________________________________________________________________ 


Beste Lezers,


Van ganser harte wensen mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd, Adviseur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog en ikzelf U en al uw hierbij een Zalig Kerstfeest en een Gezond, Voorspoedig, Gelukkig, Zalig Nieuw Jaar 2015 toe !!!


Moge het nieuwe jaar 2015 U en uw dierbaren al datgene brengen wat U allen er van verwacht !!!


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur


C.C.      De heer mr. F.J. IJspeerd, Adviseur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)


_________________________________________________________________________

Beste lezers,


Intens verdrietig en ontroerd maar ook met oprechte gevoelens van respect en bijzonder grote dankbaarheid voor het leven van Koningin Fabiola van België, heb ik vanavond kennis genomen van haar overlijden. Als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk en geïnspireerd door ditzelfde Christelijke geloof volledig mijn taken als directeur van onze stichting vervullend heb ik altijd enorm veel respect gehad en gehouden voor haar diepe, oprechte geloofsleven dat zij nooit onder stoelen en banken heeft gestoken. Hetgeen trouwens ook gold voor haar in 1993 overleden echtgenoot, Koning Boudewijn.

Tijdens haar leven zette zij zich samen met haar man, Koningin Boudewijn zich in om o.a. de slavenhandel en discriminatie in België te bestrijden en te voorkomen. Vanuit de grond van mijn hart wens ik de Belgische Koninklijke Familie heel veel kracht, steun en liefde toe in deze voor hen zo'n moeilijke tijd. Laat het voor hen een troost zijn dat Koningin Fabiola nu in ieder geval weer bij haar echtgenoot in het Hemelse Paradijs verenigd is. Mijn Rooms-Katholieke gebeden zullen de Belgische Koninklijke Familie en de Ziel van Koningin Fabiola op weg naar de Hemel in ieder geval zonder meer begeleiden.

 

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 

Anne Louis Cammenga

Directeur

Website: www.iwoii.nl


__________________________________________________________________________________________________


OPENBARE ADHESIEBETUIGING VAN IWOII VOOR DR. EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN EN M.B.T. TOT ZIJN NOG TE VERSCHIJNEN BOEK 'HOUSE OF ORANGE: FASCISM, CORRUPTION AND ASSASSINATIONS'


Meijer Advocatuur

T.a.v. de heer dr. E.K.W. de Roy van Zuydewijn

Willemsparkweg 112
1071 HN AMSTERDAM
 


Zeist, 10 juni 2014


Betreft: Openbare adhesiebetuiging voor Uw nog te verschijnen boek ‘House of Orange: Fascism, Corruption and Assassinations’


Geachte heer De Roy van Zuydewijn,


Graag wil ik u hierbij namens het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) mijn schriftelijke adhesie betuigen voor uw nog te verschijnen boek ‘House of Orange: Fascism, Corruption and Assassinations’ alsmede mijn bijzonder grote respect betuigen voor uw onvoorstelbare grote moed om dit boek te schrijven en daarmee het Nederlandse publiek van uiterst belangrijke informatie te voorzien. Met grote bewondering heb ik gekeken naar uw interview met Sven Kockelmann in het programma Eén op Eén van de KRO.


Als directeur van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) kijk ik met betrekking tot uw boek met name uit naar het onderdeel Fascisme in relatie tot de Familie van Oranje. De doelstellingen en van onze stichting zijn:

1.   Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking over de Tweede Wereldoorlog in de breedste zin van het woord.

2.   Het voorkomen en bestrijden van fascisme. Hierbij neemt de stichting als uitgangspunt de op 1 november 2005 in de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie nummer A/RES/60/7.

3.   Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om owel nationaal als internationaal fascisme te voorkomen en te bestrijden. 


Naar onze mening zal uw boek zonder meer bijdragen aan kennis van voorkomend fascisme in de hogere kringen van Nederland. Naar onze mening is voorkomen beter dan genezen. Het is naar onze mening belangrijk om te leren van het verleden en om te weten te komen hoe bepaalde processen zich in het verleden hebben voorgedaan om daarmee herhaling hiervan vervolgens in de toekomst te kunnen voorkomen.   


Zo is het algemeen bekend dat er contacten waren vanuit het Nederlandse hof in de jaren dertig van de vorige eeuw met personen met sympathieën voor Nazi-Duitsland. U kent vast wel deze foto:


Het is de foto van het huwelijk van Prins Louis Ferdinand van Duitsland met Groothertogin Kyra van Rusland. Kroonprinses Juliana zit rechts op de voorgrond op de grond. Links naast Keizer Wilhelm II staat zijn tweede echtgenote Hermine. Links naast Hermine staat Prins Bernhard. Het is algemeen bekend dat Hermine intensieve contacten had met Duitse Nazi’s, omdat zij hoopte dat de Nazi’s haar man Wilhelm weer op de Duitse troon zouden helpen. Maar ook Keizer Wilhelm II en zijn oudste zoon, Kroonprins Wilhelm onderhielden contacten met de nazi’s met als doel: herstel van het Duitse keizerrijk. Hetgeen uiteraard een illusie is geweest; voor de Nazi’s waren de Hohenzollerns slechts een gebruiksmiddel om sympathie onder de Duitse bevolking te verwerven.


Ook deze foto zal vast en zeker wel bij u bekend zijn.


Deze foto toont aan hoe ’s avonds tijdens de galavoorstelling ter gelegenheid van het huwelijk van Kroonprinses

Juliana met Prins Bernhard een aantal gasten openlijk de Hitlergroet brengen.


De connectie van het Huis van Oranje met uiterst bedenkelijke regimes zien wij in de huidige tijd terugkomen via het huwelijk in 2002 van toen nog Kroonprins Willem Alexander met Máxima Zorreguieta. Zij is de dochter van Jorge Zorreguieta, die staatssecretaris van Landbouw is geweest in het regime van generaal Jorge Videla. Het dictatoriale regime van Videla staat bekend om de talloze gedwongen verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen in de zogenaamde vuile oorlog. Hierbij zijn tussen de 9.000 en 30.000 mensen omgekomen.

Waar ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en als Nederlands staatsburger bijzonder benieuwd naar ben, is naar de processen die het toelaten dat dit soort contacten klaarblijkelijk kunnen ontstaan tussen het Huis van Oranje en dit soort bepaald niet democratische regimes. Het Nederlandse Koningshuis maakt onderdeel uit van de Nederlandse regering. Hier zullen – zo vermoed ik althans – dan ook wel zakelijke, financiële belangen mee zijn gemoeid. Vandaar dat ik zo bijzonder benieuwd ben naar de inhoud van uw boek.  

Allereerst mijn allerhartelijkste dank voor uw hartelijke, lovende woorden tijdens ons telefoongesprek op 2 juni jl. over de inhoud van mijn in 2012 via uitgeverij Boekscout verschenen biografie ‘Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen’, dat ik u tijdens onze ontmoeting op 23 april jl. als cadeau heb overhandigd. Uw complimenteuze woorden ten aanzien van mijn eigen boek heb ik dan ook bijzonder op prijs gesteld. Voor mij als auteur is het écht een bijzonder grote aanmoediging dat u mijn boek met zoveel plezier heeft gelezen. Het doet mij dan ook écht bijzonder veel deugd dat u mijn cadeau zó enorm op prijs heeft gesteld.

Uiteraard denk ik met grote dankbaarheid, groot respect en bijzonder veel genoegen aan onze persoonlijke ontmoeting op 23 april jl. terug. Ik dank u hierbij openlijk bijzonder hartelijk voor al uw goede adviezen en informatie, die u mij zowel telefonisch als persoonlijk heeft verstrekt. Mijn ontmoeting en gesprekken met u zijn voor mij zowel als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Zeist als voor mij persoonlijk in velerlei opzichten bijzonder leerzaam, interessant en bijzonder nuttig gebleken. U bent met recht een uitzonderlijk boeiend verteller en als uw boek net zo boeiend wordt als uw verteltrant, dan belooft dit naar mijn mening bijzonder veel voor de toekomst. Uw aan mij mondeling verstrekte informatie heeft mij namelijk écht veel inzicht verstrekt in zowel de Nederlandse geschiedenis; in het optreden en de gedragingen van de hogere kringen, waaronder het Nederlandse koningshuis en in de werking van de Nederlandse overheidsorganen gegeven, waarvoor – nogmaals – mijn aller-, allerhartelijkste dank.  

Twee van de doelstellingen van onze stichting zijn:

- Het voorkomen en bestrijden van fascisme. Hierbij neemt de stichting als uitgangspunt de op 1 november 2005 in de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie nummer A/RES/60/7.

- Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal als internationaal fascisme te voorkomen en te bestrijden.


Wij zijn er oprecht van overtuigd dat uw nog te verschijnen boek ‘House of Orange: Fascism, Corruption and Assassinations’ daadwerkelijk zal helpen bij het voorkomen en bestrijden van fascisme in Nederland en wij willen u dan ook bijzonder graag een handreiking doen door uw deze openbare schriftelijke adhesiebetuiging voor uw nog te verschijnen boek te doen toekomen. U heeft uiteraard onze volledige toestemming om deze openbare schriftelijke adhesiebetuiging zowel nationaal als internationaal aan alle media, personen en uitgeverijen te verstrekken, waaraan u dit maar wilt.


Nogmaals: heel veel succes met de vervaardiging van uw boek en u, uw familieleden en uw advocaten in zowel zakelijk als persoonlijk opzicht in alle opzichten heel veel goeds voor de toekomst toegewenst. Uw weergaloze moed om zaken m.b.t. fascisme en de Tweede Wereldoorlog openlijk in uw boek aan de orde te stellen is naar onze mening zéér lovenswaardig en bewonderenswaardig en een bijzonder inspirerend voorbeeld voor velen in ons land. Uw boek zal naar mijn mening de beeldvorming over het wérkelijke functioneren van de democratie in Nederland ongetwijfeld ten goede komen en de huidige beeldvorming hieromtrent ongetwijfeld flink bij gaan stellen.


Met bijzonder veel belangstelling zie ik dan ook naar de verschijning van uw boek uit.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur


P.S. Deze schriftelijke adhesiebetuiging is uiteraard eveneens separaat verzonden aan de heer dr. E. (Edwin) de Roy van Zuydewijn via het adres van zijn advocaat, de heer mr. M. (Mark) Meijer van het Amsterdamse advocatenkantoor Meijer Advocatuur


__________________________________________________________________________________________________


Waarschuwing tegen actueel Neonazisme, fascisme en antisemitisme in Zeist, Nederland en Europa  


Zeist, 27 mei 2014 


Zeer Geachte Heer Van Haersma Buma,


In het verleden heb ik met bijzonder veel genoegen samen met Z.K.K.H. Aartshertog Otto von Habsburg, de oudste zoon van de laatste Zalige Keizer-Koning Karel en Keizerin-Koningin Zita van Oostenrijk-Hongarije en lid van de EVP/CDA-Fractie in het Europees Parlement mij in mogen zetten voor een liefdadigheidsproject ten behoeve van de kinderen van Bosnië en Kroatië in Bunschoten-Spakenburg. Aan Z.K.K.H. Aartshertog Otto von Habsburg heb ik mijn eerste boek ‘Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen’ opgedragen dat ik persoonlijk aan U heb mogen overhandigen tijdens de CDA-bijeenkomst in Hotel FIGI in Zeist op 28 februari jl. Waar ik als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) Z.K.K.H. Aartshertog Otto von Habsburg en EVP-/CDA-lid van het Europees Parlement altijd dankbaar voor zal blijven, is het feit dat hij voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Oostenrijkse en andere joden via Portugal en Spanje heeft geholpen om te kunnen vluchten naar de Verenigde Staten. Voor zijn verdienste is naar mijn mening dan ook niet meer dan terecht na de Tweede Wereldoorlog een Otto-von-Habsburg-ereboom geplant in Yad Vashem in Israël. Aan de brieven die ik van de Europarlementariërs Karla Peijs en Hanja Maij-Weggen heb mogen ontvangen voor mijn inzet om de jongere generaties te wijzen op het belang van kennis van de Tweede Wereldoorlog denk ik met ontroering en grote dankbaarheid terug. Zeker nu het Neonazisme, fascisme en antisemitisme in Europa – helaas – weer oprukt.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Joodse dierbaren van mijn in 2009 overleden moeder, Hermina Cammenga-Damen, de families Knorringa en Sanders in opdracht van de Nazi’s opgepakt door Nederlandse politieagenten en via het Kamp Westerbork per trein vervoerd naar de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor, waar zij uiteindelijk door de Nazi-beulen zijn vermoord. Dit is mij schriftelijk door David Barnouw van het NIOD bevestigd. Voor een duidelijke beschrijving over de daadwerkelijke en uiterst onthutsende rol van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog verwijs ik U graag naar het boek Jodenjacht van Ad van Liempt en Jan Kompagnie.


Tijdens de hoogtijdagen van het Nazi-regime in Nazi-Duitsland onder leiding van dictator Adolf Hitler werden politieke tegenstanders via showprocessen belasterd en volgde er publiekelijk reputatiemoord. Zelf ben ik in 2013 aangebracht door de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en is er zowel door volslagen desinteresse in mijn situatie vanuit de Nederlandse overheid als op Google reputatiemoord op mij gepleegd.


Mijn in 2007 overleden vader, Jillert Cammenga is in de Tweede Wereldoorlog opgepakt tijdens een razzia en heeft in Duitsland in een kamp gevangen gezeten. Net zoals mijn vader Jillert Cammenga tijdens zijn gevangenschap in Nazi-Duitsland de dood onder ogen heeft gezien, zo heb ik net als in de Tweede Wereldoorlog eveneens als gevolg van Neonazisme en totale desinteresse vanuit de huidige Nederlandse overheid totale fysieke, financiële, maatschappelijke en sociale vernietiging aan den lijve moeten ondervinden.


In Zeist heb ik het oprukken van Neonazisme, fascisme en antisemitisme zelfs aan den lijve ondervonden in de vorm van Neo-Nazi-leider Jan Peter Mante. Net zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw de Europese overheden het gevaar van Neonazisme, fascisme en antisemitisme niet onder ogen wensten te zien, zo heb ik meegemaakt dat politie en justitie in Zeist en Utrecht op mijn waarschuwingen tegen het Neonazisme, fascisme en antisemitisme in de vorm van de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante absoluut geen acht wensten te slaan en mij tot op de dag van vandaag iedere praktische vorm van hulp, recht en bescherming, waar ik als burger althans echt daadwerkelijk iets aan heb, hebben onthouden. Voor nadere informatie over mijn ervaringen en over de exacte namen en functies van de desbetreffende functionarissen bij de huidige Nederlandse politie en justitie, die ik om hulp heb verzocht tegen deze Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante, kunnen u, alle overige leden van uw fractie en van de overige fracties in de Tweede Kamer alsmede alle leden van de EVP-/CDA-Fractie in het Europees Parlement uiteraard te allen tijde telefonisch of schriftelijk contact met mij opnemen. Graag zal ik u allen – waar dit maar in mijn vermogen ligt - van alle door u gewenste nadere informatie voorzien.


Toen ik – net zoals dit ook bij vele andere burgers in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd - door toedoen van deze Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante werd aangebracht bij de politie van Zeist, waarbij – zo is mij later uit stukken gebleken - nauw is samengewerkt tussen de politie van Zeist en Utrecht met Justitie, werd voorafgaand aan een verhoor mijn Rozenkrans geheel tegen mijn zin in en ondanks mijn uitdrukkelijke protesten hiertegen van mij afgenomen. In deze diepste, donkerste dagen van mijn leven – waarbij gedurende mijn verhoor door de Nederlandse politie in mijn in feite morele en ethische strijd tegen deze Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante ik op die manier nog weer eens extra schrijnend en emotioneel folterend aan de oorlogstrauma’s van mijn beide ouders werd herinnerd – is echter door dit alles heen mijn Rooms-Katholieke geloof steeds mijn allergrootste steun geweest.Gelukkig greep de Rooms-Katholieke burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen in en kon ik na bijna twee jaar samen met twee andere gedupeerden uiteindelijk alsnog aangifte doen tegen deze Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante.


