9.E WAARSCHUWING VOOR/HULP TEGEN EXTREEMRECHTS C.Q. ZEISTENAAR JAN PETER MANTE

FOTO'S VAN DE ZEISTERSE NEONAZI EN CIA-/AIVD-INFILTRANT JAN PETER MANTE  !!!
Foto van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante

De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante bij een anti-Islam-demonstratie in
Den Haag in 2008. 

DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE. 

DE ZEISTERSE NEONAZI JAN PETER MANTE.

De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante met links boven het door hem 'gejatte'
wapen van de Franse plaats Mantes-la-Jolie om op die manier zijn eigen status
'op te pimpen'.

Gegevens Politie, Justitie en Neonazi's (o.a. Jan Peter Mante) en hun consorten (Marco H. van de
Wetering) op een memorystick aan Fabian van Langeveld, Voorzitter van het Bestuur van De Vrije
Gedachte overhandigd !!!


Zeist, 28 december 2015


Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en
daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner
Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat ik in de afgelopen jaren in mijn functie
als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel contact heb gezocht met
zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie
 in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden, als met organisaties die zich in willen zetten om
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs en wetenschap in onze
samenleving te bevorderen en te verbeteren. In de afgelopen vijf jaar hebben mijn collega, de heer
mr. Fred Jan IJspeerd en  ikzelf een aantal uiterst opmerkelijke zaken meegemaakt met betrekking tot
het Nederlandse koningshuis (Beatrix, Politie, Justitie en – natuurlijk niet te vergeten – de Zeisterse
Neonazi, Beroepsfantast, Oplichter en Zwendelaar Jan Peter Mante en diens partner en oud-
politiemedewerker Marco H. van de Wetering. Omdat tijdens al onze ervaringen met de Nederlandse
overheid in de afgelopen vijf jaar ook een aantal uiterst belangrijke democratische aspecten met
betrekking tot vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en wetenschap
de revue zijn gepasseerd, vinden wij het dan ook van uitermate groot belang dat juist organisaties, zoals
De Vrije Gedachte, die zich in willen zetten om o.a. vrijheid van meningsuiting en van denken in onze
samenleving te bevorderen en te verbeteren, kennis nemen van ons volledig dossier met betrekking tot
het Nederlandse koningshuis, politie, justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner
(oud-politiemedewerker) Marco H. van de Wetering.

Voor nadere informatie over de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte verwijs ik u
graag naar de link van de volgende website: www.devrijegedachte.nl . Aan Fabian van Langevelde heb
ik laten weten dat ik zelf belijdend en meelevend lid ben van de Rooms-Katholieke kerk, maar dat ik als
moderne Rooms-Katholiek à la Paus Franciscus I graag met de vereniging De Vrije Gedachte wil
samenwerken om vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en
wetenschap in Nederland te bevorderen en te verbeteren. Voordat ik later in mijn leven uit volle
overtuiging lid ben geworden van de Rooms-Katholieke kerk ben ik met veel genoegen lid geweest van
de Odd Fellows, die wel eens het jongere ‘broertje’ van de Vrijmetselaars worden genoemd. Aan deze
periode denk ik met genegenheid en dankbaarheid terug, want ik heb hierdoor – net als door de
opvoeding van mijn moeder – altijd mijn medemensen met een onafhankelijke en brede, respectvolle
houding kunnen benaderen. Ondanks hun maatschappelijke achtergrond en hun geloofsovertuiging.
Waarbij mij à la Paus Franciscus en dankzij mijn eigen persoonlijke instelling het steeds gaat om HOE
iemand als mens is en dus niet om WAT iemand zijn/haar maatschappelijke status en/of religieuze
achtergrond is. Ik heb zéér veel respect voor Fabian van Langevelde, de voorzitter en het bestuur van
de Atheïstisch-Humanistische vereniging De Vrije Gedachte en voor Karen Spaink, vanwege hun inzet
om de vrijheid van meningsuiting en van denken in Nederland te bevorderen en te verbeteren. Als
belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk reiken mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en
ikzelf hen dan ook graag de hand de vrijheid van meningsuiting en van denken in Nederland te
bevorderen en te verbeteren. In geloofszaken verschillen wij uiteraard volkomen van elkaar, maar hierin
staan wij volledig met elkaar op één lijn. En kunnen het bestuur en de leden van de vereniging De Vrije
Gedachte alsmede de Vrijdenker van het Jaar 2015 Karen Spaink dan in dit opzicht dan ook volledig op
de steun van mijn collega en die van mijzelf rekenen.

Op zondag, 20 december jl. heb ik persoonlijk aan Fabian van Langevelde, de voorzitter van het bestuur
van De Vrije Gedachte een memorystick met duizenden documenten overhandigd en de inhoud van
deze memorystick vervolgens op volledig aan hem toegelicht. De indeling van deze memory-stick is als
volgt: 


 Waarbij voor het bestuur en de leden van De Vrije Gedachte voor de doeleinden van hun organisatie
dan met name de volgende archiefmappen dan het meest interessant zijn:


Tijdens ons gesprek heb ik dan ook met name de tijd genomen om de inhoud van met name deze
archiefmappen op een grondige, gedegen wijze nader aan Fabian van Langevelde toe te lichten.

 

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt
een memorystick met duizenden documenten aan Fabian van Langevelde, Voorzitter van het bestuur
van De Vrije Gedachte. De informatieoverdracht wordt door de beide heren bezegeld met een
welgemeende, stevige handdruk.   


Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Fabian van Langevelde, al zijn overige collegas
en uiteraard ook alle leden van De Vrije Gedachte onze volledige toestemming om de inhoud van deze
duizenden documenten bij alle overige vrijdenkersorganisaties in Nederland; al hun zusterorganisaties
wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties, politieke partijen en mediakanalen – waar
ter wereld dan ook – bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze
documenten kunnen doen. Want hoe méér partijen in het binnen- en buitenland, die zich in willen zetten
om de vrijheid van meningsuiting en van denken  te bevorderen en te verbeteren; hoe meer dit er – naar 
onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme,
antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden. 
Dictatoriale gedachtenstromingen zoals o.a. het fascisme en het antisemitisme hebben immers een
enorme hekel aan iedereen, die zich door hen niet het zwijgen op willen laten leggen.

Interessant is dat de bekende columniste en schrijfster Karen Spaink door de organisatie De Vrije
Gedachte is uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar 2015. Voor meer informatie verwijs ik u naar de
volgende link met gegevens uit de encyclopedie Wikipedia over Karen Spaink. Karen Spaink heeft ook
het e.e.a. gepubliceerd over de Zeisterse Neonazi, Beroepsfantast, Oplichter en Zwendelaar Jan Peter
Mante. Zelf weet ik niet of Karen Spaink de artikelen in het Dagblad Trouw kent die over de Zeisterse
Neonazi Jan Peter Mante zijn gepubliceerd. Aan Fabian van Langevelde heb ik dan ook zowel namens
mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd als mijzelf het verzoek overgebracht om Karen Spaink te informeren
over alle documenten over Neonazi Mante die op deze memorystick staan. Uiteraard geven mr. Fred Jan
IJspeerd en ikzelf Karen Spaink eveneens onze volledige toestemming uit al dit gegevensmateriaal de
door haar informatie te verzamelen en deze informatie vervolgens weer te gebruiken voor haar
publicaties. Voor het geval zij in de toekomst nog meer mocht willen gaan publiceren over de Zeisterse
Neonazi Jan Peter Mante, stellen mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf ons uiteraard te allen tijde
volledig tot haar beschikking om haar van alle door haar gewenste nadere informatie te voorzien.  

De enige voorwaarden die mijn collega mr Fred Jan IJspeerd en ikzelf via Voorzitter Fabian van
Langevelde van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte aan hemzelf als
bestuursvoorzitter, de overige leden van het bestuur, de leden van de vereniging en via hem tevens aan
de Vrijdenker van het Jaar 2015 Karen Spaink hebben gesteld zijn dat wij beiden bij iedere publicatie
steeds vooraf het recht van inzage krijgen in de te publiceren artikelen alsmede het recht om correcties
en wijzigingen in de de publiceren teksten aan te brengen. Er zijn namelijk mensen geweest die de
afgelopen vijf jaar ons beiden met risico’s voor hun eigen maatschappelijke, sociale, financiële en
maatschappelijke leven hebben geholpen. Wij willen niet dat deze onbaatzuchtige, trouwe helpers in
welke vorm dan ook in de problemen kunnen komen als gevolg van een publicatie waaraan wij onze
medewerking hebben verleend. Vandaar dat ik deze voorwaarden heel nadrukkelijk van tevoren namens
mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf aan Fabian van Langevelde heb gesteld. Fabian van
Langevelde heeft mij hierop vervolgens geantwoord dat hij, zijn medebestuursleden en Karen Spaink
volledig akkoord zullen gaan met deze voorwaarden en dat wij beiden erop volledig op kunnen
vertrouwen dat hij en zich medebestuursleden zich graag volledig aan deze gemaakte afspraken zullen
houden. Hij liet mij tijdens ons gesprek weten dat hij, zijn medebestuursleden en Karen Spaink heel goed
begrijpen dat mijn collega en ikzelf onze trouwe helpers in dit opzicht volledig willen beschermen.

Uiteraard mogen Fabian van Langevelde, al zijn bestuurscollegas en Karen Spaink van mijn collega mr.
Fred Jan IJspeerd en mijzelf de stukken vrijelijk verspreiden onder politici en politieke partijen, waar ter
wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen.
Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit
deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst
interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van de Nederlandse
overheid, politie en justitie met betrekking tot o.a. de onderwerpen van vrijheid van meningsuiting en
vrijheid en denken.  

Want al onze ervaringen met de Nederlandse overheid, politie en justitie hebben bij mijn collega Fred en
mijzelf een aantal prangende vragen opgeroepen. Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich
volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke
manier de mond worden gesnoerd, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben
meegemaakt of iedere vorm van medewerking, hulp en begeleiding vanuit politie en justitie worden
onthouden bij – aantoonbare – ondervonden overlast vanuit neonazistische hoek? Waarbij bij mijn collega
en mijzelf dan serieus – nog steeds – de vraag leeft of politie en justitie nu niets KONDEN of niets
WILDEN doen. Waarbij mijn collega en mijzelf dan tevens ernstig vermoeden dat deze attitude dan
vervolgens weer te maken heeft met wat ik heb geschreven over de historische rol en de houding van
onze Nederlandse overheid, politie en justitie naar onze Joodse medeburgers toe voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Aan Fabian van Langevelde heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van
de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij
persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer
geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Uiteraard heb ik dit document eveneens per mail aan
Fabian van Langevelde toegezonden. Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede
Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garanderen mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd
en mijzelf dan als democratisch ingesteld burgers van Nederland dat dit andere burgers eveneens niet
kan overkomen? Past het ‘de mond snoeren’ van burgers eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare
publieke en politieke debat.

Uiteraard mogen Fabian van Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink mijn collega Fred en
mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Fabian van
Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt –
 bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hen allen in alle opzichten volledig terzijde staan in
 ons gemeenschappelijke doel om de grondrechten van alle Nederlandse burgers, zoals vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en wetenschap mee
te helpen verdedigen en te bewaken. Fabian van Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink
kunnen hierin dan ook altijd voor de volle 100% op de medewerking van mijn collega, Fred en mijzelf
rekenen.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen Fabian van Langevelde, al zijn collega’s in het bestuur van De Vrije
Gedachte en Karen Spaink heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke werkzaamheden
in het voordeel van onze democratie en daarmee dus ook in het voordeel van alle inwoners van
Nederland toe.

Uiteraard maken mijn collega Fred en ikzelf eveneens bijzonder graag van deze gelegenheid gebruik om
Fabian van Langevelde, al zijn collega’s in het bestuur van De Vrije Gedachte en Karen Spaink in alle
opzichten een gezond, voorspoedig, succesvol, gelukkig, Zalig nieuw jaar 2016 toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

 
_________________________________________________________________
Nog een voorbeeld van de redenen van de frustratieproject van Zeisterse
Neonazi Jan Peter Mante: Hij is zijn huis uitgezet omdat hij de huur niet
kon betalen !!!

Zeist, 5 november 2015


Beste Lezers,

Hierbij nog een voorbeeld van de redenen van de frustratieprojectie van de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante.

Nadat hij tevergeefs getracht heeft om de Scientology Church in Amsterdam op
te lichten / te bezwendelen en deze organisatie een miljoen dollar afhandig te
maken, werd hij juridisch aangepakt door degenen die hem dit gedrag - uiteraard
- niet in dank hebben afgenomen. Daarnaast werd hij, toen zijn werkgever, de
Ambassade van de USA in de Den Haag achter zijn oplichtingspraktijken kwam,
uiteraard ontslagen als werknemer bij de Amerikaanse Ambassade. Tja, die
zitten uiteraard ook niet op dit soort oplichtingspraktijken te wachten.

Hij werd ontslagen en zijn spaargeld verdween als sneeuw voor de zon vanwege
alle advocatenkosten die hij toen vervolgens moest gaan maken. Om u in staat
te stellen dit allemaal nog eens rustig na te lezen, treft u alle artikelen uit het
dagblad Trouw over zwendelaar/oplichter én Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante
onder dit artikel aan. Dan kunt u alles nog eens rustig op uw gemak doorlezen.
Uiteraard heb ik ook telefonisch contact opgenomen met de beide journalisten
van dit artikel om hen te vragen wat er allemaal waar is van hun artikelen. Zij
hebben mij vervolgens laten weten dat de inhoud van al hun artikelen volledig
klopt en dat al de door hen geraadpleegde bronnen voor de volle 100% volledig
betrouwbaar zijn.

