8. BIJVAL/PERS

BIJVAL

Adhesiebetuigingen voor de inzet van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) om de informatieverstrekking voor de Tweede Wereldoorlogslachtoffers, hun nabestaanden en overige geïnteresseerden te verbeteren en te bevorderen.
 
 

Brief Mevrouw dr G. ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 24-06-2009

 

Brief Nederlands Genootschap van Burgemeesters 20-02-2007

 

Brief CIDI 12-10-2006

 

Brief Center for Dutch Jewry In Nederland, De heer R.C. Bobbe, Directeur 01-10-2006

 

Adhesiebetuiging Joods Historisch Museum 20-09-2006

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Omtzigt P.H. [mailto:P.omtzigt@tweedekamer.nl]
Verzonden: woensdag 5 januari 2011 9:13
Aan: ‘A.L.Cammenga’
Onderwerp: Hartelijke geïnteresseerde en ondersteunende reactie van de heer P.H. Omtzigt, Lid van de CDA Tweede Kamerfractie n.a.v. gepubliceerde internetartikelen over werkzaamheden en afkomst Anne Louis Cammenga

Geachte heer Cammenga,

Heb met interesse uw werk en uw afkomst gelezen op het internet.

Veel succes met uw verdere werk.

Een vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt

_______________________________________
dr. P.H. (Pieter) Omtzigt
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA ‘s Gravenhage
tel: +31 70 318 2524
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
omtzigt.cda.nl

____________________________________________ 

PERS

NCPN Midden-Nederland – Sociaal, Economisch en Politiek Nieuws uit het Hart – Vakbond, Buurt en Bedrijf

www.ncpnutrecht.web-log.n

Het belang van kennisoverdracht aan huidige en toekomstige generaties om fascisme en anti-semitisme in de toekomst te voorkomen.

Van ganser harte hoop ik dat in de toekomst fascisme en het daaraan gepaard gaande anti-semitisme zich niet meer zullen voordoen in Nederland, Europa of in de rest van de wereld. De concentratiekampen van de nazi’s hebben voor onvoorstelbaar veel leed gezorgd. Uit eigen familie-ervaring weet ik hoe de traumatische kampervaringen iemands leven onuitwisbaar kunnen beïnvloeden. Het is goed dat politieke partijen stelling nemen tegen de opmars van het fascisme in Nederland. Maar politieke stellingname alleen is niet genoeg. Helaas is in Nederland het historisch besef en de kennis over de geschiedenis van het eigen land, Europa en de rest van de wereld veelal uitzonderlijk laag. Kennisoverdracht is hierin dus enorm belangrijk. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat kennis de bron van alle inzicht is. Wanneer toekomstige generaties de kennis over de Tweede Wereldoorlog alsmede van de Holocaust (de miljoen op zes miljoen onschuldige Joden) op een positieve wijze via het onderwijs en de media krijgen aangereikt, zodat zij kunnen leren over de oorzaken en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in het leven van miljoenen mensen en hieruit lessen kunnen trekken, kunnen fascisme en anti-semitisme een halt worden toegeroepen. Van harte hoop ik dan ook dat vanuit de overheid en de media in de toekomst – en dus niet alleen in de periode rondom 4 en 5 Mei – op een gedegen en positieve wijze kennisoverdracht plaats zal vinden aan toekomstige generaties, zodat het opnieuw ontstaan van fascisme en anti-semitisme optimaal kan worden voorkomen.