Door dit alles werd ik herinnerd aan het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Joodse dierbaren van mijn in 2009 overleden moeder, Hermina Cammenga-Damen, de families Knorringa en Sanders in opdracht van de Nazi’s werden opgepakt door Nederlandse politieagenten en via het Kamp Westerbork per trein vervoerd naar de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor, waar zij uiteindelijk door de Nazi-beulen zijn vermoord. Dit is mij schriftelijk door David Barnouw van het NIOD bevestigd. Voor een duidelijke beschrijving over de daadwerkelijke en uiterst onthutsende rol van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog verwijs ik U graag naar het boek Jodenjacht van Ad van Liempt en Jan Kompagnie.


Tijdens de hoogtijdagen van het Nazi-regime in Nazi-Duitsland onder leiding van dictator Adolf Hitler politieke tegenstanders via showprocessen werden belasterd en volgde er publiekelijke reputatiemoord. Op mijzelf is als gevolg van de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en door volslagen desinteresse in mijn situatie is zowel vanuit de Nederlandse overheid als op Google reputatiemoord op mij gepleegd.


Mijn in 2007 overleden vader, Jillert Cammenga is in de Tweede Wereldoorlog tijdens een razzia opgepakt en heeft in Duitsland in een kamp gevangen gezeten. Net zoals mijn vader Jillert Cammenga tijdens zijn gevangenschap in Nazi-Duitsland de dood onder ogen heeft gezien, zo heb ik als gevolg van Neonazisme en desinteresse vanuit de huidige Nederlandse overheid totale fysieke, financiële, maatschappelijke en sociale vernietiging aan den lijve moeten ondervinden.


Dat dit een directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) anno 2014 moet overkomen terwijl hij geïnspireerd door zijn Rooms-Katholieke geloof en gemotiveerd vanuit zijn eigen familiegeschiedenis vecht tegen Neonazisme, fascisme en antisemitisme is voor mij een reden temeer om opnieuw te waarschuwen tegen de opkomst van fascistische politieke partijen in Europa. Zoals wij dit in de afgelopen jaren niet alleen met de PVV van Geert Wilders in Nederland, maar gisteren tijdens de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement – helaas – ook in Frankrijk met Marine Le Pen van het Front National hebben kunnen zien.


Op Dodenherdenking, 4 mei jl. liep ik als nabestaande in de herdenkingsstoet mee direct achter het College van B&W en de gemeenteraadsleden van de gemeente Zeist. De politie van Zeist liep gelukkig achter mij. Daardoor hoefde ik als nabestaande en na mijn rampzalig slechte ervaringen met politie en justitie in de afgelopen jaren gelukkig niet naar de korpsleiding en de politieagenten van Zeist te kijken. Als emotionele bescherming tegen de aanwezigheid van de politie van Zeist heb ik mijn Rozenkrans stevig in mijn hand vast gehouden. Mijn peetmoeder Anita Vosmer liep gelukkig naast mij. Door haar aanwezigheid en die van mijn Rozenkrans heb ik mij volledig op de nagedachtenis van de omgekomen Joodse dierbaren van mijn moeder – de families Knorringa en Sanders kunnen concentreren - en uiteraard ook volledig op de Joodse spreekster, mevrouw R. (Ruth) Wallage-Binheim, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als Joodse is opgepakt en vijf concentratiekampen heeft overleefd en hoefde ik gelukkig niet aan de huidige Nederlandse politie en justitie van Zeist en Utrecht en aan de Zeisterse Neo-Nazi-leider Jan Peter Mante te denken. Voor dit tactvolle gebaar van mevrouw A. Alberts-van de Munt, Secretaresse van de Zeisterse burgemeester, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en lid van het 4 en 5 Mei Comité van de gemeente Zeist en voor haar uiterst warme invoelende begrip voor mijn emotioneel uiterst moeilijke situatie tijdens deze Dodenherdenking in Zeist ten aanzien van de politie van Zeist ben ik haar dan ook uiterst dankbaar. 


Wat voor mij in deze diepste, donkerste dagen van mijn leven een bijzonder grote troost en bemoediging is geweest, is mijn ontmoeting met de Pauselijke Nuntius, Monseigneur Andre Dupuy op 13 maart 2014 in Utrecht. En wat met recht balsem voor mijn ziel is geweest, is toen de Pauselijke Nuntius mij als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke Kerk letterlijk heeft verzocht altijd door te blijven gaan met mijn werk ten behoeve van de Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden.


Vandaar dat het mij ook zo dankbaar stemt dat Paus Franciscus I – net als zijn voorgangers, de Heilige Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI – deze week de zelfstandige staat Israël en de stad Jeruzalem bezoekt en zijn ‘diep verdriet’ heeft uitgedrukt voor de nabestaanden van de vermoorde slachtoffers van de aanslag in het Joods Museum in Brussel. De Heilige Vader heeft deze week bij zijn aankomst in Israël de volgende woorden gesproken: 'Ik ben diep bedroefd, mijn gedachten gaan naar hen die het leven gelaten hebben bij de aanval in Brussel. Ik vertrouw hun ziel aan God toe'.


Tevens heeft de Heilige Vader de gehele wereld laten weten dat er 'geen plaats (mag) zijn' voor antisemitisme. Hiertegen waarschuw ik mij thans voorbereidend op een geestelijke roeping als monnik in de Heilige Moederkerk vanuit mijn Rooms-Katholieke geloof en als directeur namens het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) nu inmiddels al weer vele jaren. Politie en Justitie in Utrecht en Zeist wensten geen enkele acht op mijn waarschuwingen te slaan. Z.K.K.H. Aartshertog Otto von Habsburg en de Rooms-Katholieke burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen hebben dit gelukkig wel gedaan. Net als Klaas Staal, de CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24. Voor zijn steun en inzet tegen Neonazisme, fascisme en antisemitisme in Europa zal ik Z.K.K.H. Aartshertog Otto von Habsburg en Klaas Staal mijn hele leven lang dankbaar zijn én blijven !


Op 24 mei jl. hebben mijn peetmoeder Anita Vosmer en ikzelf tijdens het CDJA-Congres in Hotel FIGI in Zeist kennis gemaakt met de Joodse, Rooms-Katholieke oud-CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Zowel vóór als ná zijn toespraak op het CDJA-Congres hebben wij beiden een inhoudelijk goed en bijzonder aangenaam gesprek met hem gevoerd over onze CDA-activiteiten en over het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), waar wij beiden met bijzonder groot respect en veel genoegen aan terugdenken. Dit geldt uiteraard ook voor de gesprekken, die wij beiden hebben gevoerd met Wiebe, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 19 en met Gerben de Koning Gans, Raadslid voor het CDA van de gemeente Kampen. Het heeft mijn peetmoeder Anita Vosmer en mijzelf bijzonder goed gedaan om te merken hoezeer deze CDJA-jongeren het gevaar van het opkomend neonazisme, fascisme en antisemitisme in Europa duidelijk zien en hoe belangrijk zij het vinden dat dit soort gevaarlijke denkbeelden een halt wordt toegeroepen. Deze CDJA-jongeren hebben dus duidelijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog volledig ter harte genomen. Hun belangstelling voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en haar doelen in de pauzes tijdens dit congres heb ik met recht als hartverwarmend en zonder meer als bijzonder bemoedigend voor de toekomst ervaren. Het vervult mij zowel als Rooms-Katholiek en als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) met diepgevoelde dankbaarheid dat op deze wijze een geweldige, vakbekwame, vanuit het Christelijk gedachtengoed geïnspireerde, politieke kweekvijver zich steeds verder ontwikkelt, waaruit de landelijke CDA-partij in de toekomst haar Tweede Kamerleden en bewindslieden kan gaan rekruteren. Zolang er dit soort CDJA-jongeren zijn, is er naar mijn mening hoop voor de toekomst van Nederland en kunnen Neonazisme, fascisme en antisemitisme een halt worden toegeroepen in Europa.


Van harte wens ik zowel de landelijke CDA-fractie als de Europese EVP-/CDA-fractie toe, dat zij beiden – indachtig de Christelijke leer, die immers de uitgangsbasis is van het CDA – zich net zoals in het verleden ook in de toekomst zich in zullen blijven zetten om Neonazisme, fascisme en antisemitisme in zowel Nederland als Europa te bestrijden en te voorkomen.


Met hartelijke groeten, 

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII) 


Anne Louis Cammenga

Directeur


C.C.:

- Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24

- Het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het CDJA


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Felicitaties voor de heer mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma, CDA-Fractievoorzitter en de gehele CDA-Tweede Kamerfractie met de CDA-Verkiezingszege in het  Europees Parlement


Zeist, 26 mei 2014


Zeer Geachte Heer Van Haersma Buma,


Graag willen mijn collega, Anita Vosmer, Adviseur Strategisch Profileren en ik U en de gehele landelijke Tweede Kamerfractie van het CDA van ganser harte feliciteren met het behalen van de Verkiezingszege in het Europees Parlement.


Wij beiden zijn bijzonder dankbaar dat het CDA wederom de grootste partij is geworden in het Europees Parlement en zien dan ook met gepaste trots en grote dankbaarheid terug op de door ons beiden gevoerde verkiezingscampagne voor Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24. Wij hebben deze verkiezingscampagne voor deze inhoudelijk buitengewoon deskundige, praktijkgerichte, doortastende, doelgerichte, warm menselijk betrokken, integere, eerlijke, vriendelijke CDA-er Klaas Staal, die het hart volledig op de juiste plaats heeft zitten en zich terecht tégen het – helaas – oprukkende fascisme en antisemitisme in Europa in wilt zetten,  met bijzonder veel genoegen gevoerd. Wij beiden zullen hem én het CDA óók in de toekomst graag weer met raad en daad terzijde staan.


Nogmaals, namens mijn collega, Anita Vosmer, Adviseur Strategisch Profileren en mijzelf feliciteer ik U en de gehele landelijke Tweede Kamerfractie van het CDA van ganser harte met het behalen van de fantastische CDA-Verkiezingszege in het Europees Parlement. Wees ervan verzekerd dat onze goede wensen en gebeden U en gehele landelijke Tweede Kamerfractie van het CDA alsmede de gehele EVP/CDA-Fractie van het Europees Parlement daarbij steeds zullen vergezellen.


Met hartelijke groeten, ook namens mijn collega, Anita Vosmer, Adviseur Strategisch Profileren van Klaas Staal,


Anne Louis Cammenga

Campagneadviseur / Politiek Adviseur van Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24 en Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)  


C.C.:

·         Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24

·        Anita Vosmer, Adviseur Strategisch Profileren van Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 24


________________________________________________________________________

Verslag van het CDJA-Congres op 24-05-2014 in Hotel FIGI in Zeist

Bijzondere toespraak en interessante ontmoetingen


Hotel FIGI, Zeist, 24 mei 2014


Beste Lezers,


Vandaag heb ik een onvergetelijke toespraak bijgewoond van oud-CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin bij het CDJA-Congres in Hotel Figi in Zeist. Na afloop van zijn bijzonder interessante toespraak over immigratie, waarbij de heer Hirsch Ballin zowel politieke als juridische aspecten van dit onderwerp te berde bracht, mochten de aanwezigen vragen stellen. Na afloop werd de heer Hirsch Ballin door de voorzitter van het CDJA heel hartelijk bedankt. Tijdens de lunchpauze maakten Anita Vosmer en ikzelf kennis met Wiebe Strikwerda. Zelf ben ik de Campagneadviseur/Politiek Secretaris geweest voor Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor de verkiezing van het Europees Parlement. Anita Vosmer is tijdens deze verkiezingscampagne de Adviseur Strategisch Profileren van Klaas Staal geweest. Wiebe Strikwerda is eveneens een CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement, Lijst 1, Nummer 19. Anita Vosmer en ik maakten eveneens kennis met Gerben de Koning Gans. Gerben zit in de gemeenteraad van Kampen als raadslid voor het CDA.  Boeiend detail is dat Gerben de neef is van de voormalige Zeisterse predikant, ds. Roelof de Koning Gans van de Bethelwijk van de PKN.


Anita Vosmer en ik hebben uitvoerig gesproken met de heer Hirsch Ballin. Wij hebben hem verteld dat wij de verkiezingscampagne hebben gevoerd voor Klaas Staal en ik heb hem verteld dat ik tevens directeur ben van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII). Ik heb hem verteld dat één van de doelen o.a. het voorkomen en bestrijden van neonazisme, fascisme en antisemitisme in Zeist is en dat ik hierover bijzonder goede gesprekken heb gevoerd met de heer mr. J.J.L.M. (Koos) Janssen, Burgemeester van de gemeente Zeist. Persoonlijk was ik diep ontroerd toen de Joodse, Rooms-Katholieke oud-CDA-Minister van Justitie mij na afloop van ons gesprek zeer veel succes toe heeft gewenst met de belangrijke werkzaamheden van mijn stichting. Ook met de CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement Wiebe Strikwerda en met CDA-Raadslid van de gemeente Kampen Gerben de Koning Gans heb ik uitvoerig gesproken over onze stichting en haar doelen. Ook veel andere CDJA-ers toonden zeer veel interesse voor onze stichting en haar doelen. Anita Vosmer en ik kijken dan ook met veel voldoening en dankbaarheid op deze politiek inhoudelijk bijzonder goede en in een uiterst aangename sfeer verlopen ontmoetingen terug.


Het doet mij als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk bijzonder goed dat er zoveel CDJA-jongeren zijn, die zich zo met hart en ziel in willen gaan zetten voor de Christen-Democratie in Nederland. Anita Vosmer en ik werden allerhartelijkst ontvangen en tijdens de lunch werd ons beiden aangeboden om mee te lunchen. Een vriendelijk aanbod, dat wij beiden met beide handen hebben aangenomen. Ook oud-CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin nam met veel genoegen aan deze lunch deel. Anita's en mijn al grote bewondering voor de CDJA-jongeren nam nog eens extra toe, toen wij beiden als gasten meemaakten op wat voor een grondige en professionele wijze deze CDJA-jongeren voorstellen en amendementen hierop behandelden en af- of goedkeurden. Zelf heb ik in het verleden veel landelijke CDA-Congressen meegemaakt en de inhoudelijke vakkundigheid van de CDJA-jongeren deed hier zeer beslist niet voor onder. Integendeel zelfs. Het vervult mij zowel als Rooms-Katholiek en als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) met diepgevoelde dankbaarheid dat er op deze wijze een geweldige, vakbekwame, politieke kweekvijver ontstaat, waaruit de landelijke CDA-partij in de toekomst haar Tweede Kamerleden en bewindslieden kan gaan rekruteren. Zolang er dit soort jongeren zijn, is er naar mijn mening hoop voor de toekomst van Nederland.


Tot slot heeft het Anita Vosmer en mijzelf bijzonder goed gedaan om te merken hoezeer deze CDJA-jongeren het gevaar van het opkomend neonazisme, fascisme en antisemitisme in Europa duidelijk zien en hoe belangrijk zij het vinden dat dit soort gevaarlijke denkbeelden een halt wordt toegeroepen. Deze CDJA-jongeren hebben dus duidelijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Hun belangstelling voor het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en haar doelen hebben Anita en ik als hartverwarmend en als bijzonder bemoedigend ervaren.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

__________________________________________________________________________________________________

Beste Lezers,


Fantastisch Nieuws: de gemeente Amsterdam betaalt de nabestaanden van joden in Amsterdam die na de oorlog boetes kregen voor achterstallige erfpacht hun geld terug. Geld dat niet wordt geclaimd gaat naar joodse maatschappelijke doelen.


Ander goed nieuws is dat de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders een grote nederlaag heeft geleden. Dit toont dat de Nederlandse kiezer zich niet ontvankelijk heeft getoond voor de ideeën en het gedachtengoed van de PVV, die in Europa overduidelijk de samenwerking met extreemrechts zoekt.


Met oprechte dank aan Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor de verkiezing van het Europees Parlement (Lijst 1, Nummer 24), die zo vriendelijk is geweest mij deze beide artikelen per mail toe te zenden.


Met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur


Uit: NU.nl - vrijdag 23 mei 2014. Het laatste nieuws het eerst op NU.nl


Amsterdam betaalt joden erfpacht terug


Nabestaanden van joden in Amsterdam die na de oorlog boetes kregen voor achterstallige erfpacht, kunnen dat geld terugkrijgen. De gemeente Amsterdam heeft 820 duizend euro opzij gezet voor claims. Geld dat niet wordt geclaimd gaat naar joodse maatschappelijke doelen.


Foto:  ANP


 Dat meldt de gemeente donderdag.