Inmiddels moest de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante een uitkering aan gaan
vragen bij de Sociale Dienst in Zeist. Doordat deze uitkering lang op zich liet
wachten, kon Mante de huur van zijn huurwoning niet meer opbrengen. Wegens
huurschuld zijn hij en zijn echtgenote die toen nog leefde - je zult maar zo'n 
zwendelende/oplichtende echtgenoot hebben - door de politie uit hun huurwoning
gezet.

Neonazi Mante heeft mijn collega Fred IJspeerd en mijzelf vervolgens verteld dat
dit alles is veroorzaakt door de schuld van de toenmalige Zeisterse CDA-
wethouder Thomas Zwart, die de toekenning van zijn sociale dienst-uitkering zou
hebben tegen gehouden. Volgens zijn eigen zeggen hebben Neonazi Mante en
zijn echtgenote vervolgens een half jaar in het Steyn Hotel op een kamer op de
Steynlaan gelogeerd op kosten van de gemeente Zeist. Vervolgens zijn hij en
zijn toenmalige echtgenote verhuisd naar Prinses Irenelaan 110, 3708 EN Zeist.
Nu leeft hij vlakbij de Schaerweidelaan in Zeist. Even voor alle duidelijkheid: als 
dit verhaal al waar zou zijn - mijn collega Fred en ik hebben dit verhaal namelijk
alleen nog maar gehoord uit de mond van zwendelaar/oplichter Mante - dan komt
het er dus in feite op neer dat u en ik als belastingbetaler financieel opdraaien
voor een half jaar woongenot in een luxe kamer in een hotel op de Steynlaan in
Zeist van een notoire Neonazi. En dit alles dan dankzij de handelswijze van de
toenmalige Zeisterse CDA-Wethouder Thomas Zwart.

Maar Mante is een enorme 'zwamneus', dus dit kan net zo goed weer een
'broodje-aap'-verhaal van zijn kant zijn. Gezien al zijn leugens en zwetsverhalen
die mijn collega Fred en ik destijds van hem hebben aangehoord, zal het ons
beiden helemaal niets verbazen als dit verhaal óók weer tot de afdeling 'Sterke
Verhalen' van Mante behoort. Per slot van rekening heeft de bekende Nederlands
columniste, essayiste, publiciste, schrijfster en feministe Mante niet voor niets per
mail naar mij persoonlijk toe een 'Beroepsfantast' genoemd en heeft zij zelfs
aangeboden naar de Officier van Justitie toe een verklaring over Mante af te
leggen, waarin zij dit bevestigt.

U ziet: de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante haat alles en iedereen die
bekender is en die het maatschappelijk gezien beter voor elkaar heeft gekregen
dan hijzelf. De Zeisterse CDA-Wethouder Thomas Zwart is door hem naar mijn
collega en mijzelf toe beklad; naar Karen Spaink is hij in het publieke domein nu
ook niet bepaald zachtzinnig geweest en nu ben ik dus aan de beurt.

Je ziet dit vaak bij Neonazistische types. Vergeet u ook niet dat het dit soort
kleine, maatschappelijk volslagen mislukte 'mannetjes' waren die zich in de jaren
dertig van de vorige eeuw - de beruchte Crisisjaren van de Jaren Dertig - zich
als lid aansloten bij de NSB. Neonazi Mante is helemaal idolaat van Geert
Wilders, die zelf contact heeft gezocht met extreemrechtse partijen zoals het Front National in Frankrijk van Jean Marie en Marine Le Pen. Hij heeft zelfs ook een haar-permanent aangeschaft en zijn haar geblondeerd in de stijl van Geert Wilders.
Dat hij deze haarstijl volledig van Geert Wilders heeft gekopieerd, heeft Neonazi
Mante tijdens een gesprek ook grif aan mijn collega Fred IJspeerd en mijzelf
toegegeven.

U ziet: de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante was niets; is niets en zal - gezien
de historie van zijn volslagen mislukte leven - en zijn moreel-ethische totaal
verziekte geest met een welhaast aan alle zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
ook nooit meer iets gaan worden. Mijn collega Fred IJspeerd en ik raden de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante oprecht met klém aan zich zo spoedig
mogelijk met Altrecht in verbinding te stellen en daar een zo'n grondig mogelijke
psychologische behandeling te ondergaan. Dit doen wij beiden zowel uit
medemenselijke motieven naar Mante zélf toe - de Christelijke Rooms-Katholieke
leer bepleit immers medemenselijkheid naar iedereen onder alle omstandigheden
toe - als naar de maatschappij toe, die dan - hopelijk - voortaan voorgoed verlost
zal zijn van zijn zwendel- en oplichtingspraktijken.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 
 
De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante met links boven het door hem 'gejatte'
wapen van de Franse plaats Mantes-la-Jolie om op die manier zijn eigen status
'op te pimpen'.
 
De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante. Let op het geblondeerde haar à la coupe
Geert Wilders. De poging om op Wilders te lijken is echter overduidelijk niet goed
gelukt.   
 
 
De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante bij een anti-Islam-demonstratie in
Den Haag in 2008.
 
 
 
 
 
 

De artikelen uit het dagblad Trouw over de Zeisterse Zwendelaar,
Oplichter en Neonazi Jan Peter Mante.
________________________________________________________________
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante reageert weer eens de frustraties over
eigen mislukte leven af in een artikel

Beste Lezers,

De Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante heeft het nodig gevonden om weer eens
zijn frustraties over zijn eigen volkomen mislukte leven en zijn persoonlijke haat,
voortkomende uit zijn anti-Joodse, Neonazistische gedachtegangen weer eens
op mij bot te vieren in het volgende artikel ' Voorbeeld van Cammenga's
verdraaingen en leugenachtigheid'.

Het grappige is dat zijn artikelen steeds kleiner, kleiner en kleiner en steeds
meer gebrek aan inhoud beginnen te vertonen. Het is natuurlijk ook ontstellend
zúúr voor hem dat hij als zwendelaar en oplichter volledig ontmaskerd is
gedurende de periode dat hij als computerprogrammeur bij de Ambassade van
de USA in Den Haag werkte, toen hij probeerde de Scientology Church in
Amsterdam voor één miljoen dollar op te lichten. Omdat Neonazi Jan Peter
Mante dit op een dusdanige stomme wijze heeft gedaan, waarbij hij ook nog
eens werd verraden door zijn eigen 'vriendin' - hetgeen nu niet écht van 
mensenkennis getuigt, kwam dit natuurlijk volledig uit en werd hij dan ook -
terecht - ontslagen als werknemer bij de Ambassade van de USA.

En maar huilen en maar zielig tegen mij en mijn collega Fred IJspeerd doen over
het feit dat 'de maatschappij' hem zo slecht heeft behandeld en dat iedereen zo
tegen hem was. Voor mijn collega Fred IJspeerd en mijzelf wordt de naar onze
mening volslagen verziekte psyche van deze Neonazi Jan Peter Mante steeds
duidelijker zichtbaar. Iemand die - wanneer hij volledig ontmaskerd wordt - niet
tegen eerlijkheid kan en vervolgens zijn haat, jaloezie en frustratie volledig op
anderen probeert te botvieren.

Er is nu wél een groot voordeel. Nu deze Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante
dusdanig ontmaskerd is dat iedereen hem door begint te krijgen, kan hij niet
anders dan uitsluitend en alleen nog onder eigen naam publiceren. Waar hij
voorheen - heel laf - allerlei pseudoniemen heeft gebruikt. Mijn artikelen hebben
dus duidelijk zin gehad. Neonazi Mante is dus uiteindelijk volledig uit zijn hol
gekropen en daarmee voor iedereen voor de volle 100% zichtbaar geworden.
Zowel in zijn Neonazisme als in uiterst ranzige menselijke geest en in zijn
volkomen gebrek aan moraal en ethiek. Dat blijkt ook wel uit zijn
rechtsextremistische forum Noordland, waarvan Neonazi Mante zowel de
eigenaar als de oprichter is.

Neonazi Jan Peter Mante en zijn Neonazipartner Marco H. van de Wetering
hebben het nodig gevonden door hun gedrag overlast te bezorgen aan de
Rooms-Katholieke kerk. Waarbij Marco H. van de Wetering zich dan vooral een
verlengstuk van Neonazi Mante heeft getoond. Dat verbaast mij overigens
helemaal niets. Neonazi Mante draagt immers het gedachtengoed van Vril
Thule een bijzonder warm hart toe. Dit gedachten goed behelst in feite
esoterisch, occult Neonazistisch gedachtengoed dat volledig haaks staat op
de beginselen van het Christelijke Rooms-Katholieke geloof. Wij begrijpen thans
dan ook volledig waarom de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn
kompaan Marco H. van de Wetering voor zoveel overlast binnen de Rooms-
Katholieke kerk hebben gezorgd.

Wikipedia zegt over het Thule-Gesellschaft het volgende:

Het Thule-Gesellschaft is een door Rudolf von Sebottendorf gestichte
ariosofische en occulte organisatie in München, in november 1918. Het
genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartei (DAP), de
voorloper van de Hitlers NSDAP en de Völkischer Beobachter, de belangrijkste
nationaalsocialistische krant. Nazi-kopstukken zoals Rudolf Hess, Heinrich
Himmler en Alfred Rosenberg vonden in deze loge heel wat inspiratie. Het
Thule-Genootschap was niet alleen uitgesproken anti-semitisch en racistisch
maar ook militant anti-communistisch.

Wikipedia zegt over Vril het volgende:

Esoteric neo-Nazism

After World War II, a group referred to by Nicholas Goodrick-Clarke as the
Vienna Circle has elaborated an esoteric neo-Nazism that contributed to the
circulation of the Vril topos in a new context. In their writings, Vril is associated
with Nazi UFOs and the Black Sun concept. As Julian Strube has shown, a
younger generation related to the Tempelhofgesellschaft has continued the work
of the Vienna Circle, and exerts a continuous influence on the most common
notions of Vril. Those notions are not only popular in neo-Nazi circles, but also
in movies or computer games, such as Iron Sky or Wolfenstein.

Karen Spaink heeft Neonazi Mante niet voor niets een 'beroepsfantast' genoemd
en mijn collega Fred IJspeerd en ikzelf kunnen thans uit eigen ondervinding dan
ook voor de volle 100% beamen dat Karen Spaink met deze benaming van de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante hem daarmee volledig juist heeft getypeerd.

Hoe kijken mijn collega Fred IJspeerd en ikzelf tegen het karakter en het diepste
wezen van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante aan?
Wij beiden vinden de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante een door en door
verziekte geest en in feite een uiterst zielige stumper; een in maatschappelijk
opzicht heel erg klein en volstrekt onbeduidend mannetje dat er totaal niet toe
doet. Een piepklein mannetje dat nooit iets is geweest; dat nooit iets zal zijn en
dat ook nooit meer iets zal worden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

_________________________________________________________________
18e Aangifte tegen Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner

Marco H. van de Wetering


Zeist, 3 oktober 2015

Beste Lezers,

Vandaag heb ik mijn 12e Aangifte gedaan tegen de Zeisterse Neonazi Jan

Peter Mante en tegen Neonazipartner Marco H. van de Wetering. Daarmee

bedraagt het totale aantal thans aangiftes thans 18 aangiftes.

Ik heb aangifte tegen Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco

H. van de Wetering verricht in verband met de volgende juridisch strafbare

feiten:

 • Bedreiging
 • Intimidatie
 • Stalking
 • Smaad
 • Laster
 • Belediging

Er zijn door drie benadeelde partijen aangiftes verricht, te weten:
 • De heer mr. F.(Fred) J. IJspeerd, Adviseur, Informatiecentrum Tweede
      Wereldoorlog (IWOII)
 • Mevrouw A. (Anita) J.M. Vosmer, oud-Plaatsvervangend Voorzitter van de
      Bewonersvereniging Seyst (BVS)
 • Mijzelf

Uiteraard zijn door mij ook de heer drs. J.J.L.M. Janssen, diens beleids-
ambtenaar Yno Hoekstra en de voltallige gemeenteraad - alle Fractievoor-
zitters en Fractieleden van alle Zeisterse politieke partijen - van mijn aangifte
tegen deze Zeisterse Neonazi Mante en diens partner Van de Wetering op
de hoogte gesteld. Ook een aantal maatschappelijke belangenorganisaties -
die zich net als de onze - willen inzetten om in Nederland discriminatie,
racisme, fascisme en antisemitisme te voorkomen en te bestrijden zijn over
deze 18e aangifte geïnformeerd.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
_________________________________________________________________


Beste Lezers


15-09-2015: Uitstekend gesprek IWOII met Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) over o.a.

rol en houding Zeisterse politie en over bedreigingen en overlast door Zeisterse

Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco H. van de Wetering !!!


Beste Lezers,

Vandaag, dinsdag, 15 september heden heb ik op het gemeentehuis van Zeist een ontmoeting gehad met de Fractieleden van Nieuw
Democratisch Zeist. In dit gesprek vertelde ik aan de Fractievoorzitter, Koos van Gemeren en aan de Fractieleden van Nieuw Democratisch
Zeist wat in de afgelopen jaren mijn ervaringen zijn geweest met de politie van Zeist en met justitie en hoe deze zich naar mij toe hebben
gedragen in verband met de afhandeling van o.a. mijn aangiftes tegen de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H.
van de Wetering. Ik heb Koos van Gemeren en zijn fractiegenoten gevraagd mijn dossier nauwlettend te blijven volgen.

Koos van Gemeren gaf namens de fractie Nieuw Democratisch Zeist aan dat zijn partij het belangrijk vindt dat de democratische
grondrechten van alle burgers in Zeist worden gewaarborgd en dat alle burgers door de Nederlandse overheid fatsoenlijk en met respect
worden behandeld. Zijn partij ziet hier nauwlettend op toe. Net als alle andere Zeisterse burgers dient wat Nieuw Democratisch Zeist betreft
dus ook mijn grondrechten te worden gewaarborgd en dien ook ik fatsoenlijk en met respect door overheidsambtenaren te worden
behandeld. Koos van Gemeren gag tijdens het gesprek aan dat Nieuw Democratisch Zeist er in dit opzicht voor alle burgers van Zeist is,
dus uiteraard ook voor mij.