Geplaatst door: Anne Louis Cammenga | 18 maart 2009 om 21:18

  

NIK: Gegevens Joodse oorlogsslachtoffers gerubriceerd

NIEUWBLAD DE KAAP.NL/STICHTSE COURANT.NL 

MEER DUIDELIJKHEID VERLEDEN

zondag 30 november 2008

REGIO – Geïnspireerd door zijn eigen persoonlijke geschiedenis heeft Anne Louis Cammenga (46), oud inwoner van Maarn, een lijst opgesteld van organisaties die het inwinnen van informatie over omgekomen of vermiste familieleden makkelijker moet maken. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft inmiddels bepaald dat de lijst deel dient uit te maken van alle gemeentelijke archieven. Ook burgemeester Naafs steunt dit initiatief van harte en vindt de lijst een waardevolle bijdrage aan de zoektocht van nabestaanden

door Caro van den Berg

Aanleiding voor het initiatief van Cammenga was de wens van zijn moeder om nog voor haar dood te weten wat er met haar Joodse vrienden is gebeurd die in de oorlog zijn opgepakt. ,,Voor veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt is deze niet 60 jaar geleden, maar gisteren. Het is dan ook heel pijnlijk om bij het inwinnen van informatie van het kastje naar de muur gestuurd te worden”, aldus Cammenga. Door de moeizame zoektocht naar informatie, en de soms zelfs onbehoorlijke tegenwerking die hij ondervond, kwam hij in contact met een aantal Joodse belangenorganisaties die samen met hem onderzochten hoe de informatieverstrekking aan slachtoffers of hun nabestaanden kan worden verbeterd.
Deze inspanningen resulteerden uiteindelijk in een complete lijst met daarin vermeld de namen, adressen en telefoonnummers van belangrijke organisaties waar Joodse oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden informatie kunnen inwinnen. Het was voor hem een erkenning dat Het Genootschap van Burgemeesters (NGB) in februari 2007 bepaalde dat de lijst voortaan in alle gemeenten in Nederland moet worden gegarandeerd. Inmiddels hebben alle burgemeesters in Nederland de lijst ontvangen, met het verzoek deze te distribueren onder de ambtenaren en archivarissen. (Ook te lezen op: http:///www.burgemeesters.nl).
Burgemeester Frits Naafs heeft Cammenga laten weten graag mee te willen werken aan zijn verzoek de informatie openbaar te maken. ,,Uw lijst kan een waardevolle bijdrage leveren aan de zoektocht voor nabestaanden”, schreef hij hem op 5 november. Hij zegde toe dat de informatie zal worden neergelegd in de voorlichtingsnis van de gemeente, geplaatst zal worden op de gemeentelijke website en worden toegevoegd aan het archief. Ook de comités 4 en 5 mei worden hierover geïnformeerd.
Van diverse belangenorganisaties en vanuit de politiek, waaronder minister-president Balkenende, heeft Cammenga inmiddels adhesiebetuigingen ontvangen over zijn initiatief. ,,Het is een ontroerend signaal dat de overheid die hierin helaas jarenlang tekortgeschoten is, hiermee nu het leed erkent dat de Joodse slachtoffers is aangedaan. Voor alles is een tijd en een plaats. Ik hoop hiermee andere burgers in hun zoektocht de ellende die ik heb meegemaakt te kunnen besparen, en ben blij met deze politieke en maatschappelijke omslag”.
Zijn moeder heeft inmiddels rust, en duidelijkheid over het lot van haar dierbaren, hoe schokkend dat ook was.