Joden die na de oorlog terugkeerden, kregen heffingen opgelegd voor de erfpacht die de bewoners van hun woningen tijdens hun afwezigheid niet hadden betaald. Ze moesten bovendien een renteboete betalen over de achterstallige betalingen. Andere gemeentes scholden de boetes kwijt, Amsterdam halveerde die slechts. 

De boetes worden terugbetaald. Over de betalingen voor de erfpacht zelf neemt de gemeente later een besluit. Het gemeentebestuur wil eerst laten uitzoeken in hoeverre het verhalen van achterstallige betalingen op de oorspronkelijke bewoners afweek van het beleid van andere gemeenten destijds. Er loopt ook nog een onderzoek naar hoe de gemeente is omgegaan met andere heffingen, zoals rioolrecht. 

Burgemeester Eberhard van der Laan komt tot het besluit de boetes terug te betalen na onderzoek van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD. "Het NIOD-rapport laat zien: met de ogen van nu, maar ook met de ogen van toen is het door de gemeente aan oorlogsslachtoffers opleggen van erfpachtboetes formalistisch en ongepast", schrijft de burgemeester is een brief aan de gemeenteraad. 

De gemeente heeft in overleg met de ING Bank ook besloten banktegoeden van joodse Amsterdammers die na de oorlog zijn verdwenen terug te laten betalen. Het gaat om geld dat op rekeningen bij de Gemeentelijke Girodienst, via een aantal stappen opgegaan in de ING, stond. Op zo'n negenhonderd rekeningen stond omgerekend naar de huidige waarde 51 duizend euro.

__________________________________

Uit: SRF Schweizer Radio und Fernsehen 4 News 22 Uh, 22-03-2014

Rechtspopulist Wilders kassiert Schlappe bei Europawahl

Die Niederländer und die Briten haben gewählt. Prognosen aus Grossbritannien gibt es keine, wohl aber aus den Niederlanden, und die sorgen für eine erste Überraschung: Die anti-europäische Partei von Geert Wilders verliert Stimmen.

Dieser Link öffnet das Video in einem neuen Fenster.: Video "Erste «Exit Polls» zu den Europawahlen" abspielen.Video "Erste «Exit Polls» zu den Europawahlen" abspielen.

Erste «Exit Polls» zu den Europawahlen

1:38 min, aus 10vor10 vom 22.5.2014

Bei den Europawahlen 2014 zeichnet sich die erste grosse Überraschung ab. Gemäss Nachwahlbefragungen in den Niederlanden dürfte die europakritische Freiheitspartei Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders nur noch an vierter Stelle liegen. Bislang lag sie bei Umfragen monatelang in Führung. Gemäss den Prognosen erreicht die PVV 12,2 Prozent, knapp fünf Prozentpunkte weniger als 2009.

Christdemokraten und Liberale vorn

An erster und zweiter Stelle liegen gemäss den «Exit Polls» die pro-europäischen linksliberalen Demokraten 66 und die Christdemokraten, wie das niederländische Fernsehen gemäss der Forschungsgruppe Ipsos berichtete. Die Demokraten 66 kommen demnach auf 15,6 Prozent und liegen damit knapp vor den Christdemokraten mit 15,2 Prozent.

Die rechtsliberale Regierungspartei VVD verbuchte leichte Gewinne und landete mit 12,3 Prozent auf Platz drei. Ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner büsste dagegen fast drei Prozentpunkte ein und kommt auf 10,0 Prozent.

Die niederländische Prognose beruht auf Befragungen von rund 40'000 Wählern nach der Stimmabgabe. Offizielle Ergebnisse werden erst nach Schliessung der letzten Wahllokale in Europa am Sonntagabend nach 23.00 Uhr bekanntgegeben.

Einschätzungen der SRF-Korrespondenten

3:06 min, aus 10vor10 vom 22.5.2014

Wichtiger Indikator: Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag mit etwa 37 Prozent etwa ebenso hoch wie 2009. In einer ersten Einschätzung sagte Jonas Projer, SRF-Korrespondent in Brüssel, dass man die Wahlbeteiligung im Auge behalten müsse.

Die EU habe sich eine stärkere politische Beteiligung gewünscht und möchte den Rückgang aufhalten. Darum auch die Wahlkampf-Tour mit den beiden Spitzenkandidaten. «Wenn auch das den Trend nicht kehren könnte, wäre das eine grosse Enttäuschung für viele hier in Brüssel.»

Die «Smartspider» zeigen die politische Ausrichtung der niederländischen Parteien für die Europawahl 2014 in acht ausgewählten Politikbereichen:

Europawahl – Niederlande

 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Die rechtspopulistische Freiheitspartei PVV von Geert Wilders geht vor allem mit zwei Botschaften auf Stimmenfang: Einer harten Haltung gegenüber Migranten und einer strikten Ablehnung der EU. Den Niederlanden würde es ohne die EU besser gehen, ist Wilders überzeugt. Bei den Europawahlen vor fünf Jahren erreichte die PVV mit 17 Prozent Platz zwei. SMARTVOTE.CH

 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Die regierende rechtsliberale Partei für Freiheit und Demokratie VVD von Ministerpräsident Mark Rutte setzt ebenfalls auf eine harte Haltung gegenüber Ausländern. In Sachen Europa wählt die VVD einen Mittelweg – ihr Slogan lautet: «Europäisch wo nötig, national wo möglich.» 2009 war die VVD viertstärkste Kraft (11,4 Prozent). SMARTVOTE.CH

  2/6
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Ganz anders präsentieren sich die sozialliberalen Democraten 66 (D66). Sie verfolgen so ziemlich das Gegenteil von Wilders PVV: einen pro-europäischen Kurs sowie eine liberale Migrationspolitik. Bei der Europawahl 2009 landete die Partei mit 11,3 Prozent auf Platz 3. SMARTVOTE.CH

  3/6
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Die Christdemokraten waren vor fünf Jahren bei den Europawahlen die stärkste Kraft. Damals holte die Partei 20 Prozent der Stimmen. Seit 1977 hatte die CDA drei Mal die niederländische Regierung angeführt, das letzte Mal von 2002 bis 2010 mit Jan Peter Balkenende. SMARTVOTE.CH

  4/6
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Die Arbeiterpartei PvdA ist, gemessen an ihren Mitgliedern, die zweitgrösste Partei des Landes. Mit ihrem europafreundlichen Kurs belegte sie vor fünf Jahren mit 12,1 Prozent den dritten Platz.SMARTVOTE.CH

  5/6
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien der Niederlande: Die niederländischen Grünen kombinieren grüne und linke Ziele. Sie entstanden 1990 durch die Fusion von vier Parteien. Bei den Europawahlen 2009 errangen die Grünen knapp 9 Prozent der Stimmen. SMARTVOTE:CH

  6/6

Urnen in Grossbritannien geschlossen

Auch im traditionell europa-kritischen Grossbritannien ist die Europawahl bereits entschieden. Die Briten werden jedoch keine Prognosen oder Hochrechnungen vor dem offiziellen Ende der Wahl am Sonntagabend veröffentlichen.

Demoskopen rechnen mit deutlichen Gewinnen für die rechtsgerichtete United Kingdom Independence Party (UKIP), die vor allem mit einem EU-Austritt und dem Thema Zuwanderung Stimmung gemacht hat. Eine Umfrage unmittelbar vor der Wahl hatte die UKIP mit ihrem Vorsitzenden Nigel Farage vorn gesehen, es folgen die Labour-Partei und die Konservativen.

Für Urs Gredig, SRF-Korrespondent in London, sind «Europawahlen hier auch Protestwahlen.» Mit der Stimmabgabe für die Europawahlen könne den Konservativen und der Labour-Partei ein Denkzettel erteilt werden – dafür, dass nämlich zwei wichtige Themen sträflich vernachlässigt wurden: Die Beziehung zur EU und in der Migrationsfrage.

Europawahl – Grossbritannien

 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien Grossbritanniens: In Grossbritannien ist die Einwanderung das Thema Nummer eins. Die rechtspopulistische United Kingdom Independence Party (UKIP) machte mit einer prononcierten Anti-EU-Haltung und einer ebenso harten Haltung gegenüber Ausländern Stimmung. Ihr Wahlslogan: «We want our country back». 2009 landete die Partei mit16,5 Prozent auf Platz zwei.SMARTVOTE.CH

 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien Grossbritanniens: In Grossbritannien sind Europawahlen auch Protestwahlen. Das bekam die damals regierende Labour-Partei 2009 schmerzhaft zu spüren – sie verlor satte 6,9 Punkte. SMARTVOTE.CH

  2/5
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien Grossbritanniens: Die EU ist auch bei den konservativen Tories ein Thema – meist kein besonders positives. Sie profitierten vor fünf Jahren von den starken Verlusten der Labour-Partei und wurden bei der Europawahl stärkste Kraft (27,7 Prozent). SMARTVOTE.CH

  3/5
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien Grossbritanniens: Die Scottish National Party gilt als separatistische, linksliberale Partei Schottlands. Im Schottischen Parlament ist sie die stärkste Kraft. Europapolitisch sieht sich die SNP als pro-europäisch und fordert die Einführung des Euro auf der Insel, respektive in Schottland. SMARTVOTE.CH

  4/5
 • Smartspider

  Positionen der wichtigsten Parteien Grossbritanniens: Die Liberaldemokraten von Vizepremier Nick Clegg sprechen sich, anders als ihr konservativer Koalitionspartner, für Europa aus. 2009 wurden sie mit 13,7 Prozent viertstärkste Kraft. SMARTVOTE.CH

  5/5

SRF 4 News 22 Uhr/agenturen/kurn;maiu


 _____________________________________________________________________________________________________________


Stemadvies voor het voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme in

Europa op 22 mei 2014: Stem op CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement

Klaas Staal !!!Beste Lezers,

Mét Klaas Staal, CDA-Kandidaat voor het Europees Parlement tégen Fascisme
en Antisemitisme in Europa en dus ook in de gemeente Zeist. Op deze foto ziet u
Klaas en mijzelf naast het Joods Monument in het Walkartpark in Zeist. Van
ganser harte wil ik Klaas Staal. lijst 1, nr. 24 op uw stembiljet op donderdag, 22
mei a.s. bij u allen van harte aanbevelen.

Met vriendelijke groet,
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur


 

__________________________________________________________________

Grote waardering en respect en diepgevoelde dankbaarheid van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) voor de Heiligverklaringen van Paus Johannes XXIII en van Paus Johannes Paulus II op 27 april 2014, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

 

Heilige Vader,

Monseigneur,

Eminentie,

Monseigneurs,

Zeereerwaarde Heer Pastoor Zemann,

Zeereerwaarde Heer Pastoor en Prior Ignatius Maria,

 

Hierbij wilt het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) haar grote waardering en respect en diepgevoelde dankbaarheid betuigen voor de beslissing van onze Heilige Vader van Rome, Paus Franciscus I om zijn illustere voorgangers Paus Johannes XXIII en Johannes Paulus II op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 27 april 2014 Heilig te verklaren.

Paus Johannes XXIII (1958-1963) heeft als Bisschop van Athene (1937-1944) zicht tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet voor de redding van Joden in Griekenland.

Paus Johannes Paulus II heeft – vóórdat hij besloot om zijn priesterroeping te gaan volgen – daarvoor korte tijd verkering gehad met de Joodse mevrouw G. (Ginka) Beer. Als Paus (1978 – 2005) heeft Johannes Paulus II als eerste paus het concentratiekamp Auschwitz in Polen bezocht. Zijn bezoek aan de Synagoge van Rome was het eerste synagogebezoek van een paus in de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk. In maart 2000 bezocht hij het Holocaustherinneringscentrum Yad Vashem in Israël en raakte de westelijke muur in Jeruzalem aan, ter bevordering van de christelijk-joodse verzoening. Tevens heeft hij uitgesproken dat de joden "onze oudere broeders" zijn.

Uit diepe dankbaarheid voor wat de Rooms-Katholieke kerk zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als daarna heeft gedaan ten behoeve van de Joden zal het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) – vóór zover haar pro-Rooms-Katholieke gezindheid voor haar lezers nog niet duidelijk mocht zijn – zich vanaf nu openlijk aan de zijde scharen van de Rooms-Katholieke kerk en zich zowel nationaal als internationaal inzetten om de leerstellingen Christelijke leerstellingen van de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad uit te dragen, waar zij dit maar kan. Per slot van rekening is het juist bij uitstek de inhoudelijke leer en het gedachtengoed van de Rooms-Katholieke kerk die antisemitisme en fascisme als totaal in strijd zijnde met de Bijbelse, morele en ethische leer afwijst en in niet mis te verstane bewoordingen tot op de dag van vandaag heeft veroordeeld.

Als Rooms-Katholieke directeur van de stichting verheug ik mij dan ook op de aanstaande Heiligverklaringen van de Pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II en wens ik – uiteraard – de huidige Paus Franciscus I een Zegenrijk Pontificaat voor de gehele wereld toe.  Van ganser harte wens ik zowel namens stichting als mijzelf de Heilige Vader van Rome, Paus Franciscus I, de Pauselijke Nuntius, Monseigneur André Dupuy, Zijne Eminentie, Kardinaal Willem Jacobus Eijk, zijn hulpbisschoppen, Monseigneur Woorts en Monseigneur Hoogenboom, de Zeereerwaarde Heer Pastoor Zemann van de Emmaus Parochie in Zeist en de Zeereerwaarde Heer Pastoor en Prior Ignatius Maria van de Orde van Sint Jan en van de Heilige Gerardus Majella Parochie in Utrecht een Zalig Pasen toe. Uiteraard wens ik de familieleden van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II eveneens een Zalig Pasen en op 27 april a.s. een onvergetelijke dag toe, wanneer zij getuigen zijn van de – naar onze mening vanwege hun inzet en houding naar Joden en het Joodse volk toe inderdaad volledig terechte – Heiligverklaringen van hun dierbare familieleden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 

Anne Louis Cammenga

Directeur 

___________________________________________________________________________________________________ 

Beste Lezers,

Graag wil ik u allen hierbij laten weten dat ik mij in de afgelopen maanden als lid heb ingeschreven bij de Heilige Gerardus Majella Parochie. Tot mijn intens grote vreugde heb ik op zondag, 6 oktober jl. tijdens een schitterende, onvergetelijke dienst het Heilig Sacrament van het Vormsel ontvangen uit handen van de Pastoor van deze parochie. Kardinaal Eijk heeft hiervoor aan hem zijn toestemming verleend.

Het vervult mij met grote vreugde en diepgevoelde dankbaarheid dat ik niet alleen op 6 oktober jl. het Heilige Sacrament van het Vormsel heb ontvangen, maar dat ik tevens op deze dag als volwaardig lid ben opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ik vertrouw erop u hiermee volledig en afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

P.S. De in cursief extra weergegeven voornamen zijn de namen van de Heiligen, die ik als Vormselnamen heb gekozen en die door mijn Pastoor in een uiterst fraai handschrift op een prachtig Vormseldocument zijn vermeld. Een tastbare herinnering aan deze onvergetelijke dag, die ik beslist in zal gaan lijsten en mijn leven lang zal blijven koesteren.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dankwoord Koninklijke Familie

5 september 2013

Dankwoord

 

______________________________________________________________________________________________________________________
Op vrijdag, 16 augustus 2013 - de dag waarop Z.K.H. Prins Friso werd begraven op het kerkhof vlakbij kasteel Drakesteyn in de gemeente Baarn heb ik in mijn functie als directeur namens onze stichting en uiteraard ook namens mijzelf als privépersoon een brief geschreven aan Hunne Majesteiten, Koning Willem Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden en hen als bijlage bij deze brief een exemplaar van mijn eerste geschreven boek 'Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen' geschonken ter vertroosting en ter bemoediging in deze voor de gehele Koninklijke Familie zo zware en verdrietige tijd in verband met het overlijden van hun familielid Prins Friso. De brief en een afbeelding van de voorkant van het boek treft u hieronder aan.
 