Mijn dossier met betrekking tot mijn ervaringen met politie en justitie en omtrent de ondervonden bedreigen en overlast van de Zeisterse
Neonazi Jan Peter Mante en diens partner Marco H. van de Wetering  is bij Koos van Gemeren en de overige fractieleden van Nieuw
Democratisch Zeist bekend. Ook worden mijn mailings door hem en zijn overige fractieleden gelezen. Samen met vertegenwoordigers van
andere Zeisterse politieke partijen wordt ook de fractie van Nieuw Democratisch Zeist regelmatig door de burgemeester van Zeist op de
hoogte gehouden van mijn dossier met betrekking tot mijn contacten met politie en justitie en de ondervonden neonazistische bedreigingen
en overlast.

De burgemeester van Zeist heeft immers hierin ook geïntervenieerd. Dankzij de burgemeester van Zeist heeft immers pas na 1 ¾ jaar
eindelijk de eerste aangiftes van mijzelf en van twee andere benadeelde partijen, waaronder een inwoner van Zeist, bij de politie van Zeist
plaats kunnen vinden. Voorheen weigerde de politie van Zeist namelijk om dit überhaupt te doen. Dankzij de interventie van burgemeester
Janssen en de inzet van Yno Hoekstra, beleidsambtenaar van de gemeente Zeist, heeft de eerste aangifte uiteindelijk in november 2013
plaats gevonden. Daarna zijn er nog 16 andere aangiftes van mijn collega mr. Fred IJspeerd en van een andere vrouwelijke benadeelde
Zeisterse partij gevolgd. In totaal zijn er 17 aangiftes verricht.

De fractie van Nieuw Democratisch Zeist liet mij bij monde van fractievoorzitter Koos van Gemeren weten dat zij de regelmatige
terugkoppelingen hieromtrent door de burgermeester van Zeist met veel belangstelling zal blijven volgen, omdat de waarborging van de
grondrechten en een respectvolle en fatsoenlijke behandeling van alle Zeisterse burgers, dus ook van mij, de fractie van Nieuw
Democratisch Zeist zeer ter harte gaat.

Het is een open en eerlijk gesprek geweest, waarin een aantal zaken duidelijk naar elkaar toe werden uitgesproken. De oprechte
belangstelling van Nieuw Democratisch Zeist met betrekking tot mijn dossier en dan met name toegespitst op mijn ervaringen als burger
van Zeist met politie en justitie doet mij bijzonder veel genoegen. Ik heb het dan ook zeer op prijs gesteld dat de fractie van Nieuw
Democratisch Zeist tijd voor mij in haar agenda heeft vrijgemaakt en mij vanavond persoonlijk te woord heeft gestaan. Na afloop van het
gesprek wenste Fractievoorzitter Koos van Gemeren namens hemzelf en de overige fractieleden van Nieuw Democratisch Zeist mij
persoonlijk in alle opzichten alle goeds voor mijn verdere toekomst toe en namen wij op allerhartelijkste en uiterst hoffelijke wijze afscheid
van elkaar.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
WEBSITE: INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
IWOII: WEBPAGINA 8: BIJVAL/PERS

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens Neonazi's (o.a. Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de

Wetering) op een memorystick aan VVD-Fractie Zeist overhandigd !!!

 
Zeist, 8 september 2015
 
Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de
afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel
landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en
te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in
de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch,
Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke
en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van
groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van
de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse
rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse
Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische
Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en
ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik
vandaag Floris Veenendaal, een Fractielid van de VVD van de Gemeente Zeist en via hem zijn Zeisterse VVD-Fractievoorzitter en VVD-
medefractieleden volledig van deze discriminerende uitspraken op de diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte
gebracht.
 
U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van o.a. deze Zeisterse
Neonazi Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke
partijen, die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en
Marokkanenhaat in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met
deze kennis immers hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de VVD zich vanuit haar liberale grondbeginselen reeds jarenlang inzet
om de democratische grondrechten en daarmee de democratische gelijkheidsprincipes voor alle burgers in ons land te verdedigen en te
bewaken . Voor meer informatie over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke VVD-Fracties verwijs ik u graag naar
de landelijke en de plaatselijke websites van deze in Nederlands uiterst belangrijke politieke partij.
 
Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de duizenden documenten die ik heden, dinsdag 8 september 2015 om 20.45 uur 
persoonlijk aan Floris VeenendaalFractielid van de VVD van de gemeente Zeist en daarmee aan de VVD-Fractievoorzitter en al zijn
medefractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner
Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten
t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.
 
De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan VVD-Fractielid Floris Veenendaal en daarmee aan al zijn Fractiegenoten van de VVD
van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt: 

 
 
Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19
archiefmappen met de duizenden documenten aan Floris Veendenaal, Fractielid van de VVD en via hem aan zijn Zeisterse VVD-
Fractievoorzitter en VVD-medefractiegenoten.. De informatieoverdracht wordt door de beide heren bezegeld met een welgemeende,
stevige handdruk.   

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Floris Veenendaal, Fractielid van de VVD van de gemeente Zeist en daarmee al zijn collega’s vandaag 
van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Floris
Veenendaal en al zijn collega’s van de VVD van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten
bij alle overige andere VVD-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheids-
organisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen
doen. Want hoe méér overige VVD-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van
deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie,
racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk
verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter
publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze
stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren
voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant
debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Zeker nu alle problemen bij de invoering van
de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op korte
termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk
wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan
VVD-er Floris Veenendaal en daarmee aan zijn Zeisterse VVD-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij
voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als
praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Als mij dit alles als directeur van het
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van
Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk
wél in een moderne democratie?
 
Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat.
 
Uiteraard mogen VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen
voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s – waar ter wereld dan ook - te
allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten
volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om de grondrechten van alle Nederlandse burgers mee te helpen verdedigen en te
bewaken. VVD-er Floris Veenendaal en al zijn VVD-collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde wereldwijd voor de volle 100% op mijn
collega, Fred en mijzelf rekenen.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen VVD-Fractielid Floris Veenendaal, zijn VVD-Fractievoorzitter en al zijn medefractieleden en –Assistenten
van de Zeisterse VVD-Fractie, alsmede van de landelijke VVD Tweede Kamerfractie en van alle overige VVD-Fracties elders in Nederland
heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl


 

___________________________________________________________________________

Gegevens van Neonazi's (o.a. Zeisternaar Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de

Wetering) op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan de Partij

van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist overhandigd !!!


Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de
afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel
landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en
te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf in
de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch,
Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke
en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van
groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van
de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse
rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse
Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische
Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en
ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik
vandaag Karst Schuring, de Fractievoorzitter en alle overige Fractieleden van de Partij van de Arbeid-Fractie van de Gemeente Zeist
volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi
Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen,
die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat
in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers
hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de Partij van de Arbeid zich vanuit haar socialistische grondbeginselen reeds jarenlang inzet
met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie over
de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke Partij van de Arbeid-Fracties verwijs ik u graag naar landelijke en de
plaatselijke websites van deze politieke partij.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, dinsdag 30 juni 2015 om 20.15 uur 
persoonlijk aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en aan al zijn overige Fractieleden
heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de
Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende, racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze
Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd zijn tegengekomen.

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Fractievoorzitter Karst Schuring en zijn Fractiegenoten van de Partij van de Arbeid
van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt:
1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische
     fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid,
     Noordland, Stormfront, etc.) – o.a. alle verrichte aangiftes door drie benadeelde partijen
     mét alle daarbij behorende bijlagen.
2.    Het Nederlandse Koningshuis
3.    Politie Zeist/Utrecht (o.a. Johan van Renswoude, Jan Drent, Ed van Kesteren, etc.) –
     OM Arrondissementsparket Midden Nederland (mr. Annemieke Drogt, Officier van
     Justitie)
4.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het
      rechtsextremistische forum Noordland.
5.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van
      origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische website
6.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon
7.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante
8.    Contacten Noordland – Stormfront
9.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering
10. Neonazipartner Marco van de Wetering
11. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante
12. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf
13. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante
14. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie
15. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties
16. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts
17. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante
18. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante
19. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische fora
 


Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met 19
archiefmappen en met 2141 documenten aan Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en aan Karst Schuring,
Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist. De informatieoverdracht wordt door alle drie de heren bezegeld
met een welgemeende, stevige handdruk.   

 
Zelf vind ik het van groot belang dat Karst Schuring, de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist en daarmee
al zijn collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred
IJspeerd en ikzelf Karst Schuring en zijn haar collega’s van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om
de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere Partij van de Arbeid-Fracties in heel Nederland; al hun zusterorganisaties
wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel
met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige Partij van de Arbeid-Fracties, zuster-; belangen-;
overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen en zullen nemen; hoe meer dit er –
naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. 
in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  
Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk verspreiden over politici
en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen.
Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten
namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het
functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant debatonderwerp nu blijkt dat de
realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Een nader grondig politiek debat over hoe politie en justitie omgaan met racisme
en discriminatie in Nederland vinden mijn collega Fred en mijzelf dan ook zonder meer gerechtvaardigd nu de problemen bij de invoering
van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar uit ziet dat deze problemen op
korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk
wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt? Aan
Karst Schuring en zijn Zeisterse Partij van de Arbeid-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de
Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als
praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Als mij dit alles als directeur van het
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van
Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk
wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat. Zoals ik
vandaag tijdens ons gesprek dan ook aan Karst Schuring, de Fractievoorzitter en zijn overige Fractiegenoten van de Zeisterse Partij van
de Arbeid-Fractie heb laten weten.
 
Uiteraard mogen Karst Schuring en zijn collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen
van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Karst Schuring en haar collega’s – waar ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in
ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in
onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te voorkomen en te bestrijden. Karst Schuring en zijn collega’s
kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100% op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.
Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-Katholieke kerk en
volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn medemens gerichte, diep religieuze
en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I : tijdens ons gesprek liet ik Karst Schuring en zijn Partij van de Arbeid-Fractiegenoten weten dat
ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader
tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit leer en de
principes van mijn Christelijke Rooms-Katholieke geloof verricht. Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke leer
het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere
soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE
mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen Fractievoorzitter Karst Schuring, al zijn mede-Fractieleden en –Assistenten van de Zeisterse Partij van
de Arbeid-Fractie, alsmede van de landelijke Tweede Kamerfractie en van alle overige Partij van de Arbeid-Fracties elders in Nederland heel
veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze medeburgers toe. Als democraat
in hart en nieren praat ik Karst Schuring elke twee weken bij na afloop van de Raadsvergadering. Karst Schuring en ikzelf delen een
Protestantse achtergrond. Zelf ben ik op 6 oktober 2013 door het ontvangen van het Heilige Sacrament van het Vormsel met heel mijn hart
en ziel voor de volle 100% Rooms-Katholiek geworden, maar ik draag de PKN Nederland uiteraard nog steeds een heel warm hart toe. Mijn
moeder en zondagsschooljuffrouw waren namelijk tijdens hun leven Protestants en zij hebben mij op uitstekende wijze heel veel inhoudelijke, grondige kennis over de Bijbel en de Christelijke grondbeginselen bijgebracht. Als oecumenisch denker pur sang zie ik als lid van de Rooms-Katholieke kerk (1,2 Miljard leden wereldwijd) de Protestanten (300 miljoen leden
wereldwijd) dan ook als mijn oecumenische Broeders en Zusters in het Christelijke Geloof. Deze Christelijke warmhartig sociaal ingestelde
Protestantse grondbeginselen – à la de innerlijke grondstijl en levenshouding van de huidige Paus Franciscus I – delen Karst Schuring en
ikzelf dan ook zonder meer met elkaar. Graag maken mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik dan ook van deze gelegenheid gebruik Karst
Schuring, zijn echtgenote en zijn gezin en al zijn overige Partij van de Arbeid-fractiegenoten en –assistenten van de gemeente Zeist; in de
Tweede Kamer en overal elders in Nederland en de rest van de wereld Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige Maagd
Maria toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur


 

___________________________________________________________________________________

Gegevens van Neonazi's (o.a. Zeisternaar Jan Peter Mante) en hun consorten (o.a. Marco H. van de

Wetering) op een memorystick (19 archiefmappen/2141 documenten) ter informatie aan de

ChristenUnie-/SGP-Fractie van de Gemeente Zeist overhandigd

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de
Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat in de
afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) contact heb gezocht met zowel
landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen
en te bestrijden. De reden hiervoor is namelijk gelegen in het feit dat een aantal van de teksten, die mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf
in de afgelopen jaren namelijk op diverse rechtsextremistische/neonazistische fora hebben ontdekt ronduit discriminerend, racistisch,
Antisemitisch, Anti-Marokkaans, etc. zijn. Wat het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) volledig gemeen heeft met de landelijke
en plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen is het voorkomen en het bestrijden van discriminatie in Nederland. Wij vinden het dan ook van
groot belang dat de Nederlandse politici- voor zover zij dit nog niet is - (alsnog) uitvoerig en gedetailleerd op de hoogte wordt gebracht van
de discriminerende, racistische, anti-Marokkaanse, antisemitische, etc. teksten, die wij beiden in de afgelopen jaren op diverse
rechtsextremistische en neonazistische fora hebben aangetroffen.