 AFVN Actueel 20 februari 2008

Schitterend tegen-concert met muziek van door de nazi’s vervolgde componisten in St. AegtenkapelOp zaterdag, 16 februari jl. bezocht ik het tegen-concert in de St. Aegtenkapel in Amersfoort. Dit concert was georganiseerd om een tegengeluid te laten horen tegen de komst van Johan Heesters en diens concert in theater De Flint in Amersfoort. Er is begrijpelijkerwijs veel te doen geweest om de komst van deze artiest, die in het verleden heeft opgetreden voor hoge nazi-leiders, waaronder Adolf Hitler en die zich tijdens het nazi-regime voor zijn artistieke talenten grof heeft laten betalen, waar talloze andere, waaronder Joodse, artiesten daarentegen werden vervolgd, opgepakt en in concentratiekampen werden vermoord, omdat zij hun artistieke talenten absoluut niet in dienst van de nazi’s wensten te gebruiken.Mijn vader is in zijn jonge jaren opgepakt tijdens een razzia en in een Duits werkkamp opgesloten. Hij heeft daar een afschuwelijke periode doorgemaakt, die tot aan zijn dood vorig jaar van grote invloed op zijn leven is geweest. Mijn vader heeft namelijk zijn hele leven de lidtekens van de Tweede Wereldoorlog met zich meegedragen en zou zich dan ook in zijn graf hebben omgedraaid als hij van dit concert zou hebben geweten. Vanuit o.a. deze familiegeschiedenis heb ik mijzelf inmiddels al weer vele jaren en gelukkig met goede resultaten ingezet voor de bevordering en de verbetering van de informatieverstrekking aan met name Joodse maar in feite alle Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden. Het is voor mij nog steeds onbegrijpelijk dat zes miljoen medeburgers in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord louter en alleen omdat zij van Joodse afkomst waren.Het verbijstert mij dan ook volkomen dat een man als Johan Heesters die zo grof heeft willen verdienen aan een dergelijk systeem en nooit openlijk en officieel afstand heeft willen nemen van het nazi-regime tijdens zijn concert op afgelopen zaterdagavond tot en met is bejubeld en gefêteerd in theater De Flint. Hieruit blijkt mijns inziens dan ook een volslagen gebrek aan een moreel, ethisch en historisch besef bij de bezoekers en de organisatoren van dit concert.
Gezien mijn eigen familie- en persoonlijke geschiedenis wilde ik dan ook heel bewust op een waardige, beschaafde wijze een tegengeluid laten horen tegen het concert van Johan Heesters. Gelukkig organiseerde de Leo Smit stichting op dezelfde zaterdagavond een tegen-concert in de St. Aegtenkapel in Amersfoort, waarin muziek ten gehore werd gebracht van Joodse componisten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s waren omgebracht. Het concert had dan ook als toepasselijke titel: “De muziek spreekt – Componisten, vervolgd door de nazi’s.” Het gaf mij de kans om op een waardige wijze een beschaafde tegenstem te laten horen tegen wat op dat moment elders in de stad plaatsvond.De sfeer in de stad was heel bijzonder. Het was duidelijk voelbaar in de zaal dat dit een concert was dat heel anders zou zijn dan normaal. Dit werd ook mede veroorzaakt door het feit dat voor de ingang politiebusjes en politieagenten stonden en alle bezoekers van het concert zich moesten legitimeren. Het is jammer dat dit op deze wijze moest, maar het is niet meer dan begrijpelijk dat de organisatoren van het concert de veiligheid van de bezoekers volledig wilde waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen waren noodzakelijk geworden omdat extreemrechtse jongeren van tevoren hadden aangegeven op gewelddadige wijze te zullen demonstreren bij het concert van Johan Heesters. Dankzij deze voortreffelijke veiligheidsmaatregelen kon de agressie van deze extreemrechtse jongeren direct in de kiem worden gesmoord.Het tegen-concert begon en eindigde met toespraken, die op een beschaafde en uiterst verfijnde maar een niet mis te verstane wijze aangaven dat dit concert onmiskenbaar bedoeld was als tegen-concert en daardoor een overduidelijk statement is geworden tegen fascisme en anti-semitisme. De solisten die optraden waren: Irene Maessen (sopraan), Eleonore Pameijer (fluit), Stephan Heber (cello) en Marcel Worms (piano). Zelf heb ik bijzonder genoten van het stuk Cello Sonate (1932) dat werd geschreven door de componist Szymon Laks (1901 – 1983) en van de Joodse liederen Jehudah Ha-Levi en Kaddish, die werden geschreven door Simon Gokkes (1897-1943). De voorstelling vloog voorbij en bleef mij vanaf het begin tot het einde boeien en ik was– zo bleek aan alle reacties die ik in de pauze om mij heen hoorde – overduidelijk niet de enige die hier zo over dacht. Na afloop van het concert volgde dan ook een staande ovatie van het publiek als hommage aan de vier artiesten die ons allen niet alleen een onvergetelijke avond hebben bezorgd, maar die ons allen tevens in staat hebben gesteld om door onze aanwezigheid een waardige, beschaafde maar overduidelijke stem te laten horen tegen fascisme en anti-semitisme. De vele aanwezigen op het concert, die ik heb gesproken, waren net als ikzelf opgetogen over dit prachtige concert en verlieten dan ook na afloop van het concert – net als ikzelf – met een goed en tevreden gevoel de St. Aegtenkapel.Anne Louis Cammenga