Hunne Majesteiten
Z.M. Koning Willem Alexander der Nederlanden
H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
Koninklijk Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  DEN HAAG

 

Zeist, 16 augustus 2013

Betreft: Schenking van een exemplaar van het boek 'Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen' aan Uwe Majesteiten en al uw overige familieleden ter vertroosting en ter bemoediging voor het dragen van het verlies van Uw familielid, Z.K.H. Prins Friso (Dit boek wordt U separaat aangetekend per post toegezonden)

Majesteiten,

Allereerst wil ik U beiden en al uw overige familieleden hierbij mijn oprechte deelneming betuigen met het verlies van uw aller familielid, Z.K.H. Prins Friso. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik U allen heel veel sterkte toe te wensen in deze voor U allen zo verdrietige en moeilijke tijd. Hierbij wens ik U beiden en al uw overige familieleden tevens vanuit de grond van mijn hart Gods Zegen en de altijd durende bescherming van de Heilige Maagd Maria toe.

Voor vandaag -  vrijdag 16 augustus 2013 -  wens ik U allen heel veel sterkte toe bij de uitvaartdienst van Z.K.H. Prins Friso. Wat ik persoonlijk voor U allen extra verdrietig vind is dat de Protestantse voorganger van deze uitvaartdienst, de heer ds. Carel ter Linden in het openbaar heeft verklaard persoonlijk niet in God te geloven. Hierdoor wordt U allen zelfs de troost ontnomen van een in dit soort dagen tóch belangrijke voorganger van een kerk, die U onmogelijk écht goed op spiritueel gebied bij kan staan in deze voor U allen zo moeilijke en verdrietige tijd als hij zélf niet eens in God gelooft.
Als ik dit via het nieuws verneem dank ik God en de Heilige Maagd Maria eerbiedig en welgemeend op mijn knieën dat ik zélf gelukkig wél Pastoor heb, die tenminste oprecht in God gelooft en die mij dus als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke Kerk daardoor goed bij kan staan in zowel de mooie als de verdrietige momenten in mijn leven. Na het lezen van dit nieuws vervult het mij persoonlijk dan ook innerlijk met grote vreugde en intense dankbaarheid dat ik mag leven en eens mag gaan sterven in het Christelijk geloof van de Heilige Moederkerk, de Rooms-Katholieke Kerk. Vanuit de grond van mijn hart wens ik U allen dan ook toe dat - ondanks deze Protestantse voorganger, die zélf niet meer in God gelooft - U allen hoe dan ook tóch Gods Zegen en Genadevolle Aanwezigheid zal kunnen en mogen ervaren bij de uitvaartplechtigheid van Uw familielid, Prins Friso en dat U allen eveneens Gods Zegen en Genadevolle, Troostende Aanwezigheid zult ervaren in de periode daarna tijdens de rouwverwerking van het verlies van uw aller familielid.

Van harte wens ik U allen hierbij toe dat mijn tweede boek 'Wees gerust ! Vóór, tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zijde !' over de weg van ziekte en sterven op Christelijke grondslag U allen vertroosting en bemoediging zal kunnen geven. In dit boek verwijs ik U allen graag naar de gebeden, zoals het 'Wees Gegroet, Maria' en het 'Onze Vader', alsmede naar de Kerkelijke gezangen en psalmen, die hierin zijn opgenomen. Ook het gezang 'U zij de Glorie' is hierin opgenomen. Moge juist dit lied U laten weten dat Uw familielid Prins Friso  uiteindelijk als Zijn kind zich veilig in Gods Eeuwige Liefdevolle Vaderarmen mag weten. Deze wetenschap zal ongetwijfeld een grote vertroosting en bemoediging voor U allen
betekenen in deze voor U allen zo verdrietige en moeilijke tijd. Mocht U met mij willen praten over de inhoud van mijn boek, dan sta ik hier uiteraard te allen tijde voor open. U mag mij dag en nacht bellen of mailen voor een gesprek over de weg van ziekte en sterven op Christelijke grondslag. Hiertoe maak ik graag een persoonlijke afspraak met U. Als ik hierin persoonlijk iets voor U kan betekenen, zal ik dit - als oprecht Rooms-Katholiek en dus als Uw Christelijke medemens - bijzonder graag voor U allen doen.

Om U allen een hart onder de riem te steken in de oprechte wens dat dit U allen enigszins zal kunnen troosten en bemoedigen schenk ik U allen hierbij een exemplaar van het door mijzelf eerste geschreven boek 'Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen'. Een half jaar na zijn bijzonder tragische eind op het schavot werd de Franse Koning-Martelaar Lodewijk XVI van Bourbon door de Heilige Vader van Rome Zalig verklaard. Dit moet voor zijn weduwe, de Franse Koningin Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen, die zélf toen immers aan de vooravond van haar eigen lijdensweg stond vast een zeker een grote troost en inspirerend voorbeeld zijn geweest. De mooiste en meest ontroerende getuigenis over haar eigen Rooms-Katholieke Christelijke Geloof is terug te vinden in haar laatste brief aan haar schoonzuster, Madame Elisabeth, de vrome zuster van Z.M. Koning Lodewijk XVI van Bourbon van Frankrijk. In
deze brief schrijft de Franse Vorstin Marie Antoinette:

'Ik sterf als apostolisch rooms-katholiek, het geloof van mijn vader, waarin ik ben opgevoed en dat ik steeds heb beleden. Daar ik niet op geestelijke troost kan rekenen omdat ik niet weet of er hier nog priesters van dat geloof zijn en ook omdat de plaats waar ik mij bevind voor hen te gevaarlijk zou zijn, bid ik God vurig om vergeving voor al de zonden die ik in mijn leven heb begaan. [Marie Antoinette had wel de laatste biecht afgelegd, maar wilde dit niet vermelden in de brief voor het geval deze in verkeerde handen mocht vallen.] Ik hoop dat Hij in al zijn goedheid mijn laatste gebed zal willen verhoren, evenals de vele andere, die ik tot Hem heb gericht opdat mijn ziel bij Hem moge rusten.'

En nog een citaat uit mijn eerste boek 'Marie Antoinette van Bourbon-Habsburg-Lotharingen: 'Door haar koninklijke waardigheid wist zij de schande van het showproces en de rit in de houten kar in alle opzichten volledig te overstijgen. De Franse revolutie had de koningin weliswaar af kunnen zetten, maar de revolutie heeft nooit haar wil aan de vorstin kunnen opleggen en haar kunnen onderwerpen. Het was dan ook geen onderworpen slachtoffers, die de laatste reis naar het schavot maakt, maar het was Hare Majesteit de Koningin op weg naar het Hiernamaals om zich te verenigen met haar echtgenoot, de koning.'

Van ganser harte wens ik U allen toe dat U allen - net als in 1793 de Rooms-Katholieke Zalige Koning Martelaar van Frankrijk. Z.M. Koning Lodewijk XVI van Bourbon van Frankrijk en Zijn doorluchtige Keizerlijke en Koninklijke Gemalin, de eveneens Rooms-Katholieke H.M. Koningin Marie Antoinette van Bourbon van Frankrijk, geboren Aartshertogin van Habsburg-Lotharingen - zich eveneens  getroost en gesterkt zal kunnen en mogen weten door de gedachte dat Uw aller
familielid, Prins Friso zich thans op weg heeft begeven naar het Hemelse Paradijs om zich daar voor eeuwig verenigd te weten met zijn Hemelse Vader en Schepper, Jezus Christus !!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groeten,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

Én:

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groeten,

Anne Louis Cammenga
Privépersoon

Bijl.: 1 
______________________________________________________________________________________________________________________
 
Kort Nieuws:
Op vrijdag, 16 augustus 2013 heb ik in mijn functie als directeur namens onze stichting en uiteraard ook namens mijzelf als privépersoon het condoleanceregister getekend op het gemeentehuis in Zeist, waarin ik schriftelijk onze oprechte en diepgevoelde deelneming heb betuigd aan Hunne Majesteiten, Koning Willem Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden en al hun overige familieleden in verband met het overlijden op 12 augustus 2913 van Z.K. Prins Friso der Nederlanden.
______________________________________________________________________________________________________________________
 
Betuiging van oprechte en diepgevoelde deelneming namens Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) aan Hunne Majesteiten, Koning Willem Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden en al hun overige familieleden in verband met het overlijden op 12 augustus 2913 van Z.K. Prins Friso der Nederlanden.
 

Hunne Majesteiten
Z.M. Koning Willem Alexander der Nederlanden
H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
Koninklijk Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  DEN HAAG

 

Zeist, 12 augustus 2913

Betreft: Betuiging van oprechte en diepgevoelde deelneming met het
verlies van Z.K.H. Prins Friso der Nederlanden

 

Majesteiten,

Namens onze stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en uiteraard ook namens mijzelf als privépersoon wil U beiden, Uw moeder, H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden, Uw schoonzuster, H.K.H. Prinses Mabel der Nederlanden en haar Kinderen en al Uw overige familieleden onze diepgevoelde en oprechte deelneming betuigen met het voor U allen zo bijzonder grote verlies van Uw aller familielid Z.K.H. Prins Friso der Nederlanden. 

Zelf wens ik U hierbij van ganser harte toe dat U veel vertroosting en kracht zult kunnen putten uit het boek 'Week gerust! Vóór,
tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zjjde' dat ik zelf heb geschreven en aan u beiden heb opgedragen en dat ik U beiden als 
cadeau heb toegezonden.

Zelf zal ik God en onze Heilige Moeder Maria om vertroosting en kracht voor U en Uw gehele familie bidden voor zowel de komende dagen tot en met de bijzetting in de kerk in Delft als in de periode van rouwverwerking daarna.  Moge Gods Zegen en de altijd durende
bescherming van Onze Heilige Moeder Maria U allen daarbij altijd vergezellen. Dat wens ik bid U allen van ganser harte toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

__________________________________________________________________________________________________
Brief namens Hunne Majesteiten, Koning Willem Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden aan Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), waarin hij bijzonder hartelijk wordt bedankt voor het door hem aan het Koningspaar geschonken exemplaar van zijn tweede boek 'Wees gerust! Vóór, tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zijde!' dat hij vanwege de oecumenische instelling van het Vorstenpaar na de verschillende geloofsrichtingen toe heeft opgedragen aan de Koning en de Koningin.

__________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 18-07-2013 verzonden aan de heer mr. E.E. van der Laan, burgemeester van de Gemeente Amsterdam naar aanleiding van het door hem gegeven interview in het programma Oog in Oog van de KRO op 16-07-2013

 

Gemeente Amsterdam
T.a.v. de heer mr. E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam
Amstel 1
1011 PN  AMSTERDAM

 

Zeist, 18 juli 2013

Betreft: Adhesiebetuiging Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog
(IWOII) voor besluit Gemeente Amsterdam om de door onze Joodse medeburgers aan de Gemeente Amsterdam betaalde erfpacht over de Tweede Wereldoorlogsjaren met rente terug te betalen

Geachte heer Van der Laan,

Tijdens het tv-programma Oog en Oog van dinsdag, 16 juli jl. is het onderwerp ter sprake gekomen dat Amsterdamse Joodse medeburgers verzocht werd om erfpacht te betalen over de jaren dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken of in concentratiekampen hebben gezeten. Ook ging het hierbij om Joodse Amsterdamse medeburgers van wie het huis werd gebruikt door de Duitse bezetters. Teruggekeerde Amsterdamse Joodse medeburgers kregen in 1947 zelfs boetes, omdat zij tijdens de 
oorlogsjaren hun erfpacht niet hadden betaald. Dit feit is – zo  werd tijdens het programma meegedeeld - ontdekt door studenten die het 
Amsterdamse stadsarchief digitaliseerden.

Tijdens ditzelfde programma heeft u als burgemeester van Amsterdam dit  namens de wethouders, alle overige raadsleden en uzelf  ‘een beroerde zaak’ genoemd en aangegeven dat u de gedupeerden wilt compenseren. U gaf aan zich te verbazen over de kilheid van velen zo vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1947 naar onze Joodse medeburgers toe en dat  dit “vanzelfsprekend” moet worden rechtgezet. U gaf aan dat de gemeente tevens onderzoekt of ook zaken als gas en elektriciteit bij oorlogsslachtoffers in rekening is gebracht. Ook hiervoor zal in opdracht van de gemeente Amsterdam worden onderzocht hoe de desbetreffende gedupeerden hiervoor kunnen worden gecompenseerd. U gaf aan dat alle wethouders, alle overige raadsleden en uzelf unaniem van mening zijn dat dit moet worden rechtgezet.

Vanuit onze stichting willen wij het College van Burgemeester en Wethouders, de Raadsleden en alle overige betrokkenen veel succes 
toewensen bij dit onderzoek. Wij hopen voor alle gedupeerde Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers dat dit door uw gemeente Amsterdam gelaste onderzoek snel zal kunnen worden afgerond en dat deze oorlogsslachtoffers in opdracht van de Gemeente Amsterdam volledig én met rente op deze wijze voor het door hun ondergane leed zullen worden gecompenseerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

C.C.:
- Z.M. Koning Willem Alexander der Nederlanden
- H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
- Alle Leden van de Tweede Kamer
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam
- De Raadsleden van de Gemeente Amsterdam
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zeist
- De Raadsleden van de Gemeente Zeist
- Belangenorganisaties voor Tweede Wereldoorlogsslachtoffers
- De Nederlandse media

__________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 12-07-2013 verzonden aan Hunne Majesteiten, Z.M. Koning Willem Alexander der Nederlanden en H.M. Koningin Máxima der Nederlanden.

 

Z.M. Koning Willem-Alexander der Nederlanden
H.M. Koningin Máxima der Nederlanden
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

 

Zeist, 12 juli 2013

BETREFT: DANKBETUIGING VOOR UW BEZOEK AAN DE JOODSE 
GEMEENTE AMSTERDAM (NIHS) EN AAN EEN JOODSE SYNAGOGE  OP 08-07-2013

 

Majesteiten,

Wat een geweldig mooi initiatief van U beiden om zó snel naar uw troonsbestijging de Joodse gemeente in Amsterdam (NIHS) en de Joodse synagoge aan het Jacob Obrechtplein in dezelfde stad te bezoeken.

Naar onze mening is het dan ook niet meer dan logisch en héél begrijpelijk dat er dan ook wekelijks in de synagoge wordt gebeden
om Zegen voor Uwe Majesteiten, uw drie kinderen, waaronder H.K.H. Amalia, de Prinses van Oranje, Uw (schoon)moeder, H.K.H.
Prinses Beatrix der Nederlanden en alle overige leden van Uw enige echte Nederlandse Koninklijke Huis.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

__________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 12-07-2013 verzonden aan Hunne Majesteiten, Z.M. Koning Albert II der Belgen, H.M. Koningin Paola der Belgen, Z.K.H. Kroonprins Filips der Belgen en H.K.H. Prinses Mathilde der Belgen.

 

Z.M. de Koning der Belgen
H.M. de Koningin der Belgen
Z.K.H. de Kroonprins der Belgen
H.K.H. de Kroonprinses der Belgen
Departement
Brederodestraat 16
B-1000 Brussel

 

Zeist, 12 juli 2013

BETREFT: DANKBETUIGING VOOR HET BESCHERMHEERSCHAP VAN Z.M. DE KONING DER BELGEN VOOR DE TREIN DER 1000 !!!


Majesteiten,
Koninklijke Hoogheden,

Diep ontroerd maar ook bijzonder dankbaar voor het feit dat ik als inwoner van Europa Uwe Majesteiten twintig jaar lang als Koning en Koningin der Belgen mee heb mogen maken, heb ik kennis genomen van het voornemen van U, Koning Albert om op 21 juli a.s., de Nationale Feestdag van België, af zal treden ten gunste van uw zoon, Z.K.H. Kroonprins Prins Filips der Belgen, die samen met zijn echtgenote, H.K.H. Prinses Mathilde der Belgen vanaf dat moment als Vorsten over België zullen gaan regeren.

Onze stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) wilt haar grote dankbaarheid en respect uitspreken voor uw Beschermheerschap voor het fantastische Belgische initiatief van de Trein der 1000 !!! Een treinreis, waarin 1000 jongeren uit Europa meereizen; die start in België en eindigt bij het concentratiekamp Auschwitz om op die manier kennis aan onze huidige Europese jongeren over te dragen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en dan met name toegespitst op de Holocaust. Wij willen Uwe Majesteit hierbij onze oprechte dank en respect betuigen voor al uw inzet die Uwe Majesteit hierbij in de afgelopen jaren heeft getoond en wij spreken hierbij onze diepgevoelde en oprechte wens uit dat dit geweldige, educatieve initiatief in de toe-komst evenzeer op de welwillende belangstelling, genegenheid en bescherming van uw zoon, Z.K.H. Kroonprins Filips der Belgen zal kunnen mogen rekenen. 