Per slot van rekening is de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante – aantoonbaar - de oprichter en de eigenaar van het extreemrechtse
Noordlandforum en vinden er – aantoonbaar - contacten plaats tussen het extreemrechtse Noordlandforum en het Neonazistische
Stormfront. Daarnaast is Neonazi Mante ook actief op het Forum voor de Geuzen. Op dit forum hebben mijn collega, mr. Fred IJspeerd en
ik o.a. een aantal discriminerende, racistische en antisemitische uitspraken aangetroffen, die er bepaald niet om liegen. Uiteraard heb ik
vandaag Wouter Catsburg, de Fractievoorzitter van de ChristenUnie en Piet Verolme, de Fractievoorzitter van de SGP en alle overige
Fractieleden van de ChristenUnie-/SGP-Fracties van de Gemeente Zeist volledig van deze discriminerende uitspraken op diverse
rechtsextremistische/ neonazistische fora op de hoogte gebracht.

U zult dan ook zonder meer kunnen begrijpen dat – gezien alle in de afgelopen jaren ondervonden overlast van deze Zeisterse Neonazi
Jan Peter Mante en zijn partner Marco H. van de Wetering – ik het van groot belang acht dat landelijke en plaatselijke politieke partijen,
die zich net als mijn collega, Fred en ikzelf zich inzetten om discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme en Marokkanenhaat
in onze samenleving te bestrijden en te voorkomen deze uiterst relevante kennis in hun bezit krijgen. Zij kunnen met deze kennis immers
hun voordeel doen. Zo is het o.a. bekend dat de ChristenUnie/SGP zich vanuit de beginselen van het Christelijke Geloof reeds jarenlang
inzet met als o.a. het voor onze samenleving uiterst belangrijke doel om antisemitisme te voorkomen en te bestrijden. Voor meer informatie
over de doelen en de activiteiten van de landelijke en de plaatselijke ChristenUnie-Fracties verwijs ik u graag naar landelijke en de
plaatselijke websites van deze politieke partij.

Op de memorystick met de 19 archiefmappen en de (totale inhoud: 2141 documenten die ik heden, dinsdag, 30 juni 2015 om 20.15 uur 
persoonlijk aan Wouter Catsburg, de Fractievoorzitter van de ChristenUnie en Piet Verolme, de Fractievoorzitter van de SGP van de
gemeente Zeist en aan al hun overige Fractieleden heb overhandigd, bevinden zich uiteraard alle gegevens over de Zeisterse Neonazi
Jan Peter Mante, diens partner Marco H. van de Wetering, diverse extreemrechtse/neonazistische fora en over o.a. discriminerende,
racistische en haat zaaiende teksten t.a.v. o.a. onze Christelijke en Joodse medeburgers, die wij op de diverse fora in de loop der tijd
zijn tegengekomen.

De indeling van de memory-stick, die ik vandaag aan Fractievoorzitters Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun overige
Fractieleden en -assistenten van de ChristenUnie/SGP-Fracties van de gemeente Zeist heb overgedragen, is als volgt:

1.    Informatie over Neonazi’s en hun diverse extreemrechtse/neonazistische, antisemitische fora (o.a. Pim Fortuyn Forum, Forum
voor de Geuzen, Forum voor de Vrijheid, Noordland, Stormfront, etc.) – o.a. alle verrichte aangiftes door drie benadeelde partijen
mét alle daarbij behorende bijlagen.

2.    Het Nederlandse Koningshuis

3.    Politie Zeist/Utrecht (o.a. Johan van Renswoude, Jan Drent, Ed van Kesteren, etc.) – OM Arrondissementsparket Midden
Nederland (mr. Annemieke Drogt, Officier van Justitie)

4.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.

5.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/
neonazistische website

6.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon

7.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante

8.    Contacten Noordland – Stormfront

9.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Neonazipartner Marco van de Wetering

10. Neonazipartner Marco van de Wetering

11. Karakterbeschrijvingen over antisemitische Neonazi Jan Peter Mante

12. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf

13. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante

14. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie

15. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties

16. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts

17. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante

18. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante

19. Haat Zaaien – Neonazi’s/Neonazistische foraAnne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met
19 archiefmappen en met 2141 documenten aan Wouter Catsburg, Fractievoorzitter van de ChristenUnie en aan Karst Schuring,
Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid van de gemeente Zeist. De informatieoverdracht wordt door alle drie de heren bezegeld
met een welgemeende, stevige handdruk.   

Zelf vind ik het van groot belang dat Wouter Catsburg en Piet Verolme, de Fractievoorzitters van de ChristenUnie-/SGP-Fracties van de
gemeente Zeist en daarmee al hun collega’s vandaag van deze documenten in alle opzichten volledig kennis hebben genomen. Uiteraard
geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s van de ChristenUnie-/SGP-Fracties
van de gemeente Zeist onze volledige toestemming om de inhoud van deze 2141 documenten bij alle overige andere ChristenUnie-Fracties
in heel Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties en politieke partijen bekend te
maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér overige ChristenUnie-/
SGP-Fracties, zuster-; belangen-; overheidsorganisaties en politieke partijen in binnen- en buitenland van deze informatie kennis kunnen
en zullen nemen; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme,
antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden.  

Uiteraard mogen Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s van mijn collega Fred en mijzelf de stukken – nogmaals – vrijelijk
verspreiden over politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter
publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze
stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren
voor het politieke debat over het functioneren van het Nederlandse koningshuis, politie en justitie. Zéker de politie is een uiterst interessant
debatonderwerp nu blijkt dat de realisatie van de Nationale Politie absoluut niet is geslaagd. Een nader grondig politiek debat over hoe
politie en justitie omgaan met racisme en discriminatie in Nederland vinden mijn collega Fred en mijzelf dan ook zonder meer gerechtvaardigd
nu de problemen bij de invoering van de Nationale Politie tot zulk een omvangrijke hoogte zijn gestegen. En het er – helaas - ook niet naar
uit ziet dat deze problemen op korte termijn zullen zijn opgelost.

Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk
wel op een dergelijke manier worden aangepakt, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt?
Aan Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun Zeisterse ChristenUnie-/SGP-Fractiegenoten heb ik laten weten dat de Tweede
Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe
inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders (zie
e-mailbericht hieronder). Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen,
wie garandeert mij als democratisch ingesteld burger van Nederland dat dit directeuren en bestuurders van andere organisaties en bedrijven
in Nederland dan ook niet overkomt? Past dit eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat.
Zoals ik vandaag tijdens ons gesprek dan ook aan Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun overige Fractiegenoten van de Zeisterse
ChristenUnie-/SGP-Fracties heb laten weten.

Uiteraard mogen Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun collega’s – waar ter wereld dan ook – mijn collega Fred en mijzelf altijd
benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Wouter Catsburg en Piet Verolme en hun collega’s – waar
ter wereld dan ook - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hem en zijn
collega’s in alle opzichten volledig terzijde staan in onze gemeenschappelijke doel om discriminatie – waar ter wereld dan ook – te
voorkomen en te bestrijden. Wouter Catsburg en Piet Verolme en al hun collega’s kunnen hierin dan ook te allen tijde voor de volle 100%
op mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.

Tot slot nog een belangrijk Christelijk Rooms-Katholiek/Protestants moreel-ethische standpunt geheel en al in de leer van de Rooms-
Katholieke/Protestantse kerk en volledig in overeenstemming met de innerlijke levenshouding en het optreden van de wereldwijd op zijn
medemens gerichte, diep religieuze en zéér geliefde huidige Paus Franciscus I: tijdens ons gesprek liet ik Wouter Catsburg en Piet Verolme
en hun ChristenUnie-/SGP-Fractiegenoten weten dat ik mijn werkzaamheden als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog
(IWOII) zowel vanuit mijn familiegeschiedenis (vader tijdens een razzia opgepakt en in een kamp gezeten/moeders Joodse dierbaren in
Sobibor en Auschwitz vermoord) als vanuit de leer en de principes van het Christelijke Rooms-Katholieke c.q. Protestantse geloof verricht.
Want zoals de Bijbelse principes en de Christelijke Rooms-Katholieke/Protestantse leer het mij mijn leven lang altijd haarfijn en onmiskenbaar
duidelijk hebben geleerd en voorgehouden: er zijn geen twee, drie of meerdere soorten mensen en er is in de ogen van God al helemaal
geen rangorde. Hij houdt in ZIJN oneindige wijsheid en goedheid van ALLE mensen – hoog of laag, rijk of arm, blank, van welke etnische
afkomst en waar ter wereld dan ook – evenveel.

Mijn collega Fred en ikzelf wensen de Fractievoorzitters Wouter Catsburg en Piet Verolme, al zijn mede-Fractieleden en –Assistenten van
de Zeisterse ChristenUnie-/SGP-Fracties, alsmede de landelijke en alle overige ChristenUnie-/SGP-Fracties elders in Nederland en uiteraard
ook in de Tweede Kamer heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke politieke werkzaamheden ten behoeve van al onze
medeburgers toe. Als oecumenisch denker pur sang kom ik Wouter Catsburg vaak tegen in de PKN-Bethelwijk-kerk in Zeist. Graag maken
mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ik dan ook van deze gelegenheid gebruik hem, zijn echtgenote en zijn gezin; Piet Verolme en al zijn
dierbaren en al hun overige ChristenUnie-/SGP-fractiegenoten en –assistenten Gods Zegen en de altijd durende voorspraak van de Heilige
Maagd Maria toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
 


_______________________________________________________________________________ 

Gegevens van Neonazi's en hun consorten (o.a. Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en partner

Marco H. van de Wetering) alsmede van rechtsextremistische / neonazistische fora op een

memorystick  (18 archiefmappen/2141 documenten) overgedragen aan de AFVN/

Bond van Antifascisten

Beste Lezers,

Vandaag heeft een belangrijke informatieoverdracht plaatsgevonden via een memorystick met 18 elektronische archiefmappen en met
2141 documenten aan Arthur Graaff, Woordvoerder van het Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten.

De Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten (kortweg: AFVN) is een onafhankelijke vereniging in Nederland,
voortgekomen uit het communistische verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De AFVN is aangesloten bij de Fédération Internationale
des Résistants (FIR), een internationale overkoepelende organisatie. De AFVN gaf tot 2009 het kwartaalblad De Antifascist uit. Abonnees
van De Antifascist werden tevens gezien als lid van de AFVN. Voorzitter van de AFVN van 1976 tot 2002 was de oud-verzetsstrijder Henk
van Luttikhuizen. Van 2003 tot 2006 de oud-verzetsstrijder Joop Smidt en van 2007 tot haar overlijden op 30 september 2011 de
Auschwitz-overlevende Celine van der Hoek-de Vries. (Toevoeging: Celine van der Hoek-de Vries heeft samen met twee andere
bestuursleden van de AFVN/BvA op 15 september 2009 de uitvaartdienst en de begrafenis bijgewoond van Hermina Cammenga-
Damen, moeder van Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII), waarbij de
toenmalige Secetaris van de AFVN/BvA namens het Bestuur tijdens de uitvaartdienst een toespraak heeft gehouden). Sinds
september 2013 is Kees van der Pijl, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Sussex, voorzitter. AFVN-bestuurder Piet Schouten is
vicevoorzitter van de FIR.
 
De AFVN is opgericht door Henk en Alie van Luttikhuizen, oud-verzetsstrijders die tot de Praagse Lente van 1968 lid waren van de CPN.
Met de AFVN boden zij onderdak aan communistische oud-verzetsstrijders die het niet eens waren met het feit dat de CPN de Sovjet-inval
in Tsjechoslowakije afkeurde.
 
De AFVN ontleent haar bestaansrecht aan de strijd tegen het "nazifascisme" en hanteert de definitie van fascisme zoals die door de
Bulgaarse communist Georgi Dimitrov werd gegeven; het fascisme is de openlijke terroristische dictatuur van de meest reactionaire en
meest agressieve groepen van het financierskapitaal. Het fascisme stelt zich ten doel om binnen het land de organisaties van de
arbeidersklasse te vernietigen, alle progressieve krachten te wurgen en naar buiten toe de veroveringsoorlog om de wereldheerschappij
voor te bereiden en te ontketenen. Deze doeleinden probeert het fascisme te bereiken met terreurmethoden en sociale demagogie. Naar d
e mening van de AFVN zijn het in de huidige tijd anti-Islampartijen zoals in Nederland de LPF van wijlen Pim Fortuyn en de PVV van Geert
Wilders die deze rol vervullen. De AFVN stelt zich ten doel de traditie van de strijd tegen het fascisme met de strijd tegen deze op racisme
en mensenhaat gebaseerde bewegingen te verbinden en het perspectief op een socialistische maatschappij levend te houden.
 
In 2008 heeft de AFVN actie gevoerd tegen het optreden van Johannes Heesters in Amersfoort op beschuldiging van collaboratie en
zelfverrijking onder de Duitse bezetting. Toevoeging: aan deze actie heeft Anne Louis Cammenga, directeur van het Informatiecentrum
 Tweede Wereldoorlog (IWOII) eveneens een actief aandeel geleverd. Tevens was de AFVN betrokken bij de Trein der Duizend, een
treinreis die scholieren bewust moet maken van het drama van de vernietiging van joodse medemensen in het naziconcentratiekamp
Auschwitz. Toevoeging: dit uitstekende initiatief is met een schriftelijke adhesiebetuiging vanuit het Informatiecentrum Tweede
Wereldoorlog (IWOII) ondersteund. Ook werd er actie gevoerd in Vorden waar op 4 mei ook langs de graven van Wehrmachtsoldaten
gelopen werd. Sinds eind 2013 ondersteund AFVN/BvA de actie Marktplaats nazivrij en in het verlengde de actie Nederland nazivrij.
 