NIK Organisatie van Joodse Gemeenten – Nederlands Jodendom

Gegevens Joodse oorlogsslachtoffers gerubriceerd

Geplaatst op 15 April 2007

Organisaties die kennis hebben van gegevens met betrekking tot de plaats en datum van overlijden van Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn op een rijtje gezet. De lijst vermeldt de namen, adressen, telefoonnummers van belangrijkse organisaties die hen de gewenste informatie kan verstrekken over het lot van uit Nederland afkomstige omgekomen Joden.

De opsteller van de lijst is Anne Louis Cammenga uit Zeist. Hij wilde voor zijn moeder informatie opvragen over Joodse medeburgers die haar zeer dierbaar zijn geweest en helaas in Sobibor en Auschwitz zijn vermoord. In de praktijk bleek dat het lastig was om de gewenste informatie boven water te krijgen. Cammenga concludeerde dat de informatieverstrekking rond slachtoffers en hun nabestaanden overzichtelijker moest worden. Dit heeft er toe geleid dat Cammenga deze lijst heeft samengesteld. De lijst van organisaties en hun websites of andere databestanden is ook beschikbaar bij de burgemeesters van alle gemeenten en hun archiefinstellingen.

Benjamin

JMW • juni/juli 2007 • jaargang 18, nr 68 

Joods Algemeen

Informatieverstrekking slachtoffers Shoah toegankelijker

Anne Louis Cammenga heeft een lijst samengesteld met daarop vermeld de gegevens van instanties, waar Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers c.q. hun nabestaanden informatie over hun omgekomen/vermiste verwanten kunnen inwinnen. Op 20 februari 2007 ontving Cammenga tot zijn grote vreugde het positieve bericht van het Nederlands Genootschap van Burgmeesters dat het NGB volledig akkoord is gegaan met zijn verzoek de lijst te distribueren aan alle Nederlandse burgemeesters en deze lijst aan alle Joodse Tweede Wereldslacht-offers c.q. hun nabestaanden op verzoek te verstrekken, zodat de informatie-verstrekking aan hen voortaan in alle gemeenten in Nederland is gegarandeerd. Wanneer Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers c.q. hun nabestaanden contact opnemen met het gemeentehuis van hun eigen woonplaats, kunnen zij via de gemeenteambtenaar/gemeentearchivaris de lijst opvragen. De lijst ten behoeve van Joodse TweedeWereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden staat eveneensgepubliceerd op de website van hetNGB en kan worden gedownload onder het kopje ‘nieuwste downloads’: www.burgemeesters.nl