Zolang als ik leef, zal ik nooit de troonsbestijging van Uwe Majesteiten in 1993 vergeten na het overlijden van uw zéér bewonderingswaardige broer, schoonbroer en oom, Z.M. Koning Boudewijn der Belgen. Net als uw voorganger en diens echtgenote, de zéér geliefde H.M. Koningin Fabiola der Belgen hebben Uwe Majesteiten eveneens steeds op mijn respect, grote waardering en oprechte liefde kunnen rekenen. Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik Uwe Majesteiten, Uw schoonzuster, H.M. Koningin Fabiola der Belgen, Hunne Koninklijke Hoogheden, de Kroonprins en de Kroonprinses der Belgen en al uw overige familieleden in alle opzichten alle goeds maar boven alles Gods Zegen voor de toekomst toe te wensen !!! 

Majesteiten: heel hartelijk bedankt voor alles wat U beiden voor België en de rest van de wereld heeft gedaan! Heel veel geluk in de toekomst te midden van uw familieleden en al uw overige dierbaren toegewenst!
Koninklijke Hoogheden: een onvergetelijke, prachtige troonsbestijging op 21 juli a.s. toegewenst alsmede een lange, voorspoedige, gelukkige regeringsperiode voor uw beiden als Koning en Koningin der Belgen. Van ganser harte wens ik U beiden hierbij toe dat uw ouders, schoonouders en uw overige familieleden hier in een goede gezondheid nog maar lang 
getuige van zullen mogen zijn!

Koninklijke Hoogheden: Uiteraard feliciteren wij hierbij ook het gehele Belgische volk en alle inwoners van Europa met uw troonsbestijging. Gezien de illustere, respectvolle en smetteloze voorbeelden van al uw voorgangers als Koning en Koningin der Belgen zijn wij er dan ook rotsvast van overtuigd dat België en Europa met U beiden als het nieuwe Vorstenpaar van België en als Staafhoofden en daarmee als Vertegenwoordigers van België in Europa voor wat België als Europese bondgenoot betreft de toekomst met alle vertrouwen tegemoet kan zien. Van ganser harten wensen wij U toe dat Gods Zegen en de bescherming van de Heilige Moeder Gods U daarbij altijd zal vergezellen!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

__________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 02-05-2013 verzonden aan Hunne Majesteiten, Z.M. Koning Willem Alexander der Nederlanden en H.M. Koningin Máxima der Nederlanden.

 

Hunne Majesteiten

Koning Willem Alexander der Nederlanden

Koningin Máxima der Nederlanden

Koninklijk Paleis Noordeinde

Postbus 30412

2500 GK  DEN HAAG

 

Zeist, 2 mei 2013

 

Betreft: Welgemeende complimenten voor schitterende inhuldiging / 4 en 5 Mei herdenking / Twee krantenartikelen over razzia op 07-03-1945 in Lisse

 

Majesteiten,

 

Allereerst wil ik u beiden en uw moeder, H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden onze welgemeende complimenten betuigen voor uw schitterende inhuldiging tot Koning en Koningin der Nederlanden. Ook wil ik mijn welgemeende complimenten overbrengen aan uw moeder, die 33 jaar lang onze Vorstin is geweest.

Zelf kan ik mij nog heel goed de inhuldiging van uw moeder in 1980 herinneren, toen ik zelf 19 jaar oud was. Het was een grimmige en dreigende sfeer op de Dam in Amsterdam. Nu was er geen een enkele wanklank te bespeuren en heerste er een blije en gelukkige stemming op het Damplein. Trouwens het feit dat het publiek de afgelopen dagen steeds 'Bea bedankt !!!' heeft gescandeerd, zegt in positieve zin eigenlijk al meer dan genoeg. Het feit dat het publiek nu zo anders reageert dan in 1980 is naar mijn mening zonder meer te danken aan uw moeder, die ieders respect heeft afgedwongen. Ook het mijne. Graag maak ik dan ook van deze gelegenheid gebruik uw moeder en schoonmoeder een heerlijke, onbezorgde levensavond toe te wensen te midden van haar kinderen en kleinkinderen.

Wat zag U - Koning Willem Alexander - er vorstelijk uit en wat was U - Koningin Máxima adembenemend mooi in die prachtige blauwe jurk met mantel en dat schitterende diadeem. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u beiden zowel namens mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en mijzelf een lange, voorspoedige, gelukkige en zegenrijke regeerperiode toe te wensen. Wij beiden wensen u beiden, uw moeder Beatrix, de ouders van Koningin Máxima en al uw familieleden van beide zijden oprecht toe dat Gods Zegen uw allen uw gehele leven lang zal blijven vergezellen !!!

 

Zlf zetten mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf ons alle vele jaren in om fascisme en antisemitisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Dit is ons beiden zowel zakelijk als privé helaas duur komen te staan. Zelf worden wij bij onze oprechte inzet hiervoor belasterd en besmaad op internet door de rechtsextremistische Noordlandgroepering onder leiding van haar oprichter, een Zeisterse rechtsextremist. Een afschuwelijke ervaring om aan den lijve mee te maken. Dat kunnen wij u beiden inmiddels uit onze eigen ervaring verzekeren. Mijn advocaat, de heer   mr. M.P.H. Ruperti, Advocaat bij Dijkstra, Krikke, Ruperti Advocaten in Amersfoort en ik zullen dan ook zeker aangifte bij de Politie gaan doen tegen deze rechtsextremisten met hun hoofdkantoor in de Gemeente Zeist.

De reden dat ik mij al vele jaren inzet om fascisme en antisemitisme in Nederland te voorkomen ligt voor een belangrijk gedeelte in mijn familiegeschiedenis besloten. Joodse dierbaren van mijn in 2009 overleden moeder, Hermina Cammenga-Damen zijn in Auschwitz en Sobibor omgekomen en mijn in 2007 overleden vader, oud-Indië-Veteraan Jillet Cammenga is tijdens een razzia in Lisse op 7 maart 1945 door de toenmalige Duitse bezetter opgepakt en via de toenmalige Ripperda-kazerne in Haarlem afgevoerd een kamp vlakbij Bochelt in Duitsland. Met een dergelijke familiegeschiedenis heb je geen enkele motivatie meer nodig om je in te zetten om fascisme en antisemitisme in Nederland te helpen te voorkomen en te bestrijden.

Op 16 april heb ik een lezing gehouden voor de Vereniging Oud Lisse in Lisse over de razzia van 7 maart 1945 in Lisse, waarbij mijn vader Jillert Cammenga samen met 39 andere jonge mannen uit Lisse is opgepakt en afgevoerd. Tijdens deze lezing heb ik een ontmoeting gehad met Lenie Strikkers-Marseille. Zij was het toenmalige buurmeisje van mijn vader en speelde met mijn tante Tiny in het huis van mijn grootouders. Zij zag met haar eigen ogen hoe mijn vader voor haar ogen door de Duitsers werd opgepakt en afgevoerd. Ook andere ooggetuigen van deze razzia en het afvoeren van mijn vader hebben meegemaakt en zich thans n9og goed kunnen herinneren, de heren J. Maarssen, H. Daudeij en mevrouw  G.P. Tibboel – Boot, waren bij deze lezing aanwezig. Een ontroerend en voor mij als zoon bijzonder belangrijk, ontroerend en onvergetelijk moment. De heer Daudeij heeft voor mij zelfs een tekening van de toenmalige onderduikplaats van mijn vader gemaakt.

Het vervult mij dan ook met grote dankbaarheid dat U beiden - net zoals uw moeder dit steeds heeft gedaan - onze Nederlandse natie in de toekomst voor zal gaan bij de herdenking van Dodenherdenking op 4 mei en bij Bevrijdingsdag op 5 mei.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en van de grootst mogelijke genegenheid,

INFORMATIECENTRUM TWEEEDE WERELDOORLOG

Anne Louis Cammenga

Directeur

én:

Anne Louis Cammenga

Privépersoon

____________________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 26-04-2013 verzonden aan Hunne Koninklijke Hoogheden, Z.K.H. Kroonprins Willem Alexander der Nederlanden en H.K.H. Kroonprinses Máxima der Nederlanden.

________________________________________________________________________________________________

Hunne Koninklijke Hoogheden
Z.K.H. Kroonprins Willem Alexander der Nederlanden
H.K.H. Kroonprinses Máxima der Nederlanden
Koninklijk Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK  DEN HAAGZeist, 26 april 2013

Betreft: Onze felicitaties met de verjaardag van U, Kroonprins Willem Alexander op 27 april en met uw beider troonsbestijging op 30 april 2013 !!!

Koninklijke Hoogheden,

Van ganser harte feliciteren mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf u, Kroonprins Willem Alexander met uw 46e verjaardag op 27 april a.s. Uiteraard feliciteren wij beiden ook u, Kroonprinses Máxima met de verjaardag van uw echtgenoot en uw drie dochters, waaronder onze toekomstige Kroonprinses Amalia met de verjaardag van hun vader. Tevens feliciteren wij uw beider ouders en al uw overige familieleden met deze verjaardag.

Uiteraard feliciteren mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf u beiden eveneens van ganser harte met uw aanstaande troonsbestijging op 30 april a.s. Natuurlijk feliciteren wij beiden eveneens de ouders van u beiden, uw overige familieleden en uiteraard ook uw drie intelligente, beeldschone, iedereen innemende dochters, waaronder onze toekomstige Kroonprinses Amalia.

Van ganser harte wensen wij u beiden een lange, voorspoedige, welvarende en gelukkige regeringsperiode toe. Wij wensen u beiden daarbij toe dat al uw familieleden hier in een goede gezondheid nog lang getuige van zullen zijn. Tot slot spreken wij daarbij onze oprechte, diep gevoelde wens uit dat Gods Zegen u beiden, uw drie dochters en al de overige leden van uw beider families altijd zal blijven vergezellen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en van de grootst mogelijke genegenheid,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG

Anne Louis Cammenga
Directeur

én:

Anne Louis Cammenga
Privépersoon

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 16-03-2013 verzonden aan Zijne Heiligheid, Paus Franciscus.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 16-03-2013 verzonden aan Zijne Heiligheid, Paus Franciscus.

________________________________________________________________________________________________

Heilige Vader,

 

Graag wil ik hierbij als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) én als privépersoon U, Heilige Vader van ganser harte feliciteren met uw uitverkiezing tot Paus op woensdag, 13 maart jl. Uiteraard sluit ook mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd zich volledig bij deze goede wensen aan. Ook wil ik u mijn welgemeende complimenten betuigen voor uw keuze voor de naam van Franciscus. Zowel de Heilige Franciscus van Assisi als de Heilige Franciscus Valerius hebben immers bijzonder veel betekend voor onze Heilige Moederkerk.

 

Uw respectvolle woorden op woensdag, 13 maart jl. – direct na uw uitverkiezing tot onze Paus – op het balkon van de Sint Pieterskerk in Rome naar uw voorganger, Paus Benedictus XVI heeft ons diep ontroerd. Ook uw verzoek aan het toegestroomde publiek op het Sint Pietersplein om voor U als onze nieuwe Rooms-Katholieke geestelijk leider te bidden vóórdat u God om diens Zegen voor het volk van Rome en de gehele wereld gaat bidden was bijzonder aangrijpend. Vanwege mijn grote liefde voor o.a. de Italiaanse Rooms-Katholieke geschiedenis doet het mij bijzonder veel genoegen dat u naast Argentijns ook Italiaans bloed in uw aderen heeft vloeien. Het Italiaanse volk zal u hier namelijk alleen maar des te meer om lief gaan hebben. Het was treffend dat u opriep voor veel evangelisatie over de gehele wereld en dat uw gedachten uitgingen naar alle “mensen van goede wil”. Daarnaast sprak het mijn collega en mijzelf bijzonder aan dat uw hart en uw zorg naar de armen in onze samenleving uitgaat en dat eenvoud en soberheid bij u voorop staat. Het is dan ook hartverwarmend om te weten dat u tijdens het dictatoriale regime van President Videla van Argentinië het op bleef nemen voor de allerarmsten in uw samenleving en dat u niet in een bisschoppelijk paleis, maar in een gewoon huis te midden van het Argentijnse volk bleef wonen.

 

Vanuit onze stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) vinden wij het belangrijk dat u als hooggeplaatst Rooms-Katholiek geestelijk leider in Argentinië op de hoogte bent geweest van de dictatuur van het Videla-regime en dat u dus weet wat angst en terreur onder de bevolking kan betekenen. Ook de vader van uw toenmalige Argentijnse landgenote en onze toekomstige koningin Máxima bekleedde een belangrijke functie onder dit regime. Hij was immers Minister van Landbouw onder Videla. Daar kon onze mooie, intelligente, charmante, lieftallige toekomstige Rooms-Katholieke koningin uiteraard niets aan doen, maar zij werd tijdens haar verlovingsperiode en haar huwelijk met onze toekomstige koning Willem Alexander hier wél op een afschuwelijke manier mee geconfronteerd. Iets wat voor haar als dochter toch intens pijnlijk moet zijn geweest. Nog afschuwelijker moet het echter voor de zogenaamde “Dwaze Moeders” van Argentinië zijn geweest om tot op de dag van vandaag niet te weten wat er tijdens deze periode van dictatuur in uw land van herkomst Argentinië met hun kinderen is gebeurd. Tijdens dit regime – U zult dit ongetwijfeld weten – werden tegenstanders van dit regime hoog boven de zee uit het vliegtuig gegooid om vervolgens een jammerlijke dood te sterven. In Nederland hebben wij de Tweede Wereldoorlog gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in totaal zes miljoen Joden omgebracht. Ook veel Amsterdamse Joden zijn toen door o.a. Nederlandse Politieagenten opgepakt en afgevoerd naar de concentratiekampen. De Nederlandse Politie stond tijdens de Tweede Wereldoorlog onder bevel van de SS en de SA en heeft dus een belangrijk aandeel geleverd in de Nederlandse Jodenvervolging. Het is afschuwelijk dat dit onze Joodse medeburgers is overkomen. Ik denk dat o.a. de zogenaamde “Dwaze Moeders” van Argentinië exact zullen begrijpen wat onze Joodse medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Net zoals onze toekomstige koningin Máxima tijdens haar huwelijk met onze toekomstige koning Willem Alexander huilde, omdat zij tijdens deze huwelijksplechtigheid haar vader miste, zo zullen deze zogenaamde “Dwaze Moeders” in Argentinië – zo denk ik – nog steeds dagelijks hun verdriet intens en schrijnend voelen vanwege het gemis van hun – o, zo dierbare – kinderen. Was immers de Heilige Maagd Maria niet overmand door smart toen zij met haar eigen ogen moest aanschouwen hoe haar eigen zoon Jezus Christus werd gekruisigd?

 

Zelf heb ik er dan ook bijzonder veel respect voor dat uw voorgangers, Hunne Heiligheden, Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI het concentratiekamp Auschwitz hebben bezocht om de zes miljoen Joden te herdenken, die tijdens het Naziregime zijn omgebracht. Uw beide voorgangers hebben hiermee een belangrijk signaal afgegeven tegen fascisme en antisemitisme.

Op aandringen van de Duitse bisschoppen besloot een andere voorganger van U, Paus Pius XI in 1936 aan Eugenio Pacelli, de latere Paus Pius XII de opdracht te geven een encycliek op te stellen, waarin de situatie in nazi-Duitsland aan de kaak werd gesteld. Mit brennender Sorge was een in het Duits opgestelde encycliek die in 1937 uitkwam en die tijdens de mis van Palmzondag in de Duitse kerken werd voorgelezen. In de encycliek sprak de kerk zich uit tegen de vervolging van de kerk en werd de rassenpolitiek van de nazi’s onder de aandacht gebracht.

" Wie het ras, of het volk, of de staat, of de staatsvorm, de dragers van de staatsmacht, of andere zeer voorname waarden van menselijke gemeenschapsvorming, die binnen de grenzen van de aardse ordening een belangrijke en eerbied afdwingende plaats innemen, uit haar aardse waardebepaling losmaakt, ze tot de hoogste van alle waarden, ook van de godsdienstwaarden en in afgoderij vergoddelijkt, die keert de door God geschapen en door God gewilde orde der dingen en vervalst ze." 