Doelstellingen van de AFVN/BvA:
De AFVN/BvA kent 4 doelstellingen:
· Te zorgen dat de daden van het anti-fascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen.
· Herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
· Te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
· Te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

Voor nadere informatie over de AFVN/BvA verwijs ik u hierbij graag naar de volgende website: http://www.afvn.nl/ .Voor nadere informatie
over het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) en haar doelen verwijs ik u hierbij graag naar de volgende website:
De indeling van de memory-stick met de informatie, die vandaag aan Arthur Graaff, Woordvoerder van de AFVN/BvA is overgedragen, is
als volgt:
1.    Geschiedenis Neonazisme – Nederlands Koninklijk Huis
2.    IP-Gegevens + E-mailadressen Jan Peter Mante, Neonazi, oprichter en eigenaar van het rechtsextremistische forum Noordland.
3.    DeManteSoft = Bedrijf Jan Peter Mante – En hieraan verbonden extreemrechtse van origine Duitse rechtsextremistische/neonazistische
website
4.    Aliassen Neonazi Jan Peter Mante – O.a. Maggy Magon
5.    Noordland – Oprichter en Eigenaar Neonazi Jan Peter Mante
6.    Contacten Noordland – Stormfront
7.    Relatie Neonazi Jan Peter Mante en Marco van de Wetering
8.    Marco van de Wetering
9.    Karakterbeschrijvingen over Neonazi Jan Peter Mante
10. Verklaringen van Neonazi Jan Peter Mante Zélf
11. Verklaringen óver Neonazi Jan Peter Mante
12. Tweede Kamer – O.a. Vragen, Informatie
13. Noordland – Stormfront – Wetenschappelijke Publicaties
14. Wetenschappelijk Materiaal over Extreemrechts
15. Bewijsmateriaal Neonazisme/Rechtsextremisme Jan Peter Mante
16. Publicaties o.a. Dagbladartikelen Trouw over Jan Peter Mante
17. Haat Zaaien – Neonazi’s (o.a. Jan Peter Mante)/Neonazistische fora
18. Marokkanenhaat – Neonazistische fora

Arthur Graaff, de Woordvoerder van de AFVN/BvA heeft mij als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) namens
het Bestuur van de AFVN/BvA bedankt voor deze grote hoeveelheid informatie over o.a. Neonazi’s en over een aantal Rechtsextremistische/
Neonazistische fora. Tevens heeft hij mij laten weten dat de overige bestuursleden van de AFVN/BvA en hijzelf met veel belangstelling
 kennis zullen nemen van de inhoud van de memorystick en dat zij, wanneer zij hierover nadere informatie willen inwinnen, telefonisch of
per mail contact met mijn collega, mr. Fred IJspeerd en mijzelf op zullen nemen.
 
Mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf wensen Arthur Graaff en al zijn medebestuursleden in alle opzichten heel veel succes toe bij het in
woord en daad realiseren van de 4 doelstellingen van de AFVN/BvA. Doelstellingen, waarin het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog
(IWOII), mijn collega en ikzelf ons inhoudelijk voor de volle 100% volledig in kunnen vinden en die wij beiden dan ook namens onze stichting
 – waar wij dit maar kunnen – graag in woord en daad zullen blijven steunen. Zoals wij beiden ook in de afgelopen decennia met
daadwerkelijke actieve betrokkenheid en groot enthousiasme dit reeds diverse malen met veel genoegen hebben gedaan.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________

Lasterlijke tekst van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante op 10-06-2015 verwijderd van de

website van Nieuwsblad De Kaap.nl

 

Beste Lezers,

Hierbij wil ik u laten weten dat een lasterlijke tekst, die de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante
over mij – uiteraard laf en dus anoniem – over mij heeft gepubliceerd op de website van
Nieuwsblad De Kaap.nl op dezelfde dag (woensdag, 10-06-2015) , dat ik mijn verzoek aan
de redactie heb verricht, is verwijderd. Hulde aan de Redactie van Nieuwsblad De Kaap.nl
voor haar snelle actie en voor het inhoudelijk, goede en bijzonder plezierige contact dat ik
met één van de medewerkers van dit nieuwsblad heb mogen voeren. De lasterlijke tekst
van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en de correspondentie die hierop volgde met
de redactie van het Nieuwsblad De Kaap.nl treft u ter informatie hieronder aan.
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur

 
Van: Anne Louis Cammenga, Directeur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) [mailto:A.L.Cammenga.Directeur.IWOII@kpnmail.nl]
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 15:31
Aan: 'redactie dekaap'
CC: Fred IJspeerd
Onderwerp: RE: Vriendelijk verzoek om verwijdering van lasterlijke publicatie van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante over mijn beide broers en mijzelf op de
website van Nieuwsblad De Kaap.nl
Urgentie: Hoog

Beste XXXXXX,

Mijn allerhartelijkste dank voor de snelle uitstekende reactie van de hoofdredactie die ik dan ook bijzonder op prijs stel. Heel hartelijk dank hiervoor !!!

U en uw collega’s voor straks alvast een zonnige en hele fijne avond toegewenst !!!

Met vriendelijke groet,

Anne Louis Cammenga

C.C.        mr. Fred Jan IJspeerd

 
Van: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Namens redactie dekaap
Verzonden: woensdag 10 juni 2015 14:39
Aan: Anne Louis Cammenga
Onderwerp: Re: Vriendelijk verzoek om verwijdering van lasterlijke publicatie van Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante over mijn beide broers en mijzelf op de
website van Nieuwsblad De Kaap.nl

Beste Anne Louis,

Omdat ook het artikel niet meer aan de reacties vast zat, heeft de hoofdredactie besloten om het
bericht helemaal offline te halen.

Hierdoor is de reactie ook verwijderd.

Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXX
Redactie

 
Op 10 juni 2015 10:01 schreef Anne Louis Cammenga (XXXXXXXXXXXXXXXXX)

De Kaap

T.a.v. XXXXXXXX
 

Geachte XXXXXXXXX,

In het verleden ben ik geïnterviewd door het dagblad De Kaap over mijn in 2013 gepubliceerde boek over ziekte en stervensbegeleiding op Christelijke
grondslag, waaraan drie predikanten, een pastoor, Hospice Het Zonnehuis in Doorn en het Diakonessenhuis in Doorn, Zeist en Utrecht hun medewerking
hebben verleend. Het betreft het boek ‘Wees gerust! Vóór, tijdens en ná je dood sta ik als een rots aan je zijde!’ dat in juli 2013 via Uitgeverij Boekscout in Soest is gepubliceerd. Het artikel heeft op de website van De Kaap gestaan.

Er staat een positieve reactie op van een goede vriend uit Houten: Dolf Zondervan. Er staat echter ook een laffe, leugenachtige, anonieme tekst op,
die – herkenbaar door zijn stijl – afkomstig is uit de koker van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en zijn consorten. Een laffe, leugenachtige en
dus anonieme tekst. Waarbij ook nog eens wordt gesuggereerd dat de tekst afkomstig is van mijn schoonzus of één haar kinderen. Mijn schoonzuster heet namens van haar eigen naam Smid.

 
Het betreft de volgende tekst:

Een Smid op 11-10-2013 02:39

Mr. A. Cammenga (Anne is de naam die uw ouders u gegeven hebben),

Het boek moge dan mooi geschreven zijn maar reflecteert uw ware karakter allerminst. Het moge dan niet algemeen bekend zijn, daar zult u wel zorg voor gedragen hebben,
maar u bent op 7 oktober jongstleden veroordeelt voor bedreiging, het pogen een vuurwapen te verkrijgen om daarmee het slachtoffer van het leven te beroven,.

Dat staat toch wel in schril contrast met het beeld dat u van zich in de wereld tracht te zetten. Ook verzuimt u te vermelden dat uw beide broers allerminst ingenomen zijn met de wijze
waarop u één en ander financieel afgehandeld heeft.

Al met al gaat het hier om een boek dat hoewel in mooie woorden geschreven, binnen uw traditie van verdraaiing en zelfverheerlijking valt.

 
De link naar deze anonieme reactie treft u hieronder aan:

id=2497383&pageid=25179#.VXfhkWcw8pG

 
Over deze Neonazi Jan Peter Mante is o.a. gepubliceerd in het dagblad trouw (over diens oplichtingspraktijken) en door de journalistieke
onderzoeksgroep KAFKA (over zijn rechtsextremistische forum Noordland). Deze neonazi en consorten reageren hun persoonlijke frustraties naar mij toe
af.
·         In de eerste plaats omdat ik mij al sinds 2010 vrijwillig en onbezoldigd inzet voor Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden.
·         In de tweede plaats omdat ik sinds vele jaren goede contacten heb met politici in het kader van o.a. 4 en 5 Mei. Mijn referenties zijn o.a. de burgemeester
van Zeist, de heer drs. J.J.L.M. Janssen en diens beleidsambtenaar Yno Hoekstra met wie ik in de afgelopen jaren over diverse thema’s persoonlijk contact
heb gehad. Voor meerdere positieve adhesiebetuigingen verwijs ik u naar de website van de door mij in 2010 opgerichte organisatie Informatiecentrum
Tweede Wereldoorlog (IWOII) www.iwoii.nl en dan – wanneer u met de muis naar beneden scrolt – naar webpagina 8. Bijval/Pers.

Dit soort positieve medewerking zal deze neonazi nooit van zijn leven bereiken. In het verleden heeft hij wel eens contact gezocht met een Zeisterse
politieke partij, maar het zal u duidelijk zijn dat dit nooit echt iets is geworden. Mijn politieke contacten zijn daarentegen wél succesvol gebleken. Vandaar
dan ook zijn persoonlijk haat en jaloezie naar mij toe.

In het verleden heeft hij zich o.a. als Maggy Magon (een jonge vrouw) en als de Joodse zakenman Isaac Cohen naar mij toe voorgedaan. Dit is ICT-matig
aangetoond door automatiseringsdeskundigen. Hoe ziek kun je innerlijk zijn om dit te doen. Het spreekt echter boekdelen over het karakter van deze man.

Extra schrijnend is echter wat hij beweert over mijn beide broers. Dit temeer omdat beide broers mij - nota bene - na afronding van de financiële afhandeling
rondom de erfenis van mijn moeder juridisch formeel kwijting en decharge hebben verleend. Kortom: een echte leugen dus. Maar dit verbaast mij - na alles
wat ik met deze Zeisterse Neonazi en zijn consorten inmiddels heb meegemaakt - helemaal niet meer.

Zelf heb ik een reactie geprobeerd te verzenden om de misbruik van deze man aan te tonen, maar mijn bericht kon niet worden verzonden. Ik kreeg namelijk
de volgende mededeling:
Dialog execution failed (ORA-00936: missing expression ).

Ik verzoek u vriendelijk deze anonieme lasterlijke reactie van uw website te verwijderen en als dit niet mogelijk mocht blijken te zijn dan in ieder geval mijn
reactie hierop, zoals u die hierboven aantreft op deze pagina te publiceren, zodat dan in ieder geval mijn weerwoord wordt gepubliceerd. Het boek gaat
namelijk over ziekte- en stervensbegeleidingsproces van mijn in 2009 overleden moeder Hermina Cammenga-Damen. Ik wil niet dat haar nagedachtenis met
deze vuile bagger wordt besmeurd. Zeker niet waar het mijn beide broers betreft.

Uw reactie zie ik – onder dankzegging voor uw moeite – met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

 
C.C.     De heer mr. F.(Fred) J. IJspeerd, Adviseur Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII)

______________________________________________________________________
 
 
 
 
____________________________________________________________________

Uiterst Accurate Beschrijving over Karakter en Handelwijze Neo-Nazi en

Beroepsfantast Jan Peter Mante uit Zeist

Zeist, 21 mei 2014

Beste Lezer,

Voor een uiterst accurate beschrijving over het karakter en de handelwijze van

de Zeisterse Neo-Nazi en Beroepsfantast Jan Peter Mante verwijs ik u graag naar de

volgende link: http://www.holysmoke.org/cos/neo-nazi-nut.htm

De Zeisterse Jan Peter Mante was al een Fascist en een Rechtsextremist. Nu kan ik hem,

hierbij verwijzende naar deze publicatie, dus nu ook een Neo-Nazi noemen.

Neo-Nazi Jan Peter Mante is ontslagen de Ambassade van de USA omdat hij geprobeerd

heeft om de Scientology Church in Amsterdam op te lichten. Over de oplichtings-

praktijken van Neo-Nazi / Fascist en Rechtsextremist Mante heeft het dagblad Trouw

een aantal interessante artikelen gepubliceerd. Die zijn voor iedere belangstellende bij mij

opvraagbaar.

Na aanleiding van deze hele affaire is de volgende publicatie over de Zeisterse

Neo-Nazi Mante verschenen, waarnaar de link hierboven verwijst:

Neo-Nazi Jan Peter Mante: From the Mouth of a Madman

Heel veel leesplezier toegewenst!!!

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

__________________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: Voor het doen van uw aangiftes: Neo-Nazi Jan Peter Mante

is verhuisd van de Prinses Irenelaan 110, 3708 EN Zeist naar de Schaerweidelaan

in Zeist

Zeist, 22 april 2014

Beste Lezers,

Ter informatie voor wanneer u - net zoals de andere gedupeerden en ikzelf - aangifte gaat

doen tegen de Zeisterse Fascist/Rechtsextremist Jan Peter Mante. Deze is verhuisd

van de Prinses Irenelaan 110, 3708 EN Zeist naar de Schaerweidelaan in Zeist. Tijdens

het doen van een aangifte kunt u de politie hierop attent maken. Dan zoeken zij de

overige adresgegevens voor u op in het GBA-systeem van de gemeente Zeist of vragen

deze adresgegevens op. Ook de politie kan namelijk aan dit soort adresgegevens komen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: Huidige stand totaal aangiftes: 10e Aangifte tegen Zeisterse

Fascist/Rechtsextremist Jan Peter ManteZeist, 17 april 2014

 

Beste Lezers,

 

Op donderdag, 17 maart 2014 heb ik bij de Politie in Zeist mijn zesde aangifte gedaan

tegen o.a. de Zeisterse Fascist/Rechtsextremist Jan Peter Mante met betrekking tot de

volgende zaak:

 • Misbruik van de Eigen Naam


De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar 

zijn - zoals ik met hen beiden heb afgesproken - inmiddels van deze zesde aangifte tegens

o.a. deze Zeisterse Fascist/Rechtsextremist op de hoogte gebracht. Een aantal Zeisterse

politici hebben inmiddels eveneens aan een aantal gedupeerden van deze Fascist/

Rechtsextremist Jan Peter Mante laten weten dat zij eveneens graag op de hoogte willen

blijven van het verdere verloop en de afhandeling van alle aangiftes tegen deze inwoner

van Zeist. Waarmee alle gedupeerden, waaronder ikzelf, zonder meer een hart onder de

riem wordt gestoken.