Website CDA Zeist – 2007

Informatie slachtoffers shoah toegankelijker

Samen met een aantal Joodse belangenorganisaties heeft Anne Louis Cammenga overleg gevoerd om te onderzoeken hoe de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlog-slachtoffers en hun nabestaanden zowel in Zeist als in de rest van Nederland kan worden bevorderd/verbeterd. Door de waardevolle adviezen van diverse Joodse belangenorganisatie is het hem gelukt een lijst samen te stellen met daarop vermeld de namen, adressen, telefoon-nummers van de belangrijkste organisaties waar Joodse Tweede Wereld-oorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden informatie kunnen inwinnen over hun dierbaren. Dankzij de hulp van de burgemeester van Zeist, de heer J.J.L.M. Janssen en de wethouder namens het CDA van de Gemeente Zeist, de heer D.A.C.A. Gudde, waarmee Cammenga vervolgens contact heeft gezocht, is deze lijst opgenomen in het archief van de Gemeente Zeist. Voortaan kunnen Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden deze lijst bij de Gemeente Zeist via het gemeentearchief opvragen. Vervolgens legde Cammenga ditzelfde verzoek neer bij het Nederlands Genootschapvan Burgemeesters. Op 20 februari 2007 ontving Cammenga tot zijn grote vreugde het positieve bericht van de NGB-secretaris, de heer R. van Bennekom dat het NGB volledig akkoord is gegaan met zijn verzoek, zodat de informatievoorziening aan Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden voortaan in alle gemeenten in Nederland is gegarandeed. Via het NGB wordt de lijst naar alle burgemeesters in heel Nederland verzonden, met het verzoek deze lijst te distribueren onder hun ambtenaren/ gemeentearchivarissen. Wanneer Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden in de toekomst contact opnemen met het gemeentehuis van hun eigen woonplaats, kunnen zij via de dienstdoende gemeenteambtenaar/gemeentearchivaris deze lijst opvragen. De lijst ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden staat tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en kan worden gedownload onder het kopje ‘nieuwste downloads’. De naam van deze NGB-website is: www.burgemeesters.nl

DE TELEGRAAF – BINNENLAND

di 8 mei 2007, 12:31

Hulp familie zoekende joden

AMSTERDAM –  

Dankzij lobbywerk van Joodse belangenorganisaties hoeven nabestaanden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet meer oeverloos te spitten naar informatie over hun dierbaren en omgekomen familieleden.

Vanaf deze week ligt er op gemeentehuizen een lijst met gegevens van alle joodse organisaties. Die is tevens te downloaden via www.burgemeesters.nl.

Volgens initiatiefnemer Anne Louis Cammenga komt zo een einde aan tijdrovend speurwerk van met name oudere Joden. „Vlak na de oorlog was het een kwestie van opbouwen, maar nu komen de vragen boven. Mensen gaan in het wilde weg zoeken, maar worden bij gemeenten van het kastje naar de muur gestuurd. Met dit overzicht maken we hen wegwijs.”

 © 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Informatie slachtoffers shoah  toegankelijker       

Samen met een aantal Joodse belangenorganisaties heeft Anne Louis Cammenga overleg gevoerd om te onderzoeken hoe de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden kan worden bevorderd/verbeterd.

Door de waardevolle adviezen van diverse Joodse belangenorganisaties en door goede contacten met de burgemeester van Zeist, de heer J.J.L.M. Janssen, en de wethouder namens het CDA van de Gemeente Zeist, de heer D.A.C.A. Gudde is het hem gelukt o.a. om een lijst samen te stellen en op te laten nemen in het archief van de Gemeente Zeist. Wanneer Joodse Tweede Wereldoorlog-slachtoffers en/of hun nabestaanden bellen krijgen zij voortaan direct een lijst toegezonden/gemaild met daarop vermeld de namen, adressen, telefoonnummers van belangrijkse organisaties die hen de gewenste informatie over hun dierbaren kan verstrekken.

Op 20 februari 2007 ontving Cammenga tot zijn grote vreugde het positieve bericht van de heer R. van Bennekom, secretaris van het Nederlands Genootschap van Burgmeesters dat het NGB volledig akkoord is gegaan met zijn verzoek, zodat de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldslachtoffers en hun nabestaanden voortaan in alle gemeenten in Nederland is gegarandeerd. Via het NBG wordt de lijst naar alle burgemeesters in heel Nederland verzonden, met het verzoek deze lijst te distribueren onder hun ambtenaren/gemeentearchivarissen. Wanneer Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden in de toekomst contact opnemen met het gemeente-huis van hun eigen woonplaats, kunnen zij via de dienstdoende gemeenteambtenaar of de gemeente-archivaris de lijst opvragen, die dan vervolgens naar hen zal worden gemaild/verzonden.