Uit angst voor verbod van publicatie van de encycliek was deze in het geheim naar Duitsland gesmokkeld. De reactie van het regime was fel: alle kopieën werden in beslag genomen, drukkers gearresteerd en de persen in beslag genomen. Ook werd de Kerk gekort in te ontvangen betalingen, zoals bepaald in het Rijksconcordaat. Verschillende priesters werden gearresteerd. Hitler zelf reageerde in een interview met een Zwitserse krant, waarin hij stelde dat het Derde Rijk geen behoefte had aan een samenwerking met de Katholieke Kerk, een indirecte oorlogsverklaring richting het Vaticaanstad.

De Duitse geestelijkheid dankte paus Pius XI voor zijn inbreng, die op zijn beurt erop wees dat alle dankbaarheid moest gelden voor Pacelli, de latere Paus Pius XII.

Bronnen: Mit brennender Sorge, paragrafen 8 en 11 en Ronald J. Rychlak, artikel naar aanleiding van zijn manuscript Hitler, the War, and the Pope.

Dezelfde Paus Pius XII heeft ruim een maand na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in zijn eerste encycliek Summi Pontificatus zich uitgesproken voor ‘de eenheid van het mensdom, zonder onderscheid van cultuur of afkomst’. Ook nam hij stelling tegen de totalitaire staat, die slechts tot chaos zou leiden.

Bronnen: Summi Pontificatus, paragrafen 38/39 paragraaf 78.

In zijn kerstrede van 1942 verwees Paus Pius XII naar de deportatie van Joden. Dit tot woede van de Duitse diplomaten in Rome en van de Italiaanse fascisten. Hij veroordeelde de vervolging van mensen "zonder enige schuld, alleen om redenen van nationaliteit of ras" door de nazi's. Volgend Reinhard Heydrich, een berucht Nazi-leider, was de paus tot "spreekbuis van de Joodse oorlogsmisdadigers" geworden.

Bron: Kerstboodschap van Paus Pius XII, paragraaf 54, 1942.

Onder anderen de Joodse historici Pinchas E. Lapide en Antonio Gasparri weerspraken de beschuldigingen dat het Vaticaan ingestemd zou hebben met de genocide op Joden en zigeuners. Bron: Pinchas E. Lapide (1967), Three Popes and the Jews (in Nederlandse vertaling verschenen als De laatste drie pausen en de Joden). Lapide, nochtans bepaald geen vriend van het Vaticaan, achtte Pius XII zelfs de enige autoriteit die echt actie ondernam ter bescherming van de Joden, hoewel voornamelijk in Hongarije, Slowakije en Italië. Hij noemde een aantal van 700.000 à 860.000 Joden dat door de instellingen van het Vaticaan en zijn diplomatieke vertegenwoordigingen (en kloosters) ter plaatse gered is. The pope was instrumental in saving at least 700,000, but probably as many as 860,000 Jews from certain death at nazi hands. Lapide berekende dit aantal door het aantal niet-katholieke Joden af te trekken van het totale aantal Joden dat de Holocaust overleefde. (Bron: Lapide, 1967, p. 269.) De Pave the Way stichting heeft meer dan 46.000 pagina's aan documenten op het web gezet, tezamen met interviews van ooggetuigen.

 

Na het overlijden van uw voorganger, Paus Pius XII kwamen uit de gehele wereld betuigingen van medeleven, waarin Pius geprezen werd om zijn inzet tijdens de oorlogsperiode. Golda Meïr, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties (later premier van Israël), memoreerde aan het feit dat Pius zijn stem verhief om de vervolgingen te veroordelen. Nahum Goldmann, president van het Joods Wereldcongres, sprak zijn dank uit voor alles wat Pius gedaan had voor de vervolgde Joden tijdens de donkerste periode van de gehele geschiedenis. De Britse premier Harold Macmillan prees Pius om “zijn rol die hij gespeeld had bij de verdediging van onze geestelijke waarden” en de Amerikaanse president Eisenhower sprak over Pius’ uitgesproken afkeer van tirannie.

Bronnen: The Holy See vs. The Third Reich, door Ronald J. Rychlak en De Volkskrant, 19 januari 2009 (recensie door Jan Blokker).

 

Tijdens zijn pontificaat heeft uw directe voorganger, Paus Benedictus XVI zich herhaaldelijk en in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken tegen antisemitisme. Antisemitisme en fascisme staan dan ook haaks op de Christelijke leer van onze Heilige Rooms-Katholieke Moederkerk. Een totalitair regime als Nazi-Duitsland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en een gedachtenstroming als het fascisme staat haaks op de principes van Christelijke naastenliefde die de Bijbel en daarmee het Rooms-Katholieke geloof ons leert. Het belangrijkste gebod uit de Bijbel ‘Heb God lief boven alles en Uw naaste als uzelf’ is nu eenmaal niet te rijmen met een gedachtenstroming als het fascisme dat mensen ondergeschikt maakt aan een dictatoriaal leider en diens denkbeelden. Daarnaast was Jezus Christus van Joodse afkomst. De van Joodse origine Jezus Christus is de oorsprong geweest van het Christelijk geloof in Europa en in de rest van de wereld. Het zal te dwaas voor woorden zijn, wanneer door onwetendheid – vaak de oorsprong van veel ellende in de wereld - het volk dat de grootste geestelijke leider van onze westerse religie heeft voortgebracht net zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog ooit nog in de huidige of toekomstige tijd met antisemitisme of fascisme te maken zal krijgen.

 

Van ganser harte wil ik U als mijn Heilige Vader Franciscus hierbij dan ook vriendelijk doch dringend verzoeken om – juist gezien al uw eigen ervaringen met het vroegere dictatoriale regime in Argentinië – net als al U hierboven door mij genoemde voorgangers zich tot het uiterste toe in te spannen om fascisme en antisemitisme zowel in de huidige tijd als in de toekomst te bestrijden en te helpen voorkomen !!!


Als mijn spirituele, gekozen Staatshoofd kunt u – zowel als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) én als belijdend lid van de Rooms-Katholieke kerk – altijd op mijn onwankelbare trouw, liefde en gehoorzaamheid blijven rekenen en U kunt er dan ook zonder meer op blijven vertrouwen dat mijn gebeden U altijd zullen blijven vergezellen. Uw afgetreden voorganger, de emeritus Paus Benedictus XVI wens ik hierbij een heerlijke, onbezorgde oude dag toe. Uw voorganger heeft te kennen gegeven dat hij in de toekomst zich graag bezig wilt gaan houden met ‘bidden, lezen en piano spelen’. Van ganser harte wens ik hem toe dat hij hieraan thans al zijn tijd kan gaan wijden. Het College van Kardinalen dat in zo’n korte tijd U heeft gekozen als onze toekomstige leider van de Rooms-Katholieke kerk betuig ik hierbij mijn oprechte dank voor al hun inzet. Tot slot maak ik graag van deze gelegenheid gebruik U zowel in alle kerkelijke en spirituele aangelegenheden in uw toekomstige pontificaat als in uw persoonlijk leven veel wijsheid, inzicht, succes, geluk en boven alles Gods Zegen en de Voorspraak van onze Heilige Moeder Gods toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga
Directeur

 én:

 Met gevoelens van de meeste hoogachting,

 Anne Louis Cammenga
 Belijdend lid van de Rooms-Katholieke (Wereld)Kerk  

________________________________________________________________________________________________

De onderstaande brief is namens onze organisatie op 12-02-2013 verzonden aan Zijne Heiligheid, Paus Benedictus XVI.

________________________________________________________________________________________________

Heilige Vader,

Graag wil ik hierbij als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) én als privépersoon mijn grote dankbaarheid en respect betuigen voor al hetgeen wat U, Heilige Vader tijdens uw achtjarige pontificaat voor de Rooms-Katholieke (Wereld)Kerk heeft betekend.

U heeft in theologisch opzicht een aantal zaken op orde gesteld, waarbij u de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd weer heeft terugbracht naar haar religieuze grondbeginselen. Uw theologische boeken over Jezus van
Nazareth geven gelovigen wereldwijd op een gemakkelijk leesbare wijze inzicht in het belang en de betekenis van Jezus Christus voor alle gelovigen in de wereld. Dit geldt ook voor de door U geschreven encycliek God is
Liefde. Ook uw preken hebben vanwege uw grondige theologische inzicht wereldwijd grote indruk gemaakt. Voor uw besluit om de Latijnse Mis volledig weer in ere te herstellen heb ik persoonlijk veel respect. Het Latijn is
immers de wereldtaal van onze Rooms-Katholieke Kerk, waar meer dan een miljard mensen wereldwijd lid van zijn. Door deze taal weer in te voeren, ontstaat het grote voordeel dat iedereen thans wereldwijd de Mis kan volgen.
Of iemand nu wél of niet de taal van een land spreekt, de Mis kan nu - dankzij het opnieuw invoeren van de Latijnse Mis - wereldwijd worden gevolgd. Daarnaast hebben uw strijd tegen de armoede in de wereld en uw bezoeken aan Israël in 2009  en aan het concentratiekamp Auschwitz in 2006 hebben zowel op mij als directeur van onze stichting als op mij persoonlijk diepe indruk gemaakt. 

Tijdens de wekelijkse audiëntie van 28 januari 2009 heeft U uw toehoorders aan uw bezoeken aan Auschwitz herinnerd, en heeft U ondubbelzinnig afstand genomen van iedere negationistische of reductionistische
opvatting ten aanzien van de Shoah. Aan het Joodse volk heeft U ' met genegenheid' uw 'onbetwistbare solidariteit' bevestigd. Ook bij eerdere gelegenheden heeft u zich hierover ondubbelzinnig uitgesproken..

Bronnen:
- Udienza Generale Aula Paolo VI Mercoledì, 28 gennaio 2009, www.vatican.va
- Zie o.a.Adress by the Holy Father. Visit to the Auschwitz Camp, www.vatican.va en Benedictus XVI herdenkt
Kristallnacht, www.katholieknederland.nl

Over de Holocaust heeft u op 12 februari 2009 de volgende wijze, liefdevolle doch niet mis te verstane woorden gezegd: "De haat en minachting voor mannen, vrouwen en kinderen, zoals die tot uiting kwam in de Shoah, was een misdaad tegen de menselijkheid en tegen God. Dit zou iedereen duidelijk moeten zijn, in het bijzonder
diegenen die staan in de traditie van de Heilige Schrift, volgens welke ieder mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Het staat buiten kijf dat iedere poging om deze verschrikkelijke misdaad te minimaliseren of te ontkennen totaal onaanvaardbaar is." 

Bron:
Address of His Holiness Benedict XVI to members of the delegation of The "Conference of Presidents of major American Jewish Organizations"

Ook uw besluit om Paus Pius XII Zalig te verklaren kan op mijn volledige instemming als directeur en als privépersoon rekenen. Deze Paus Paus XII heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog immers bijzonder veel voor
onze Joodse medeburgers wereldwijd gedaan. Alleen al hierom verdient deze Paus het om Zalig te worden verklaard. In de encyclopedie Wikipedia staat over de inzet van deze Paus voor de Joodse Tweede Wereldoorlogs-slachtoffers het volgende:
"Het Amerikaanse tijdschrift "Inside the Vatican" zou ook informatie over paus Pius XII in handen hebben die onthult dat deze "oorlogspaus" zich op persoonlijk niveau toch bemoeide met het lot van de Joden in Italië onder Mussolini. Het zou gaan om twee brieven van hem die hij in 1940 stuurde naar bisschop Campagna. In een concentratiekamp in Zuid-Italië werden door de nazi's Joden gevangen gehouden. Palatucci trok zich samen met zijn neef Giovanni, politiecommissaris van Fiume, het lot van deze mensen aan. De paus zou zijn bisschop tweemaal een aanzienlijke som overhandigd hebben voor het welzijn van deze gevangenen.

Onder anderen de Joodse historici Pinchas E.Lapide en iAntonio Gasparri weerspraken de beschuldigingen dat het Vaticaan ingestemd zou hebben met de genocide op Joden en zigeuners. Lapide, nochtans bepaald geen vriend van het Vaticaan, achtte Pius XII zelfs de enige autoriteit die echt actie ondernam ter bescherming van de Joden, hoewel voornamelijk in Hongarije, Slowakije en Italië. Hij noemde een aantal van 700.000 à 860.000 Joden dat door de instellingen van het Vaticaan en zijn diplomatieke vertegenwoordigingen (en kloosters) ter plaatse gered is. The pope was instrumental in saving at least 700,000, but probably as many as 860,000 Jews from certain death at nazi hands. Lapide berekende dit aantal door het aantal niet-katholieke Joden af te trekken van het totale aantal Joden dat de Holocaust overleefde. (Lapide, 1967, p. 269.) De Pave the Way stichting heeft meer dan 46.000 pagina's aan documenten op het web gezet, tezamen met interviews van ooggetuigen.

Volgens de Italiaanse krant La Stampa heeft het klooster Santi Quattro Coronati in Rome op bevel van Paus Pius XII onderdak verschaft aan Joden en politieke vluchtelingen. Dat is gebleken uit een 60 jaar oud dagboek van een zuster Augustinesse die in dat klooster verbleef. De Italiaanse krant La Stampa heeft inzage in dat dagboek gehad. Dit bericht is gepubliceerd op NOS Teletekst van 7 augustus 2006. Deze gegevens zijn overigens niet nieuw. Al in het kleine werkje "Het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog" van de vroegere Stichting Behoud Katholiek Leven wordt er gewag gemaakt van het feit dat Pius XII de kloosters met een strenge clausuur verzocht om deze op te heffen, zodat er Joodse vluchtelingen konden onderduiken. Joodse onderduikers zaten in het zomerpaleis Castel Gandolfo en er zijn zelfs bronnen die melden dat er - met behulp van de paus en zijn medewerkers - 7000 Joden in Vaticaanstad zaten ondergedoken. “

Bronnen:
1. Pinchas E. Lapide 1967), Three Popes and the Jews (in Nederlandse vertaling verschenen als De laatste drie pausen en de Joden)
2. The Holy Father orders, Pina Baglioni, www.30giorni.it

De Zaligverklaring van Paus Pius XII is dan naar de mening van mijn organisatie en die van mij persoonlijk dan ook één van de beste besluiten, die u tijdens uw achtjarige pontificaat heeft genomen en ik ben U zowel als directeur van mijn organisatie en als privépersoon hier dan ook uitzonderlijk erkentelijk voor.

Verdrietig en ontroerd maar ook met grote dankbaarheid en veel respect heb ik als directeur van mijn stichting en als belijdend lid van de Rooms-Katholieke (Wereld)Kerk kennis genomen van uw besluit om terug te treden als onze Paus. Het toont - zoals U dit zelf bij uw aantreden als Paus in 2005 heeft aangegeven - uw grote  bescheidenheid als "nederige werker in de wijngaard van Christus" dat u het belang van onze wereldkerk vóór laat gaan op uw persoonlijk belang en dat - nu U qua gezondheid niet meer de kracht als voorheen heeft om de Rooms-Katholieke Kerk te dienen zoals U zelf zou willen en altijd heeft gedaan - U zich thans terugtrekt als Paus om de rest van uw leven in gebed en meditatie te eindigen. Als mijn spirituele, gekozen Staatshoofd kunt u altijd op mijn onwankelbare trouw, liefde en gehoorzaamheid blijven rekenen - ook als U over enkele weken niet meer onze Paus zal zijn - en U kunt er dan ook op blijven rekenen dat als Rooms-Katholiek Christen mijn gebeden U altijd zullen blijven vergezellen. Uiteraard kan uw opvolger als mijn gekozen spirituele Staatshoofd eveneens op dezelfde trouw, liefde en gehoorzaamheid van mijn zijde rekenen. Het College van Kardinalen dat in de komende tijd een nieuwe Paus gaat kiezen wens ik hierbij veel wijsheid, inzicht en boven alles Gods Zegen toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga
Directeur

én:

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Anne Louis Cammenga
Belijdend lid van de Rooms-Katholieke (Wereld)Kerk  

_________________________________________________________________________________________________

AANGIFTE TEGEN EXTREEMRECHTSE JAN PETER MANTE (OPRICHTER EXTREEMRECHTSE FORUM NOORDLAND) ALIAS MAGGY MAGON UIT ZEIST

 

Beste Lezers,

 

Graag wil ik u hierbij het volgende laten weten.