Het totaal aangiftes die door diverse gedupeerden tegen deze Zeisterse Fascist/

Rechtsextremist Jan Peter Mante zijn gedaan bedraagt nu in totaal 10 stuks. Het is

uiteraard op dit moment niet te voorspellen of het bij dit aantal van 10 aangiftes zal blijven. 


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

______________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: Op 12 maart 2014 heeft Fred IJspeerd, 

Adviseur IWOII zijn derde aangifte gedaan tegen o.a. de Zeisterse rechtsextremist

Jan Peter Mante bij de Politie in Utrecht. Het totaal aangiftes die door diverse

personen tegen deze Rechtsextremist zijn gedaan bedraagt dit moment in totaal
negen aangiftes. Het is uiteraard op dit moment niet te voorspellen of het
bij dit aantal van negen aangiftes zal blijven. 


Zeist, 23 maart 2014

 

Beste Lezers,

 

Op woensdag, 12 maart 2014 heeft mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd bij de Politie in

Utrecht zijn derde aangifte gedaan tegen o.a. de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante

met betrekking tot de volgende zaken:

 • Belaging

 • Bedreiging

 • Belediging

De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar zijn -

zoals ik met hen beiden heb afgesproken - inmiddels van de derde aangifte tegens o.a. deze

Zeisterse rechtsextremist op de hoogte gebracht. Goed nieuws is het daarnaast tevens dat

het verdere verloop en de afhandeling van deze aangiftes inmiddels eveneens met grote

interesse en welgemeende betrokkenheid wordt gevolgd door een aantal vertegenwoordigers

van een aantal Zeisterse politieke partijen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________________Let op - Wees gewaarschuwd - Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante maakt

gebruik van aliassen/pseudoniemen om - heel laf - onder een schuilnaam andere

mensen te bekladden. Zoals mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd en ikzelf dit

inmiddels al weer een aantal jaren met deze Rechtsextremist hebben meegemaakt.


Aliassen/Pseudoniemen zoals die door deze Zeisterse Rechtsextremist (kunnen)

worden gebruikt zijn dan bijvoorbeeld Maggy Magon, De Stem, etc. Ik doel hiermee

dan ook op de volgende links:

 • Het geval Anne Cammenga
 • De ontmaskering van een nep prins
 • Zielige megalomaan valt Stormfront en Noordland aan
 • Het Bisdom Utrecht & Rechts Extreem
Boeiend is dat nu Rechtsextremist Mante is ontmaskerd als Maggy Magon het stokje
vervolgens is overgenomen door een schrijver, die - eveneens als Mante heel erg laf -
zich verbergt onder een schuilnaam 'De Stem'[ en verwijst naar titels van websites zoals:
 • De waarheid over Anne Louis Cammenga - Wanneer u deze tekst aanklikt, komt
u wederom op de website van Maggy Magon alias Jan Peter Mante
 • Anne Louis Cammenga, een pseudologica-fantastica-patiënt - Ook wanneer u
deze tekst aanklikt komt u op een tekst van Maggy Magon alias Jan Peter Mante uit.

Het is maar dat u het even weet. Wanneer u dan teksten over uw directeur op internet

onder dit soort aliassen/pseudoniemen tegenkomt, dan weet u dus vanaf nu dat in een

aantal van deze gevallen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante het weer eens 

'op zijn heupen' heeft gekregen en het dus klaarblijkelijk weer eens nodig vindt om

onze stichting, mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd of mijzelf er dan maar weer

eens verbaal flink van langs te geven. Eén grote troost voor u als lezer, mijn collega en

mijzelf: als u beseft dat een grote lap tekst van deze Zeisterse Rechtsextremist

Jan Peter Mante op het Neo-Nazi forum Stormfront is geplaatst, dan weet u vanaf

nu voortaan ook hoe 'serieus' u dit soort teksten dient te nemen en wat de werkelijke

'waarde' hiervan is. Voor mijn collega en mijzelf zeggen dit soort teksten, die op het

Neo-Nazi forum Stormfront worden geplaatst inhoudelijk namelijk méér over

Jan Peter Mante dan over ons beiden en onze stichting. En misschien is het zelfs nog

wel een heel groot compliment dat Rechtsextremisten en Neo-Nazi's zoveel aandacht

aan onze stichting, mijn collega en mijzelf besteden. Dan wordt op die manier

namelijk bewezen dat één van de doelen van onze stichting: het (mee helpen)

voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme in onze samenleving

óók in deze tijd nog steeds uiterst actueel is en op die manier een belangrijke,

positieve bijdrage aan onze huidige, moderne samenleving levert. Het belang van

overdracht van de kennis en de lessen over de Tweede Wereldoorlog en het jaarlijks

herdenken van 4 en 5 Mei - zo blijkt uit het bovenstaande nog maar weer eens -

blijft dan ook zowel nu als in de toekomst van bijzonder groot belang.


Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________________

Tekst van Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante gesignaleerd op

Neo-Nazi forum Stormfront

Een opmerkelijke ontdekking over Jan Peter Mante: een tekst van zijn hand is gesignaleerd

op het Neo-Nazi forum Stormfront.org. Dit forum wordt door Wikipedia omschreven als een

neonazistisch internetforum. In zijn tekst komt het volgende citaat voor:

Jan Peter Mante heeft in twee persoonlijke gesprekken tegen mijn collega, de heer mr.

F.J. IJspeerd en mijzelf tijdens zijn mislukte infiltratiepoging in onze stichting in alle

toonaarden ontkend dat hij extreemrechts is en zelfs beweerd dat hij onze stichting en haar

doelen een bijzonder warm hart toedraagt. De feiten spreken dit echter tegen. Jan Peter

Mante is namelijk zélf de eigenaar en de oprichter van het extreemrechtse forum Noordland.

Nu een tekst van zijn hand op het internetforum Stormfront waarin hij laat weten dat 'hij

kan voorstellen dat iemand het ... ook op Stormfront zou willen zetten'. Opvallend is dat

Mante in zijn eigen tekst naar Stormfront verwijst; een forum dat - nogmaals - door

Wikipedia als een neonazistisch internetforum wordt omschreven. In deze door hemzelf

geschreven tekst, die op dit Neo-Nazi forum Stormfront is geplaatst, laat rechtsextremist

Mante overduidelijk zien hoe hij écht over de stichting, mijn collega en mijzelf denkt.

De bewering die Jan Peter Mante meerdere malen persoonlijk tegen mijn collega, de heer

IJspeerd en mijzelf heeft gedaan dat hijzelf beslist niet extreemrechts is en dat mij

persoonlijk en de stichting en haar doelen een bijzonder warm hart toedraagt, is dus in de

praktijk overduidelijk niet waar gebleken.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

___________________________________________________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: Op 12 maart 2014 heeft Anne Louis Cammenga, 

Directeur IWOII zijn vijfde aangifte gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist

Jan Peter Mante bij de Politie in Utrecht


Zeist, 12 maart 2014

 

Beste Lezers,

 

Vandaag, woensdag, 12 maart 2014 heb ik bij de Politie in Utrecht mijn vijfde aangifte

gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante met betrekking tot de volgende

zaken:

 • Belaging

 • Laster

 • Smaad

 • Belediging

De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar zijn -

zoals ik met hen beiden heb afgesproken - inmiddels van mijn vijfde aangifte tegens deze

Zeisterse rechtsextremist op de hoogte gebracht.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: Op 17 januari 2014 heeft Anne Louis Cammenga, Directeur IWOII zijn

vierde aangifte gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante bij de Politie in Utrecht


Zeist, 17 januari 2014

Beste Lezers,

Vandaag, vrijdag, 17 januari heb ik bij de Politie in Utrecht mijn vierde aangifte gedaan tegen de Zeisterse
rechtsextremist Jan Peter Mante met betrekking tot de volgende zaken:
 • Laster
 • Smaad
 • Belediging
De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar heb ik - zoals ik
zowel mondeling in de aanwezigheid van andere gespreksdeelnemers als schriftelijk heb toegezegd - 
inmiddels van deze vierde aangifte op de hoogte gebracht.
Met gevoelens van de meeste hoogachting
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
_________________________________________________________________
Actueel Nieuws uit Zeist: Op 12 januari 2014 heeft Fred IJspeerd, Adviseur IWOII zijn tweede aangifte
gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante bij de Politie in Utrecht

Zeist, 12 januari 2014

Beste Lezers,

Vandaag, zondag, 12 januari heden heeft mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd zijn tweede
aangifte gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante met betrekking tot de volgende zaken:
 • Haatzaaien
 • Belaging
 • Laster
 • Smaad
 • Belediging
De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar zijn - zoals ik
zowel mondeling in de aanwezigheid van andere gespreksdeelnemers als schriftelijk heb toegezegd -
inmiddels door mij van deze tweede aangifte van de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd tegen de Zeisterse
rechtsextremist Jan Peter Mante op de hoogte gesteld.
Met gevoelens van de meeste hoogachting
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
_________________________________________________________________
Actueel Nieuws uit Zeist: Op 3 januari 2014 heeft Anne Louis Cammenga, Directeur IWOII zijn
derde aangifte gedaan tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante bij de Politie in Utrecht


Zeist, 3 januari 2014


Beste Lezers,

Vandaag, vrijdag, 3 januari heden heb ik mijn derde aangifte gedaan tegen de Zeisterse

rechtsextremist Jan Peter Mante met betrekking tot de volgende zaken:

 • Misdrijven tegen de Openbare Orde
 • Laster
 • Smaad
 • Belediging
De burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen en zijn beleidsambtenaar zijn - zoals ik
zowel mondeling in de aanwezigheid van andere gespreksdeelnemers als schriftelijk heb toegezegd -
inmiddels door mij van deze derde aangifte tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante op de
hoogte gesteld.
Graag maak ik van tevens deze gelegenheid gebruik U allen een in alle opzichten gezond, voorspoedig,
gelukkig en een boven alles Zalig 2014 toe te wensen !!!
Met gevoelens van de meeste hoogachting
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur


__________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: 2e Aangifte Fred IJspeerd tegen Zeisterse rechtsextremist

Jan Peter Mante


Zeist, 26 december 2013


Beste Lezers,

De Zeisterse rechtextremist Jan Peter Mante heeft over de heer mr. F.J. IJspeerd een aantal uitlatingen
gedaan op het Forum voor de Geuzen. Naar aanleiding van deze uitlatingen zal      de heer IJspeerd januari
2014 voor de tweede maal aangifte tegen deze Zeisterse rechtsextremist gaan doen.
Uiteraard zal - zoals ik per mail aan de burgemeester van Zeist, de heer   mr. J.J.L.M. Janssen en diens
beleidsambtenaar, die namens de burgemeester de contacten   met de politie van Zeist heeft onderhouden
heeft toegezegd - de beiden heren op de hoogte brengen van deze tweede aangifte van de heer IJspeerd
tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________

Actueel Nieuws uit Zeist: 3e Aangifte van Anne Louis Cammenga tegen Zeisterse rechtsextremist
Jan Peter Mante


Zeist, 24 december 2013


Beste Lezers,


De Zeisterse rechtextremist Jan Peter Mante heeft over mijn collega, de heer F.J. IJspeerd

en mijzelf een aantal uitlatingen gedaan op het Forum voor de Geuzen. Naar aanleiding

van deze uitlatingen zal ik begin januari 2014 voor de derde maal aangifte tegen deze Zeisterse
rechtsextremist gaan doen. Een afspraak hiertoe heb ik reeds met de politie ingepland. 
Op het Forum voor de Geuzen wordt door rechtsextremist Mante ook de burgemeester van Zeist, de
heer mr. J.J.L.M. Janssen vermeldt en er wordt eveneens door hem verwezen naar
de heer H. Zelf heb ik na constatering hiervan zowel de politie van Zeist en Utrecht als de burgemeester van
Zeist en zijn staf per mail er onmiddellijk van in kennis gesteld dat de burgemeester van Zeist op dit forum
wordt genoemd en dat naar één van zijn medewerkers wordt verwezen. Per slot van rekening zijn de
burgemeester en zijn staf steeds zo hart-verwarmend vriendelijk naar mij toe geweest, dat ik het hen
dan ook absoluut niet gun om op deze website, waarop de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante
overduidelijk aanwezig is, te worden vermeld.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

_________________________________________________________________________


Actueel Nieuws uit Zeist: Aangifte van Oud-Bestuurslid en Oud-Bestuursvoorzitter 

Bewonersvereniging Seyst (BVS) tegen Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante

op 20 december bij de Politie in Utrecht


Zeist, 20 december 2013


Beste Lezers,


Op vrijdag 20 december heden heeft een Oud-Bestuurslid en Oud-Bestuursvoorzitter van

de Bewonersvereniging Seyst (BVS) aangifte bij de Politie in Utrecht gedaan tegen de

Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante. Dit Oud-Bestuurslid van de BVS heeft aangifte gedaan met
betrekking tot de volgende zaken:
 • Belaging/Bedreiging/Stalking
 • Oplichting/Bedrog
 • Poging tot Oplichting/Bedrog
 • Valsheid in geschrifte
 • Smaad/Belediging

Om te voorkomen dat dit oud-bestuurslid geen vergeldingsmaatregelen van deze Zeisterse

rechtsextremist zal gaan ondervinden als gevolg van de desbetreffende aangifte, zal de

naam van het desbetreffende oud-BVS-bestuurslid niet door mij op deze website worden

vermeld.