De lijst ten behoeve van Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden staat eveneens gepubliceerd op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en kan worden gedownload onder het kopje ‘nieuwste downloads’: www.burgemeesters.nl

Hakehillot  – Themanummer: Mooi Joods

Magazine voor Joods Nederland

Zomer – juni/juli 2007                            Nummer: 5767/4

Gegevens Joodse oorlogsslachtoffers gerubriceerd 

Organisaties die kennis hebben van gegevens met betrekking tot de plaats en datum van overlijden van Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn op een rijtje gezet. De lijst vermeldt de namen, adressen, telefoon-nummers van belangrijkste organisaties die hen de gewenste informatie kan verstrekken over het lot van uit Nederland afkomstige omgekomen Joden.

 De opsteller van de lijst is Anne Louis Cammenga uit Zeist. Hij wilde voor zijn moeder informatie opvragen over Joodse medeburgers die haar zeer dierbaar zijn geweest en naar uiteindelijk bleek, helaas in Sobibor en Auschwitz zijn vermoord. In de praktijk bleek dat het lastig was om die gewenste informatie boven water te krijgen. Cammenga concludeerde dat de informatieverstrekking rond slachtoffers en hun nabestaanden overzichtelijker moest worden.

Dit heeft er toe geleid dat Cammenga deze lijst heeft samengesteld. De lijst van organisaties en hun websites of andere databestanden is ook beschikbaar bij de burgemeesters van alle gemeenten en hun archiefinstellingen. De lijst is te vinden op de site JoodsNederland.nl in de rubriek Holocaust, onder de zelfde naam als de kop van dit artikel: Gegevens Joodse oorlogsslachtoffers gerubriceerd.

AFVN Actueel 20 februari 2008

Het Comit‚ Heesters Raus! ontving via de heer A.L. Cammenga de volgende adhesiebetuigingen:Simon Wiesenthal Center-Israel Office.
Emailmessage for Mr. E. (Effie) Zuroff concerning: Requestfor free information about Johan HeestersDear Anne Louis Cammenga,I apologize for the delay in my response but we were trying to see if we could find any new documents to help in the effort to help you cancel the forthcoming concert by Heesters in Amersfoort. Unfortunately, we did not find any new documents or proof of criminal activity that would strengthen the moral arguments against him.Having said that, we fully understand and support the activities of the Comite Heesters Raus who understandably do not want their home town to host a performer who sang in Dachau and never condemned the Nazis’ atrocities.Wishing you good luck in your efforts,Dr.Efraim Zuroff

Van Aaron Breitbart via Wiesenthal.net

Johann Heesters, (also known as Jopies in nazi-era Germany), was one of about 1,000 artists categorized by the nazis as “divinely gifted”. “Divinely gifted” artists received favorable treatment in return for performing before the masses.Heesters has been asked on many occasions why he said nothing about nazi policies during the era. His answer, that he was too busy performing  or was non-political, has been viewed by observers as less than honest. The fact is that Heesters was considered one of Hitler’s favorite performers and was even his guest at the Fuehrerloge. Heesters also pleased his nazi patrons by visiting Dachau in 1941and telling the press the press that conditions there were good. Later on, Heesters apologized for the visit claiming he had been gullible and naive. The simple fact is that no artist performing in nazi Germany, much less a foreigner, could make a career  without the good will of the authorities, especially Nazi propaganda minister, Josef Goebbels. It would be wrong to call Heesters a nazi, but he, like others, certainly allowed himself to be used by them and took advantage of the career opportunities they offered him. Some have compared Heesters to Leni Riefenstahl. On the other hand, Riefenstahl may have had less of a choice because she was a German, Heesters was not. In taking all this into account, one can understand why Heesters has not exactly been welcome in the land of his birth.