 

Zoals u weet ben ik in de afgelopen jaren zowel zakelijk als privé op een bijzonder onheuse en onterechte wijze benaderd door de Zeisterse extreemrechtse Jan Peter Mante, die tevens oprichter is van het extreemrechtse forum Noordland. Ook mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd is door de acties van deze extreemrechtse Jan Peter Mante uit Zeist benadeeld. De maat is voor mij thans vol. Aan mijn advocaat van een advocatenkantoor te Amersfoort heb ik dan ook gevraagd alle mogelijke strafrechtelijke acties tegen deze Jan Peter Mante uit Zeist te onderzoeken en uit mijn naam een aangifte tegen hem in te dienen. Mijn advocaat heeft zich bereid verklaard om uit mijn persoonlijke naam en die van mijn organisatie deze taak op zich te zullen nemen en een aangifte tegen Jan Peter Mante in te zullen gaan dienen.

 

Wanneer u eveneens in welke vorm dan ook last heeft ondervonden van deze extreemrechtse Jan Peter Mante uit Zeist nodig ik u hierbij van harte uit dit per mail of telefonisch aan mij te laten weten. Dan zorg ik ervoor dat de door u – extra – aangedragen bewijslast tegen de heer Mante bij mijn advocaat terecht komt.

 

Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

 

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 

Anne Louis Cammenga

Directeur

________________________________________________________________________________________________ 

Beste Lezers,

Ter informatie treft u hieronder een interview aan dat op 19 oktober jl. in De Utrechter heeft gestaan en waarin gewaarschuwd wordt tegen extreemrechts. Hierin ben ik geïnterviewd door de journalist Joey Hodde.

Ook mijn eigen ervaringen met de Politie in Utrecht toen ik destijds informatie heb opgevraagd over de dierbaren van mijn moeder, die
uiteindelijk in de concentratiekampen Sobibor en Auschwitz bleken te zijn overleden, komen in dit artikel uitvoerig aan de orde.

Het belang om de verspreiding van het gedachtengoed van extreemrechts in Nederland te voorkomen was, is en blijft nog steeds een belangrijke 
noodzaak. Ook vandaag de dag komt extreemrechts - helaas - nog steeds zowel in Nederlands als elders in de wereld voor. Het blijft dus een
actuele noodzaak om de verspreiding van dit gedachtengoed te voorkomen en te bestrijden. Vandaar dat ik u dit artikel met mijn waarschuwing
tegen extreemrechts namens onze organisatie dan ook beslist niet wil  onthouden.

Met vriendelijke groet,
BJTWSN - HOLOCAUST MEMORIAL DAY

Anne Louis Cammenga
Directeur


 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________

Zeist, 23 augustus 2012

Beste Lezers,

Deze schitterende foto met de prachtige tekst heb ik donderdag, 23 augustus heden per mail ontvangen van Kimberley Klijn, de Secretaresse van Willie Dille, het Tweede Kamerlid voor de Fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Wij zijn de PVV bijzonder erkentelijk voor het feit dat zij al de standpunten van onze organisatie in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen, te weten:

 • Invoering van een Holocaust Memorial Day op officieel niveau in Nederland op 27 januari
 • De Nederlandse vlag halfstok op deze voor Holocaustslachtoffers en hun nabestaanden belangrijke datum
 • Goed onderwijs over de Holocaust op alle Nederlandse scholen

Van ganser harte wenst BJTWSN - HOLOCAUST MEMORIAL DAY de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID (PVV) heel veel succes toe voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 12 september a.s. !!! Van ganser harte wenst BJTWSN - HOLOCAUST MEMORIAL DAY de PVV-Fractievoorzitter Geert Wilders, Willie Dille en alle overige fractieleden en medewerkers van de PVV en daarmee heel Nederland toe dat de PVV een eclatante verkiezingswinst zal behalen en daarmee ook in de toekomst een prominente rol in onze vaderlandse politiek zal blijven spelen !!! Een dergelijke belangrijke rol van de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID (PVV) in de Nederlandse politiek en daarmee in de Nederlandse samenleving zal de Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden naar onze stellige overtuiging alleen maar ten goede komen !!! Ook de bevordering en de verbetering van de huidige Nederlandse democratie is bij de aanwezigheid van de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID in het Nederlandse politieke landschap alleen maar gebaat !!! Onze oprechte, openlijke steun, goede wensen en vurige wens op een eclatante verkiezingsoverwinning zullen de PARTIJ VOOR DE VRIJHEID (PVV) dan ook zowel gedurende deze verkiezingsperiode als in de periode daarna steeds blijven vergezellen !!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
BJTWSN - HOLOCAUST MEMORIAL DAY

Anne Louis Cammenga
Directeur


 

Correspondentie tussen de heer A.(Ab) H. Bouvy over o.a. de lakse houding van de Nederlandse overheid in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog (toenmalige regering en toenmalige staatshoofd) en van het overgebleven Nederlandse overheidsapparaat in Nederland zelf ten aanzien van de Jodenvervolging in Nederland  en over de moreel dubbele houding van het Nederlandse volk naar de heer J. (Jorge) Zorreguieta toe.

De gehoorzaamheid van het Nederlandse ambtenaren-apparaat is inderdaad legendarisch. Dat was niet alleen zo in 1940-1945 maar is nu,2012, nog precies hetzelfde. Een voorbeeld ‘Brusselse richtlijnen’ zijn door het Europese Parlement aangenomen ‘wetsvoorstellen’ en dienen als ‘richtlijn’ voor nationale wetgeving.
En alleen in Nederland worden deze Europese ‘wetsvoorstellen’ zonder enige parlementaire bemoeienis in onze wet en regelgeving opgenomen. Herhaaldelijk hebben Duitse bezettingsautoriteiten zich uitgesproken over de ‘gehoorzaamheid’ van Nederlandse overheidsdienaren en de rechterlijke macht! Maar ook bijv. over de Universiteit van Amsterdam, daar had men geen last van!

Daar komt nog bij dat velen van deze ambtelijke collaborateurs zich aan het einde van de oorlog, na september 1944, als leden van het ‘verzet’ zijn gaan gedragen.
Hieruit is voortgekomen het zgn.’pseudo-verzet’ ook wel ‘pseudo-illigaliteit’ genoemd. Sporadisch leest men iets over dit deel van het ‘verzet’, bijv. in het boek ‘Een na-oorlogse moord in mei ’45′ over de moord op de Haagsche advocaat mr.H.de Boer waaraan de kernplot van de film Zwartboek is ontleend.
A.(Ab) H. Bouvy

_________________________________________________________________________________________________
Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw reactie op het hoofdstuk “Schuldvraag over de Jodendeportatie” uit het boek Hollandse Nieuwe van Sylvain Ephimenco, journalist van het dagblad Trouw en schrijver van de Opinie-rubriek. Het is interessant om te lezen hoe u een parallel weet te trekken van het verleden naar de huidige tijd toe.

Het was mij absoluut niet bekend dat de ‘kernplot’ van de film ‘Zwartboek’ is ontleend aan de moord in mei ’45 op de Haagsche advocaat, de heer mr. H. de Boer. Uit welke bronnen heeft u deze infomatie gehaald? Wanneer u ons de door geraadpleegde bronnen wilt meedelen, waaruit u deze informatie heeft gehaald, is dit niet alleen interessant voor de lezers van onze website, maar stelt u hen en ons daarmee ook in staat ons (nog) verder in deze materie te verdiepen.

Ook de namen van de door u geraadpleegde bronnen op de gehoorzaamheid van de Nederlandse ambtenaren; de collaborateurs en over de ‘pseudo-illegaliteit’ zullen zowel voor onze lezers als voor mijn medewerkers en mijzelf ongetwijfeld een belangrijke aanvulling op kennis betekenen.
U zult onze lezers, mijn medewerkers en mijzelf hier een groot plezier me doen.

Voor de door u in deze te nemen moeite zeg ik u bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur
_________________________________________________________________________________________________
Geachte heer Cammenga,

Het citaat m.b.t. de film ‘Zwartboek’ is van Paul Verhoeven, de regisseur van de film, en staat vermeld op de omslag van het betreffende boek. De periode 1945-1950 is minstens zo belangrijk geweest dan de vijf jaren daarvoor. Toch is er maar bitter weinig over die tijd in de boeken te vinden. Iemand die er wel veel over heeft geschreven was de journalist L.A. Rodrigues Lopes. In de jaren 1946-1951 schreef hij wekelijks in “De Ochtendpost’ en later in ‘De Nieuwe Post’ over wat er allemaal niet deugde, en wat daarvan de oorzaak was, in het na-oorlogse Nederland. Hoewel de weekbladen waarvoor hij schreef een ‘beruchte’ reputatie hadden, komt men zijn naam in geen enkel overzicht van journalisten tegen. De betreffende weekbladen kon men tot medio jaren tachtig van de vorige eeuw nog aantreffen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Inmiddels is de collectie tot enkele exemplaren teruggebracht en zijn deze slechts met speciale toestemming in te zien.
Lopes had in de oorlog in England gezeten en daar ook het één en ander meegemaakt waaraan de autoriteiten maar liever niet herinnerd werden.
Lopes overleed november 1952 aan een hartaanval, maar sommigen o.a. ‘Pasquino’ in ‘De Telegraaf’ had daar zo’n zijn gedachten over.

Uw vraag m.b.t. de ‘bronnen’ waaruit ik mijn gegevens haal, dat zijn boeken o.a. het onlangs verschenen boek over de “Hoge Raad’ in oorlogstijd, en krantenknipsels uit deze ‘doofpot-periode’. Persoonlijk ben ik niet iemand, zoals dr.L.de Jong, die denkt in ‘goed’ en ‘fout’, maar probeer ik alles in een proces van oorzaak en gevolg te zien.

In het algemeen kan ik zeggen dat men tijdens de oorlog tot de overtuiging was gekomen dat de oorzaak van onze zwakke verdediging in de meidagen van 40 zowel als het grote aantal met de Duitsers mee-werkende ambtenaren en het ‘verdeelde’ verzet gezocht moest worden in de ‘verdeelde’ vooroorlogse samenleving!

Men kende elkaar niet en men wantrouwde elkaar!
Gedurende de oorlog had men elkaar beter leren kennen en was men vast-besloten om het na de oorlog anders te gaan doen. Helaas waren er groepen die daar geen belang bij hadden en de ‘boel’ gesaboteerd hebben.

Over al deze zaken vind u vrijwel niets in de geschiedenisboeken maar zegt dat meer over de kwaliteit van het geschiedenisonderzoek dan over het belang van de betreffende periode.

met vriendelijke groeten
AHB
_________________________________________________________________________________________________
Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw snelle reactie op mijn vragen. Op hetgeen u aangeeft in uw e-mailbericht kan ik alleen maar beamend instemmen. Er is bijzonder veel informatie voorhanden náást de zogenaande “officiële” berichtgeving over de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld de naslagwerken over deze periode zoals die door de heer dr. L. de Jong zijn vervaardigd.

De zéér omstreden rol van de Nederlandse Politie ten aanzien van onze Joodse medeburgers gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt in deze werken absoluut onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Dit komt deels omdat de heer De Jong direct na de oorlog uiteraard niet alle informatie voorhanden had, maar dit heeft ook te maken met het feit dat de toenmalige machthebbers beslist niet alles voor het voetlicht gebracht wilden zien. In een aantal andere wetenschappelijke publicaties wordt deze rol echter wel degelijk belicht.

Een bekende mythe is bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheid absoluut niet op de hoogte was van de inval van het Duitse leger in Nederland op 10 mei 1940. Na de inval van het Duitse leger reageerde de toenmalige Nederlandse regering alsof men absoluut niet op de hoogte was geweest van de Duitse veroveringsplannen. Niets is minder waar. Diverse malen is de Nederlandse overheid geïnformeerd over het feit dat Duitsland van plan was ons land aan te vallen. Zo liet Majoor Sas, militair attaché in Berlijn weten dat Adolf Hitler een aanval op Nederland wilde laten uitvoeren. Zijn berichten werden echter vol ongeloof ontvangen.
Op 10 januari 1940 maakte een Duits militair vliegtuigje een noodlanding bij Maasmechelen (België). De inzittenden probeerden in paniek papieren te verbranden; deze papieren bevatten het plan Fall Gelb, het Duits offensief tegen Frankrijk, België en Nederland. De Nederlandse inlichtingendienst deed dit echter als een een misleidingsoperatie af.
De inlichtingenbron van majoor Sas was kolonel Hans Oster, werkzaam bij de Duitse spionagedienst Abwehr. Toen Hitler de planning van Fall Gelb wijzigde, gaf Oster verschillende malen nieuwe datums door. De opeenvolgende wijzigingen van de datum veroorzaakten in politiek Den Haag steeds meer ongeloof. Toen Sas dan ook op 9 mei meldde dat op 10 mei de Duitse inval plaats zou vinden, was er vrijwel niemand meer die hem geloofde.

Het vreemde is nu dat er écht wel een aantal zéér goede, inhoudelijk kritische historische werken over de Tweede Wereldoorlog zijn gepubliceerd. Zelf heb ik hierover ook contact gehad met vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke instituten. Zij klaagden naar mij toe steen en been dat het absoluut niet mogelijk deze werken via de Nederlandse media onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek. Zelf heb ik ontdekt dat het eigenlijk bijzonder gemakkelijk is om veel historische – óók bijzonder pijnlijke – informatie via archieven en wetenschappelijke nationale en internationale werken te bemachtigen. Het valt mij echter persoonlijk op dat hieraan inderdaad weinig tot geen aandacht in de Nederlandse media wordt besteed en áls er al aandacht wordt besteed aan wetenschappelijk bewezen feiten, die echter – vanwege hun aantoonbare en onbetwistbare eerlijkheid en hoge waarheidsgehalte – pijnlijk zijn voor – levende of inmiddels overleden – overheidsfunctionarissen dan slaat dit dan ook vervolgens in als een bom.

Het boven water halen van informatie over geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en over de rol daarin van de betrokken overheidsfunctionarissen zal overigens beslist niet gemakkelijk zijn, omdat tegen het einde van de oorlog veel informatie is vernietigd. Ook in de decennia daarna. Wat u schetst in uw reactie over het terugbrengen van een collectie weekbladen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag tot slechts enkele exemplaren komt mij dan ook helaas bijzonder bekend voor. Let u ook maar eens op websites, die wetenschappelijk goed onderbouwde, maar voor de Nederlandse overheid en haar dienaren eerlijke, aantoonbaar objectieve, maar daardoor soms ook uiterst pijnlijke informatie tonen. Deze websites zijn vaak binnen enkele dagen al weer verwijderd. Dit is voor mij een teken dat – net wat u ook aangeeft in uw stuk – niet iedereen altijd “even verheugd” is met het onder de aandacht brengen van een groot publiek van een aantal feiten, die inhoudelijk weliswaar volkomen juist zijn, maar onze mening over de rol van de Nederlandse overheid en haar dienaren in het verleden enorm bijstelt.

Dit neemt uiteraard niet weg dat ik het volledig met u eens ben dat er nog veel historische informatie over de Tweede Wereldoorlog en over de rol van haar toenmalige overheidsfunctionarissen naar haar Joodse medeburgers toe niet verschenen is en/of niet onder de aandacht is gebracht van het Nederlandse publiek. Het is mijns inziens dan ook hoog tijd dat dit alsnog gebeurd. Het is mijns inziens immers alleen mogelijk om naar de toekomst toe lessen uit het verleden te trekken, wanneer alle informatie over een bepaalde periode in onze vaderlandse geschiedenis boven water komt om vervolgens breed te worden bediscussieerd. Alleen dan is breed gedragen maatschappelijk debat mogelijk, waaruit vervolgens conclussies kunnen worden getrokken en lessen kunnen worden geleerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur
__________________________________________________________________________________________________
Geachte heer Cammenga,

Altijd leuk te corresponderen met mensen die er ook iets van af weten en zich niet met ‘wetenschappelijke’ kluiten in het riet laten sturen!
In uw reactie noemt u Sas als de ‘boodschapper’ naar wie niet geluisterd werd. Ja, ik ken deze geschiedenis en hoe ook Sas tragisch aan z’n eind is gekomen,en de vermoedelijke oorzaak daarvan.
Maar dat er niet naar hem geluisterd werd en hij pas na de oorlog de ‘credits’ voor zijn waarschuwingen kreeg, heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat er ook andere berichten in ‘Den Haag’ binnenkwamen. Berichten, o.a. het ‘Philipscontact’ en de relatie van Hasselman en, niet te vergeten de geheime informant die contact had met een ‘inner circle’ van het Kabinet! De inlichtingenofficier kapt. Van der Plassche, werd er zelfs zo ‘gestoord’ van ‘dat hij tussen de middag naar het ‘Dierenpark Wassenaar’ ging om daar ‘normale’ wezens te observeren’, zoals hij voor de Parlementaire Enquette Commissie verklaarde.