Het Oud-Bestuurslid van de BVS heeft tijdens een gesprek dat wij beiden op maandag

9 december jl. met een beleidsambtenaar van de gemeente Zeist hebben gevoerd, bevestigd

dat deze aangifte zal worden gedaan. Ook de burgemeester van de gemeente Zeist, de heer

mr. J.J.L.M. Janssen is - zoals ik met hem en de desbetreffende beleidsambtenaar heb

afgesproken - van deze aangifte van dit Oud-Bestuurslid van de BVS op de hoogte

gebracht.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

__________________________________________________________________________________________________________


Actueel Nieuws uit Zeist: 

1e Aangifte Fred IJspeerd en 2e Aangifte Anne Louis Cammenga tegen Zeisterse rechtsextremist
Jan Peter Mante op 18 en 19 december bij de Politie in Zeist en Utrecht


Zeist, 19 december 2013


Beste Lezers,


Graag wil ik u hierbij het volgende laten weten:

Op woensdag 18 december jl. heeft mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd aangifte gedaan

op het politiebureau in Zeist tegen de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante.

De heer IJspeerd is adviseur van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog

(IWOII). De heer IJspeerd heeft aangifte tegen deze rechtsextremist gedaan met betrekking

tot de volgende zaken:

 • Bedreiging
 • Oplichting, dan wel poging daartoe
 • Laster
 • Smaad
 • Belediging
 • Belaging
 • Meineed

Op donderdag 19 december heden heb ikzelf voor de tweede maal aangifte gedaan tegen dezelfde

Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante op het politiebureau in Utrecht. Op donderdag 21 november jl.

heb ik - zoals u weet - immers voor de eerste maal aangifte tegen deze rechtsextremist gedaan.

In deze nieuwe aangifte heb ik aangifte tegen hem gedaan met betrekking tot de volgende zaken:

 • Laster
 • Smaad
 • Belediging

Eveneens zal binnen nu en een week eveneens aangifte tegen deze inwoner van Zeist 

worden gedaan door een oud-Bestuursvoorzitter van de Bewonersvereniging Seyst (BVS).

Om te voorkomen dat dit oud-bestuurslid geen vergeldingsmaatregelen van deze Zeisterse

rechtsextremist zal gaan ondervinden als gevolg van de desbetreffende aangifte, zal de

naam van het desbetreffende oud-BVS-bestuurslid niet door mij op deze website worden

vermeld.

Aangezien de aanwezigheid van fascisme en rechtsextremisme momenteel actueel speelt

in onze samenleving; onze stichting zich inzet om fascisme en antisemitisme te voorkomen

en te bestrijden en één van de kerntaken het handhaven van de veiligheid van de burgers

in zijn gemeente is, onderhoud ik met betrekking tot deze onderwerpen goede contacten

met de burgemeester van Zeist, de heer mr. J.J.L.M. Janssen. Hij en zijn beleidsambtenaar, 

met wie ik over deze zaken regelmatig contact onderhoud, zijn door mij dan ook van deze aangiftes

tegen deze Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante op de hoogte gebracht. Met

de burgemeester en zijn beleidsambtenaar heb ik tevens afgesproken dat ik hen beiden over

de verdere voortgang en afhandeling van deze aangifte op de hoogte zal blijven houden.


Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)


Anne Louis Cammenga

Directeur

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ACTUEEL: ANNE LOUIS CAMMENGA, DIRECTEUR INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG

(IWOII) DOET AANGIFTE BIJ POLITIE ZEIST TEGEN ZEISTERSE RECHTSEXTREMIST JAN PETER

MANTE (OPRICHTER EXTREEMRECHTSE FORA NOORDLAND/FORUM VOOR REALISTEN) 

OP 21 NOVEMBER 2013

 

Zeist, 29 november 2013 

 

Beste Lezers,


Graag wil ik u hierbij het volgende laten weten.


Zoals u weet ben ik in de afgelopen jaren zowel zakelijk als privé op een bijzonder onheuse en onterechte

wijze benaderd door de Zeisterse extreemrechtse Jan Peter Mante, die tevens oprichter is van de

extreemrechtse fora Noordland/Forum voor Realisten.. De heer Mante heeft onder valse voorwendselen

getracht te infiltreren in onze stichting met het doel om zowel de stichting en haar doelen als mijzelf persoonlijk

onherstelbare schade toe te brengen. De heer Mante deed zich naar mij en mijn collega toe voor als pro-Joods

en liet het voorkomen dat hij onze stichting, haar doelen en de personen van de heer IJspeerd en mijzelf een

goed hart toedroeg. Niets is echter minder waar gebleken. In dezelfde tijd dat de heer Mante het aan mijn

collega en mijzelf voor deed komen dat hij proj-Joods is, blijkt hij tegelijkertijd actief te zijn op de fora

Noordland/Forum voor Realisten, die een hangplek zijn voor antisemieten en Holocaustontkenners.

Het is dus duidelijk dat de heer Mante met voorbedachte rade een dubbele rol met slechte bedoelingen

heeft gespeeld. Na zijn volledige ontmaskering door mijn collega en mijzelf, waarin ik de heer Mante op zijn

gedrag heb aangesproken, hebben zowel de stichting, de heer IJspeerd als ikzelf vervolgens op een

dusdanige buitenproportionele wijze overlast van de heer Mante in zowel ons zakelijke als persoonlijke leven

ondervonden, dat voor ons beiden de maat thans vol is.


Op donderdag, 21 november jl. heb ik om 15.00 uur zowel in mijn functie als directeur van de stichting

Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOI) en als privépersoon bij de Politie in Zeist bij Brigadier

J. (Jelis) van de Kraats en zijn collega, de heer M. (Mike)  van der Looij aangifte gedaan tegen de heer Mante

met betrekking tot de volgende zaken:

· bedreiging,  

· oplichting en poging daartoe,

· laster,

· smaad/belediging,

· valsheid in geschrifte,

· schending van geheimen,

· misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (stalking/belaging/bedreiging),

· haatzaaien.

· afpersing en afdreiging.

· misdrijven tegen de openbare orde,

· overtredingen betreffende de openbare orde,

· meineed.


Ook mijn collega, de heer mr. F.J. IJspeerd is - net als ikzelf - door de acties van deze extreemrechtse

Jan Peter Mante uit Zeist ernstig benadeeld. Zowel de heer IJspeerd als een derde benadeelde partij

zullen op woensdag 18 december a.s. dan ook aangifte tegen de heer Mante gaan doen bij de Politie in Zeist.

De afspraak hiertoe is reeds door hen beiden gemaakt.


Wanneer u eveneens in welke vorm dan ook last heeft ondervonden van deze extreemrechtse Jan Peter

Mante uit Zeist raad ik u met klem aan net als ons drieën aangifte tegen hem te gaan doen. De Politie zal

hier u namelijk alleen maar bijzonder dankbaar voor zijn. Hoe meer aangiftes zij in handen heeft tegen deze

Zeistenaar, die inmiddels zowel bekend staat om zijn rechtsextremisme als vanwege zijn oplichtingspraktijken

- het dagblad Trouw heeft in dit opzicht drie interessante artikelen over de heer Mante gepubliceerd - hoe

concreter en succesvoller de Politie van Zeist en Utrecht juridische acties tegen dit individu kan gaan

ondernemen.  


Tot slot wil ik hierbij ook zowel namens onze stichting als mijzelf onze welgemeende dank betuigen aan de heer

mr. J.J.L.M. Janssen, Burgemeester van de gemeente Zeist, wiens snelle en doeltreffende ingrijpen ervoor heeft

gezorgd dat mijn aangifte op donderdag 21 november jl. bij de Politie van Zeist op uiterst professionele en bijzonder

klantvriendelijke wijze in behandeling is genomen. Wij zijn de Burgemeester van Zeist hier buitengewoon erkentelijk

voor.In persoonlijk opzicht wil ik hierbij eveneens mijn welgemeende en diepgevoelde dank betuigen voor de

Rooms-Katholieke kerk van zowel Utrecht als Zeist, waarvan een aantal functionarissen mij hebben vergezeld

naar mijn gesprekken met vertegenwoordigers van de Politie in Zeist in juli en november dit jaar. Wij zijn deze

Rooms-Katholieke functionarissen hier eveneens bijzonder erkentelijk voor.


Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

 

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

 

Anne Louis Cammenga

Directeur
________________________________________________________________________________________________ 

 

Alle N.A.W.-gegevens van Zeisterse Neo-Nazi en oprichter extreemrechtse Noordlandforum

Jan Peter Mante voor indienen van klachten bij Politie of Justitie

 
Beste Lezers,
 
Voor al degenen onder u die in de afgelopen jaren in welke vorm dan ook zijn bedrogen of last hebben
ondervonden van de Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante en die een klacht tegen hem bij de Politie -
waar ter wereld dan ook - willen indienen of een juridische strafprocedure tegen hem willen op gaan starten,
volgen hieronder al zijn N.A.W.-gegevens:
 
De heer J.P. (Jan Peter) Mante
Prinses Irenelaan 110
3708 EN  ZEIST
Tel.: 030-8896212
Mob.: 06-46414449

Jan Peter Mante is exact dezelfde persoon als Maggy Magon.

Hieronder treft u de afbeeldingen van hen beiden aan.
Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante

Jan Peter Mante alias Maggy Magon

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
____________________________________________________________________________________________________________


Gedrag Zeisterse Neo-Nazi Jan Peter Mante nu ook bekend bij zijn eigen woningbouwvereniging
 
Beste Lezers,

Graag wil ik u hierbij laten weten dat het gedrag van de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante nu ook

bekend is bij zijn eigen woningbouwvereniging.

De wijkagent van de Politie van Zeist, Jan Drenth heeft de door Jan Peter Mante geschreven publicaties

en die van de andere Neo-Nazi's op het extreemrechtse forum doorverzonden aan de Zeisterse

woningbouwvereniging, waar Jan Peter Mante en zijn echtgenote huurders van zijn. De heer Mante

heeft momenteel een conflict met één van zijn buren.

Zijn Zeisterse woningbouwvereniging heeft mij laten weten dat zij blij is dat zij op de hoogte is gesteld van

de activiteiten van haar huurder Jan Peter Mante.

Met vriendelijke groeten,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Beste Lezers,
 
Wij staan in nauw contact met organisaties die het fascisme en antisemitisme in Nederland willen
voorkomen en bestrijden. Wanneer u wilt onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aangifte te doen
tegen extreemrechts van bijvoorbeeld discriminatie, antisemitisme of racisme, verzoeken wij u
vriendelijk contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via het e-mailadres alcammenga@iwoii.nl .
Ook wanneer u persoonlijk last ondervindt van Neo-Nazi en volgens eigen zeggen AIVD-contactpersoon 
Jan Peter Mante uit Zeist en zijn alter ego Maggy Magon - maar dit is in feite Jan Peter Mante - kunt u
contact met ons opnemen. Ook beweert Neo-Nazi Jan Peter Mante dat hij banden heeft met de CIA en
dat hij voor de Amerikaanse Ambassade heeft gewerkt. Wij hebben hier ook schriftelijke verklaringen
van. Wij laten u dit even weten, zodat u weet met wat voor verhalen hij bij u aan kan kloppen. Wij zullen
uw klanten over Jan Peter Mante graag voor u doorgeven aan de Politie. Ook zullen wij uw klachten
over Neo-Nazi Jan Peter Mante en mede-Neo-Nazi Maggy Magon graag doorgeven aan al onze
politieke en diplomatieke contactpersonen en aan al onze mediacontacten. Een gewaarschuwd
mens telt immers voor twee.
Voor wat voor hulp kunt u ons benaderen. U kunt dan denken aan persoonlijke (doods)bedreigingen,
fysiek geweld of wanneer u in welke andere vorm dan ook door Jan Peter Mante uit Zeist en Maggy
Magon wordt lastig gevallen of wordt beklad. Voor alle vormen van overlast van Neo-Nazi Jan Peter
Mante kunt u bij ons terecht. Neo-Nazi's zoals Jan Peter Mante laten zich voor geld inhuren om 
organisaties en burgers het leven zo zuur mogelijk te maken. Vandaar dat wij u zeker voor dit soort
Neo-Nazi's uit Zeist, zoals Jan Peter Mante willen waarschuwen. Wij willen namelijk niet dat onschuldige
burgers de dupe worden van dit soort mensen en hun voor de Nederlandse samenleving verderfelijke
ideeën. Wij zullen u dan ook graag van dienst zijn en u - waar wij dit maar kunnen - willen helpen om
u dit soort Neo-Naiz's van het lijf te kunnen houden. Schoomt u dus niet om ons te benaderen
via het e-mailadres  alcammenga@iwoii.nl .
 
Met gevoelens van de meeste hoogachting,
INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)
 
Anne Louis Cammenga
Directeur
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Beste Lezers,

Er zijn thans meer mensen, die de Zeisterse extreemrechtse aanhanger Jan Peter Mante aan de kaak stellen.