Geachte heer Cammenga,

De stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) ondersteunt van harte de actie tegen het optreden van Johan Heesters in theater de Flint in Amersfoort.

JMW ondersteunt jaarlijks zo’n 3.500 Joodse vervolgingsslachtoffers. Het onnodige optreden van deze 103-jarige vormt voor velen van hen een provocatie en daarmee een slag in het gezicht.

Wellicht nog schokkender dan het optreden was de reactie van de directie van de Flint. Deze verklaarde op Radio 1 geen rekening te kunnen houden met de pijn die het optreden voor een aantal Nederlanders met zich meebrengt. Ongeacht hoe men over het optreden van de heer Heesters denkt, kan deze reactie niet anders dan als onacceptabel worden gekenmerkt.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Stichting Joods Maatschappelijk Werk,

Drs. H.G. Vuijsje
Algemeen directeur-bestuurder


Geachte heer Cammenga,

Naar aanleiding van uw mail van 29 november j.l. heb ik overleg gehad met de heer B. Noach om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

De heer Noach evenwel stelt zich op het standpunt dat dit een Nederlandse aangelegenheid, waarover hij geen standpunt wil en kan kenbaar maken..

Dientwege doe ik U,   titre personnel, mijn standpunt toekomen. Hier spreek de wens uit dat ik hiermede een bijdrage heb kunnen leveren aan het protest.

Dankzij veelvuldig protest is de heer J.Heesters in het verleden kenbaar gemaakt dat zijn optreden in Nederland niet gewenst was. Het is een schande dat de wethouder van Cultuur en Sport de heer A.Spruyt, alsmede de directeur van de Flint, zonder zich hiervan rekenschap te hebben gegeven aan de heer Heesters toestemming verlenen tot een optreden in februari 2008. Hierdoor ontstaat de indruk dat de heer Heesters volledig is gerehabiliteerd en zijn oorlogsverleden er niets meer toe doet. Het tegendeel is echter waar, nog velen slachtoffers van WO II zijn en worden wederom gekwetst door zijn komst. Ik spreek oprecht de hoop uit dat de protesten alsnog een annullatie van het optreden zal kunnen bewerkstelligen.

Hoogachtend

Reinier Bobbe
Coordinator Akevoth Nederland


Onderwerp: RE: Verzoek om uw standpunt (NIOD) m.b.t. komst Johan Heesters naar De Flint in Amersfoort in februari 2008

Geachte heer Cammenga

Zoals beloofd enige Heesters-opmerkingen:
Dat Johan Heesters in nazi-Duitsland, voor en tijdens de oorlog, is blijven optreden, zou je nog onder naief kunnen rangschikken. Er waren duizenden kunstenaars, die net als hij vonden dat kunst en politiek niets met elkaar te maken hadden en dat kunstenaars in tijden van nood een sprankje plezier brachten. niet alle kunstenaars zaten in het verzet, zal ik maar zeggen.
zijn bezoek aan dachau is natuurlijk onvergeeflijk, hoewel ik bij het zingen een vraagteken zet. als dat inderdaad het geval was geweest, dan zouden de Duitsers vanuit propaganda-oogpunt daar zeker foto’s van hebben gepubliceerd.
Wat mij zeker bij hem tegenstaat is het volstrekte onbegrip dat hij na 1945 ten toon spreidde. hij kan, en wil, maar niet begrijpen dat er talloze Nederlanders zijn die hem zijn doorspelen kwalijk genomen hebben en die hem daarom niet in Nederland willen terugzien.
Zijn constante hunkering naar erkenning, inclusief een lintje, maakt ook een moeizame indruk. hij zou er verstandiger aan doen zijn laatste levensmaanden/jaren in zijn zelfverkozen Duitsland door te brengen.

Met vriendelijke groet,

David Barnouw
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

 

 

 

Artikel Algemeen Dagblad - Trefpunt - 4 mei 2002