Verder kwam ik in mijn dossier ‘Zorreguieta’ ook een slachtoffer van de niet-geleerde lessen van de geschiedenis, een artikel tegen uit ‘De Waarheid’ van 10 januari 1948:

‘Zij, die bleven zitten’

‘Het was nodig dat een groot aantal maatregelen genomen moesten worden om de consumptie te verminderen teneinde voorraden voor het Duitse rijk te verkrijgen.

Om dit mogelijk te maken moest Seyss er voor zorgen, dat al deze beperkingsmaatregelen de handtekening van Nederlanders droegen. Met voldoening constateerde hij in zijn rapport:

‘Inderdaad dragen tot nu toe bijna alle instructies die voor het inbeslagnemen en verdelen der voorraden getroffen zijn ook de verorderingen over de beperkingen van de openbare meningsuitingen die uitgevaardigd zijn en de overeeenkomsten
getroffen voor het vervoer van buitengewone voorraden naar het Rijk alle handtekeningen van de Nederlandse secretarissen-generaal of bevoegde leiders van het economisch leven’.

Ze hadden kunnen aftreden, constateert Seyss, ze deden het niet en dus schreef hij:

‘terecht te kunnen concluderen dat zij aan de gestelde eisen vrijwillig hadden voldaan’.

De conclusie van ‘De Waarheid’ is:’Commentaar overbodig’

Vandaag de dag zouden we er misschien iets anders over denken, in elk geval is dit toch een aanleiding om ons toch wat te matigen m.b.t. het oordeel over andere personen, bijv. de vader van Maxima!

met vriendelijke groeten
AHB
__________________________________________________________________________________________________
Geachte heer Bouvy,

Mijn hartelijke dank voor uw goede observatie van mijn persoonlijke instelling en voor het door u daaraan verbonden vriendelijke compliment. Inderdaad, ik ben niet iemand die zich met zogenaamde ‘wetenschappelijke’ kluiten in het riet laat sturen en die zelf inderdaad het naadje van de kous wilt weten. Zoals de Bijbel het al zo mooi zegt: “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”.

Het is vokomen waar wat u zegt. Veel mensen wisten van een aantal zaken af, maar kozen ervoor te doen alsof zij van de “prins geen kwaad” wisten of wisten zich na de oorlog “ineens” weer een aantal zaken te herinneren, wanneer dit in hun persoonlijke of politieke kraam te pas kwam.

Zo werden na de Tweede Wereldoorlog beruchte collaborateurs, zoals de industrieelFentener van Vlissingen, de Nederlandse kapitein Hasselman en de tot Nederlander genaturaliseerde Sigurd van Ilseman. Deze laatse was gehuwd met Elisabeth, Barones van Bentinck, die later hofdame werd van koningin Juliana. Von Ilseman was tot in 1941 Vleugeladjudant van de in 1918 naar Nederland gevluchte keizer Wilhelm II van Duitsland, die miljoenen doden op zijn geweten heeft en wiens tweede echtgenote, Hermine een fevent aanhangster van de Nazi’s was, Zij zorgde ervoor dat o.a. de beruchte Hermann Göring in Doorn met veel egards door haar echtgenoot, de ex-keizer werd ontvangen. Kapitein Hasselman had landverraad gepleegd, maar kon rustig een schitterende bliksemcarrière maken in het Nederlandse leger. Industrieel Fentener van Vlissingen had tot tweemaal toe vanwege zijn industriële diensten aan Nazi-Duitsland van Adolf Hitler de hoge Duitse onderscheiding, het IJzeren Kruis gekregen, maar dat belette niemand om hem na de oorlog te vragen voorzitter te worden van een zuiveringsraad. De kleine “jongens” en “meisjes”, zoals het moffenhoertje en de SS-bewaker van gevangenen werden na de oorlog meedogenloos gestraft. Voor hen werkte het wrekende zwaard van Vrouwe Justitia in al haar grootse en indrukwekkende gerechtigheid. De grote “jongens” en “meisjes” werden echter gespaard en konden na de oorlog in Nederland rustig de draad van hun leven weer oppakken alsof er niets was gebeurd.

U heeft gelijk met uw opmerking ten aanzien van de heer Zorreguieta. Hier geldt weer de typisch Nederlandse Calvinistische trek om meedogenloos hard te oordelen over de “spinter” in het oog van de ander, maar tevens de neiging om de “balk” in het eigen nationale “oog” absoluut niet te willen zien. In een telefoongesprek dat ik in de afgelopen periode met de heer Dr. H.(Hans) Ph. Vogel, Pro Republica, heb mogen voeren, deelde hij mij op basis van wetenschappelijke gegevens mee dat de zogenaamde Nederlandse verontwaardiging en zelfs hetze tegen de komst van de heer Zorreguieta wel héél erg schijnheilig was. De heer Vogel liet mij weten dat het Videla-regime voor een bijzonder groot deel is gefinancieerd door het Nederlandse bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft dusdanig geïnvesteerd in het Videla-regime dat terecht kan worden beweerd dat het Videla-regime tot dusver alle stormen des tijds heeft kunnen weerstaan, dankzij de financiële steun van het Nederlandse bedrijfsleven. De heer Vogel liet mij dan ook weten dat als de heer Zorreguieta niet aanwezig mocht zijn in de kerk tijdens het huwelijk van zijn dochter Màxima met Willem Alexander men de Nederlandse captains of industrie van Shell, Philips en Unilever dan eigenlijk ook had moeten verbieden om bij dit huwelijk aanwezig te zijn. De heer Vogel heeft deze wetenschappelijk onderbouwde mening overigens niet alleen telefonisch aan mij geventileerd, maar ten tijde van het huwelijk van Màxima met Willem Alexander óók via een artikel in het Parool in zijn hoedanigheid als gast én als dé Argentinië-specialist tijdens een aantal bekende, nationale talkschows.

U geeft terecht de door u volledig onderbouwde schriftelijke opmerking weer van Seys Inquart ten aanzien van de Nederlandse secretarissen-generaal of bevoegde leiders van het economisch leven. Daar wil ik graag de opmerking van Hanns Albin Rauter, Generalkommissar für das Sicherheitswesen en tevens Höherer SS-und Polizeiführer in het bezette Nederland in de Tweede Wereldoorlog naast zetten. U weet ongetwijfeld dat deze man één van de leiders van het Duitse bestuur in Nederland was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De door Hitler en Himmler voorgestane rassenleer (die onder meer tot de deportatie van en moord op Joden, Slaven en zigeuners zou leiden) kon geheel op zijn instemming rekenen. Deze zelfde Hanns Albin Rauter schreef in een brief aan Adolf Hitler dat hij nergens in Europa zoveel medewerking had ondervonden bij “die Judenendlösing” als juist in Nederland. Op 25 maart 1945 werd Hanns Albin Rauter op 54-jarige leeftijd nabij Scheveningen gefussileerd. Heel veel Nederlanders, die boter op hun hoofd hadden en – als zij nog in leven zijn – nog steeds hebben, zullen ongetwijfeld destijds bijzonder opgelucht adem hebben gehaald, toen zij het bericht van zijn executie vernamen. Met de dood van deze ronduit weerzinwekkende man verdween tevens een lastige getuige, die – als hij niet was geëxecuteerd – het veel Nederlanders na de oorlog met al zijn kennis over hun wérkelijke gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog nog enorm lastig had kunnen maken.

Uiteraard hoef ik u met al uw kennis en kunde niet te vertellen dat Nederland het grootste aantal collaborateurs van heel Europa kende. Ook ga ik ervan uit dat u weet dat in Nederland velen geld hebben verdiend met het zogenaamde “Kopgeld”, het bedrag dat een Nederlander kon verdienen, wanneer hij of zij een Joodse medeburger aangaf bij de overheid. Onze arme Joodse medeburgers werden dan vervolgens opgehaald door Nederlandse Politieagenten, die weer onder het toezicht van de Duitse SS en SA in Nederland vielen. Een typisch voorbeeld van de bekende spreuk: “Als in Nederland het kasboek open gaat, gaat de Bijbel dicht”. Kortom: Nederlanders past héél, héél, héél veel bescheidenheid en ingetogenheid, wanneer zij het wagen een oordeel te vellen over bewoners van andere landen. Deze bescheidenheid past zeker bij een land dat tot op de dag van vandaag het nog niet op heeft kunnen brengen om onze Joodse medeburgers excuses aan te bieden voor het lakse gedrag van de Nederlandse overheid in ballingschap ten aanzien van de Jodenvervolging. Angstig en laf als dit land is dat er dan misschien een smet zal vallen op de toenmalige leden van de Nederlandse regering. Waarbij de Nederlandse Joodse burgers net als tijdens in de periode vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog
eigenlijk weer volledig opnieuw door de Nederlandse regering en het Nederlandse volk in de kouw wordt gezet.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN)

Anne Louis Cammenga
Directeur
__________________________________________________________________________________________________

ancarlo
Super Allochtoon
Israel
20833 Posts
Posted - 21 Jan 2012 :  07:32:17  Show Profile  Email Poster Send ancarlo a Private Message
Hartelijk bedankt voor Uw vriendelijke dank!Het onderschrift heb ik zelf ontworpen omdat de ouderen in de samenleving dit verdienen! Het is een grove schande hoe men hen door de drek trekt en lieden van buiten, die nooit 1 dag iets positiefs hebben toegevoegd aan NL, aan alle kanten worden geholpen en gesteund! Dit is werkelijk te walgelijk voor woorden en een staat onwaardig!ancarlo

Een land dat zijn eigen ouderen verwaarloost en uit nut, is een land zonder zelfrespect, humaniteit en meelevendheid en daardoor gedoemd te sterven !!!

Shalom

_________________________________________________________________________________________________________
Positieve reactie naar aanleiding van het bovenstaande bericht dat niet alleen op deze website, maar ook op het Pim Fortuyn Forum is geplaatst:

Deze positieve reactie is afkomstig van de volgende bezoeker van het Pim Fortuyn Forum:
King George.

_________________________________________________________________________________________________________

King George
forumrealist

Nederlandsch Islamitisch Protectoraat
4511 Posts
Posted – 29 Jan 2012 : 15:30:16
——————————————————————————–

@ bjtwsn,

Mijn dank voor jouw onophoudelijke inzet recht te doen aan de slachtoffers van onze eigen Holocaust in ons eigen land o.a. door de doofpot die stinkt als een beerput inzake de rol van het Huis van Oranje te durven lichten en daarbij de tegenwerking die je ondervindt durft te trotseren en de rug recht houdt. Laten we eerlijk zijn: Er zijn er genoeg die er baaqt bij hebben dat dit in de doofpot blijft en de laatste overlevenden sterven nu snel uit, zodat hun monden daarna voorgoed verstomd blijven.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Positieve reactie van Ancarlo op Adhesiebetuiging BJTWSN aan Geert Wilders, Fractievoorzitter Tweede Kamerfractie PVV

7 januari 2012 om 22:59 | Geplaatst in Uncategorized | Plaats een reactie
Tags:
, ,
ancarlo
Ere Forumlid voor het leven
Israel
20600 Posts
Posted - 07 Jan 2012 :  18:30:03  Show Profile Send ancarlo a Private Message
Ik heb respect voor U en Uw moed en ik hoop dat het recht zal zegevieren, dit is iets wat U, in mijn ogen, verdient!ancarlo


: Shalom

——————————————————————————–

Forum voor de Vrijheid Faith Freedom International Forum (Dutch) Haarlems Vrije Mening Forum (Voor een vrije mening)

Het morele gelijk ligt bij het volk  

Reacties op Pim Fortuyn Forum naar aanleiding van het verzoek van BJTWSN om aanvullende informatie van Ronny Naftaniel, Directeur van het CIDI n.a.v. gevoerde discussie over aanbieden van excuses door de Nederlandse overheid aan de Joodse bevolking in Nederland

23 januari 2012 om 15:19 | Geplaatst in Uncategorized | Plaats een reactie
Tags:
, , ,
Marjan Duijsens
we prutsen maar wat aan
Netherlands
14147 Posts
Posted - 22 Jan 2012 :  16:05:04  Show Profile Send Marjan Duijsens a Private Message
De meeste mensen die nu in de regering zitten waren nog niet eens geboren ten tijde van de tweede wereldoorlog, wat voor zin heeft een verontschuldiging dan nog?
Dat had terplekke na die oorlog moeten gebeuren lijkt mij……………
Ancarlo zeg jij er eens iets zinnigs over.

Hitch:
“Life is not about the amount of breaths you take…its about the moments that take your breath away!”

 

Klacht indienen Go to Top of Page
Dekker
Lid van Verdienste
8139 Posts
Posted - 22 Jan 2012 :  16:41:56  Show Profile Send Dekker a Private Message
Als het Koninklijk Huis verkeerd zou hebben gehandeld is het naar mijn mening het Koninklijk Huis dat gevraagd zou kunnen worden om excuus aan te bieden. Maar, wat is de waarde van een plaatsvervangend excuus?
Klacht indienen Go to Top of Page
ancarlo
Super Allochtoon
Israel
20896 Posts
Posted - 22 Jan 2012 :  20:03:41  Show Profile Send ancarlo a Private Message
Marjan, ik weet niet of jij het zinnig vindt of niet maar ik ben van mening dat, indien men 200 jaar na dato excuses aan kan bieden tov de slavernij/slaven en hun nakomelingen, dat men dan ook zeker in dit geval excuses kan aanbieden!Na de 2e wereldoorlog, met trauma of zonder trauma, had iedereen het veel te druk met het opbouwen van het land en weer een normaal leven opbouwen met je familie/gezin. Logisch dat men dan daar niet aan heeft gedacht!Ik ben er zeker een voorstander van dat het Koningshuis zijn excuses aanbied en zeker met die 2 (voormalige) “nazi aanhangers” in hun midden!ancarlo

Een land dat zijn eigen ouderen verwaarloost en uit nut, is een land zonder zelfrespect, humaniteit en meelevendheid en daardoor gedoemd te sterven!

Shalom

Klacht indienen Go to Top of Page
Marjan Duijsens
we prutsen maar wat aan
Netherlands
14147 Posts
Posted - 22 Jan 2012 :  22:12:10  Show Profile Send Marjan Duijsens a Private Message
Dat eerste vond ik ook van de zotte, het is gebeurt en laten we er iets van leren. Hopen dat Bea haar excuses aan zal bieden verpest je gevoel voor rechtvaardigheid alleen maar. Het gaat toch niet gebeuren. Het zou mij tenminste verbazen. Dan moet ze door het stof voor iets waar ze part noch deel aan heeft gehad. Dat is net zo idioot als Maxima straffen voor de dingen die haar pa gedaan heeft.
Nou weet ik dat Nederlanders daar goed in zijn maar zot is het wel.
Ik ben het wel met Dekker eens maar ja ik ben van na de oorlog en heb misschien wel makkelijk praten.

Hitch:
“Life is not about the amount of breaths you take…its about the moments that take your breath away!”

 

Klacht indienen Go to Top of Page
ancarlo
Super Allochtoon
Israel
20896 Posts
Posted - 23 Jan 2012 :  08:48:08  Show Profile Send ancarlo a Private Message
Ik ben het ook oneens met dat excuus betreffende de slaventijd na 200 jr., maar ik vind als je dat dan wel doet, dan zul je het bij de anderen ook moeten doen en daar gaat het mij om, niet de 1 wel en de ander niet!ancarlo

Een land dat zijn eigen ouderen verwaarloost en uit nut, is een land zonder zelfrespect, humaniteit en meelevendheid en daardoor gedoemd te sterven!

Shalom

Klacht indienen Go to Top of Page
Marjan Duijsens
we prutsen maar wat aan
Netherlands
14147 Posts
Posted - 23 Jan 2012 :  12:27:00  Show Profile Send Marjan Duijsens a Private Message
Dat ben ik dan wel weer met je eens.

Hitch:
“Life is not about the amount of breaths you take…its about the moments that take your breath away!”

 

Klacht indienen Go to Top of Page
   Topic Next Topic