Zijn belangrijkste opponent op dit ogenblik is Jahira Remani. Deze heeft o.a. eind oktober een stuk over hem

gepubliceerd. Het zal u als lezer uiteraard volkomen duidelijk zijn dat Jaap Wante exact dezelfde persoon is

als Jan Peter Mante. Mocht u net zoals mijn collega en ikzelf last hebben gehad van deze beroepsoplichter,

dan raad ik u aan om - net zoals mijn collega en ikzelf dit hebben gedaan - hiervan aangifte te doen bij Politie

en Justitie. Voor nadere informatie over de N.A.W.-gegevens van Jan Peter Mante verwijs ik u graag naar het

tabblad 9.E Waarschuwing voor/Hulp tegen extreemrechts op de website van mijn organisatie

www.iwoii.nl . Wellicht is dit interessant voor u om deze informatie eens goed door te nemen. Het is in ieder

geval handig voor u, want u treft alle N.A.W.-gegevens van Jan Peter Mante aan en dit is handig voor u voor

als u aangifte van smaad of laster of van welke overlast dan ook van Jan Peter Mante bij Politie en Justitie wilt

doen. Dit stuk en de andere door Jahira Remani geschreven stukken zijn goed geschreven en geven u als

lezer een goede indruk van het geestelijk volslagen verknipte gedachtengoed van deze Zeisterse

extreemrechtse aanhanger.

U kunt deze informatie vinden via de volgende blogspot:

http://jahira-remani.blogspot.nl/

Voor u als lezer heb ik de volledige teksten ook nog eens hieronder geplaatst. Veel leesplezier toegewenst !!!

Met vriendelijke groeten,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga

Directeur

Gerommel op rechts

Het is al weer enige tijd geleden dat uw verslaggeefster iets van zich heeft laten horen. Daar waren verscheidene
redenen voor. De kleine vroeg veel aandacht, de verbouwing van ons zomerhuis nam veel tijd in beslag en er
waren nog wat andere persoonlijke redenen. Daardoor was er wat minder enthousiasme bij uw verslaggeefster
om haar blog bij te houden. Maar we zijn nu bijna een jaar verder en de kleine is wat groter geworden, de
verbouwing van ons zomerhuis is min of meer af en een recente drukte op haar blogje deed de interesse 
van uw verslaggeefster voor de gebeurtenissen in Nederland weer wat opbloeien.

De analytics die op haar blogje draaien gaven namelijk een paar dagen geleden een signaal dat er plotseling

een verhoogde belangstelling voor haar blogje was. Aangezien het niet helemaal duidelijk was waarom het

blogje zo in de belangstelling stond heeft uw verslaggeefster haar blogje maar even op slot gedraaid om in

de tussentijd uit te zoeken wat er precies aan de hand was. Dat is ondertussen duidelijk geworden en nu is

het blogje dus weer toegankelijk voor iedereen.

Het bleek namelijk dat het blogje van uw verslaggeefster genoemd werd op een obscuur forum genaamd

 ‘Forum voor de Kneuzen’ en dat er van dit forum gelinked werd naar het blogje van uw verslaggeefster.

Verscheidene mensen hebben op die link geklikt, velen zelfs vaker dan 1 keer en sommigen kwamen op

de blog via Google met als zoekargument de naam van uw verslaggeefster, vandaar de verhoogde activiteit

op het blogje gedurende enkele dagen.

Nader onderzoek toont aan dat dit Forum voor de Kneuzen grotendeels bezocht wordt door mensen die in

de afgelopen jaren van het ‘Forum van de Vreemden Vrij’ verwijderd zijn vanwege rechts extremisme, trollen,

schelden, antisemitisme, revisionisme en wat verder door de samenleving niet geaccepteerd wordt. Pim K

rammer van het Forum van de Vreemden Vrij is daar gelukkig heel consequent in en verwijdert ogenblikkelijk

forumleden die zich hier aan schuldig maken. Onder leiding van JP (Jaap) Wante hebben sommigen van dit

uitschot, namelijk Sofie Rietje en Sjors de Koning, nu dus het Forum voor de Kneuzen opgezet. Sofie en

Sjors zijn beiden de moderators terwijl Jaap zelf onder de identiteiten van Admin, Vrijheid, DeSmid, Vriend,

Lakki Smit, en nog vele andere nicks zijn bijdragen levert.

JP (Jaap) Wante had eerder nog een ander Forum in beheer waar uw verslaggeefster ook wel eens over

geschreven heeft, namelijk het Forum van Racisten of ook wel ‘Jaaps Forum’ genoemd, wat even verdwenen

was maar wat het afgelopen jaar terugkwam als het Noordland forum waar, als alter-ego's van Jaap,

verscheidene neonazi’s en antisemieten een podium hadden en waar natuurlijk ook Sjors de Koning, die op

het Forum voor de Vreemden Vrij door kapitein Zwartkruis als een felle antisemiet ontmaskerd was, geregeld

te vinden was. Maar Jaaps antisemitische Noordland forum was van de ene op de andere dag verdwenen en

het blijkt dat dit te danken was aan een klacht van een zekere Annie Kwabbinga waardoor het Noordland Forum

tot Jaaps grote verrassing en schande plotseling door de autoriteiten op zwart gezet werd. Jaap is van zijn

bijstandsuitkering nog steeds de boete en de schadevergoeding aan Annie bij elkaar aan het sparen.

Door Annie Kwabbinga hebben we ook een wat betere beschrijving gekregen van JP (Jaap) Wante dan al aan

ons bekend was. In een ontroerend verhaal op haar blogje vertelt Annie namelijk dat ze Jaap ontmoet heeft

met onverzorgd wit/grijs haar en een even onverzorgde wit/grijze baard en met smoezelige, vuile kleding.

Verder vertelt Annie dat Jaap in een huurwoning van de woningcoöperatie leeft (woningcoörporatie noemt

Annie dat in haar eenvoud) en dat die woning op de nominatie staat om te worden afgebroken. Jaap vertelt

ook aan iedereen die het horen wil dat hij en zijn levensgezellin (die, zoals we allemaal weten, een lid van de

matriarchale Hoppie stam is en ook erg hups is) van de bijstand moeten leven, aldus Annie. Het gaat dus van

kwaad tot erger met Jaap. Jaap blijkt een grote mislukking te zijn, de schande van zijn ouders. Dat zal onze

trouwe lezers echter in het geheel niet verrassen aangezien verscheidene feiten uit het leven van de 57 jarige

Jaap Wante daar al op wezen. Feiten die in de loop der jaren al door uw verslaggeefster hier op haar blogje

zijn beschreven.

Jaaps Forum voor de Kneuzen is nog geen groot succes. Er zijn in totaal 22 actieve leden. Tot zover zijn er

in totaal 3470 berichten geplaatst waarvan 2910 door Sofie Rietje, Sjors de Koning en Jaap Wante (onder

de identiteit van ‘Vrijheid’). 84 procent van het aantal berichten is dus geplaatst door de 3 oprichters van het

Forum voor de Kneuzen en dan rekenen we de andere identiteiten van Jaap zoals Admin en DeSmid nog

niet eens mee. Er waren meer actieve leden maar sommigen hebben vrijwillig afscheid genomen, zoals Gajus

Keizer die afscheid nam omdat Sjors de Koning antisemitische berichten begon te plaatsen, en anderen zijn

onvrijwillig op non-actief gesteld zoals Siem de Bom die ruzie kreeg met Jaap Wante.

Die ruzie tussen Siem en Jaap liep hoog op, zelfs zo hoog dat Siem de Bom in zijn kwaadheid een enorme

spelfout maakte in zijn allerlaatste bijdrage op het Forum van de Kneuzen. Dat is niets voor Siem want Siem

de Bom is over het algemeen gesproken altijd zeer alert op de spelling.

De ruzie verplaatste zich zelfs naar een ander forum van Jaap genaamd Profano. Het oorspronkelijke Profano

was een forum waar iedereen alles kon zeggen zonder dat er in gestreept werd en zonder dat er forumleden

verbannen werden. Men noemde dat het toppunt van vrije meningsuiting, iedereen kon alles zeggen over alles

en iedereen zonder enige censuur vooraf en zonder enige censuur achteraf. Maar deze vrije meningsuiting

kwam over het algemeen neer op wat gescheld tegen de samenleving , tegen de politiek en tegen wat linkse

Nederlanders. Er zat geen diepte in het forum. Het mag dan ook geen wonder heten dat dit forum een vijftal

jaren geleden een stille dood stierf. Jaap Wante was 1 van de leden van de administratie van dit forum onder

het pseudoniem van Lakki Smit.

Een paar maanden geleden had Jaap echter besloten om dit Profano forum nieuw leven in te blazen maar

ook dat bleek geen succes. Het begon zelfs tegen Jaap te werken omdat Siem de Bom, in de hoedanigheid

van Vincent van Gogh, na de ruzie op het Forum voor de Kneuzen Jaap op allerlei manieren uit begon te

schelden op Profano. Jaap is een opgeblazen kikker en heeft een fiets met drie wielen vanwege Jaaps grote

gewicht, aldus Siem. Siem begon zelfs allerlei gebeurtenissen uit Jaaps verleden op te graven en met

sarcastisch commentaar op het forum te plaatsen. Zelfs fotootjes van Jaap werden met beledigend

commentaar op Profano geplaatst. Als admin kon Jaap daar helemaal niets tegen doen. Het motto van

Profano was namelijk dat er niets, maar dan ook helemaal niets, gecensureerd mocht worden en dat iedereen

alles mocht zeggen wat hij wilde zeggen, inclusief beledigingen die als toppunt van vrije meningsuiting

beschouwd werden door de Profano leden. Dus Jaap kon niets van de beledigingen schrappen en kon

Siem de Bom niet van het nieuwe Profano verbannen zonder zijn eigen principes te grabbel te gooien. Ten

einde raad heeft Jaap het Profano forum toen maar op zwart gezet want het werd hem allemaal wat teveel.

Omdat Jaap Wante en Sjors de Koning altijd in de veronderstelling hadden verkeerd dat Siem de Bom een

rechtse medestander was, viel hun dit erg tegen van Siem. Nadat Jaap Profano gesloten had en Siem van

het Forum voor de Kneuzen verbannen had begon Jaap daarom heftig tekeer te gaan tegen Siem op het

Forum voor de Kneuzen. Siem kan natuurlijk niets meer terugzeggen. Jaap vindt Siem een verrader en

beschuldigt Siem er van dat hij in Brazilie woont en Jaap plaatst ook een foto van Siem. Sofie Rietje vindt

het een afschuwelijke foto en een heel verschil met de foto die Siem zichzelf als avatar op het Forum had

aangemeten die ze eerst wel mooi vond maar waar ze nu niet meer tegen kan. 

Jaap Wante geeft zelfs het adres van Siems website waaruit blijkt dat Siem een streng calvinistische

onderwijzer is die in een voorstadje van Sao Paulo woont en die vloeiend Braziliaans schrijft. Even later

beschuldigt Jaap Siem er ook van dat hij Kapitein Zwartkruis is en nog even later zegt Jaap zelfs dat Siem

uw verslaggeefster is. Het blijkt dus dat Jaap danig overstuur is en niet meer zuiver denken kan. Om Jaap

nog wat verder overstuur te krijgen probeert Siem even later om zich onder de naam van uw verslaggeefster

op het Forum van de Kneuzen te registreren met het emailadres van Pim Krammer. Pim Krammer doorziet

dat echter en drukt niet op de link in zijn email.

Sjors en Sofie gaan er nog even op door en vinden Siem een cybercrimineel en Pim  Krammer dom. Sjors

hoopt ook dat Siem in de cel belandt. Sjors en Sofie verheugen zich erover dat Jaap Wante eindelijk Siem

de Bom ontmaskerd heeft als een verrader, als een Braziliaanse onderwijzer en als een AFA. Siem is

helemaal niet rechts volgens Sjors en Sjors schaamt zich er dan ook voor dat hij Siem op andere fora altijd

als een rechtse medestrijder beschouwd heeft. Ook volgens Sjors de Koning is Siem een verrader.

Nu u weer een beetje op de hoogte bent wat er gebeurt in rechts forumland zullen we dit verslag maar weer

zoals gewoonlijk afsluiten met commentaar van Zacharias Tabak (Zack Tabak) die voor elk gebeuren altijd

wel een toepasselijke Bijbelse spreuk heeft, zo ook ditmaal. “Voor beschimpingen, hoogmoed, verraad van

een geheim en een slinkse streek maakt elke vriend zich uit de voeten”, aldus Zack Tabak.

Inspiratie gehaald hier, hier, hier en hier

Vanzelfsprekend is er de afgelopen tijd veel gebeurd waar uw verslaggeefster over had kunnen schrijven maar
we zullen ons vooralsnog beperken tot de vermelding dat, niet geheel verrassend,  JP (Jaap) Wante zijn ware
neo-nazistische gezicht heeft getoond op zijn nieuwe Noordland Forum en dat het Forum Van de Vreemden
Vrij een anti-Supreme Leider koers is gaan varen.

Omdat Jaaps Forum nu geheel beperkt is tot enkel maar saaie bijdragen van de alter-ego’s van JP (Jaap)

Wante zelf is dat Forum niet interessant meer voor onze lezers dus zullen we daar verder geen aandacht

meer aan besteden.

Inspiratie gehaald hier en hier

De Supreme Leider raakt wat in het nauw
Ook op de verscheidene fora is het een drukte van jewelst. Alleen niet op het Forum van Racisten van JP
(Jaap) Wante, want dat Forum is plotseling helemaal verdwenen net voordat de gebeurtenissen plaats vonden i
n Noorwegen. Het was natuurlijk toeval dat net voor de verdwijning het forum van Jaap overspoeld werd door
Jaap zelf in de hoedanigheden van bijna perfect Nederlands schrijvende neo-nazistische Noren. Daar moeten
we natuurlijk verder niets achter zoeken. Het Forum van Jaap is nu echter helemaal verdwenen, misschien
door toedoen van de AIVD, mischien omdat Jaap weer eens is opgenomen vanwege multipele
persoonlijkheidsstoornissen. 

Maar dat is verder niet van belang en misschien is het wel een zegen voor de mensheid en Jaap zelf. Het ging

namelijk weer van kwaad tot erger met Jaap en hij viel weer helemaal in zijn vroegere nazistische

waandenkbeelden terug. Enige tijd in een rustige omgeving zonder Forum zal Jaap goed doen. Laten we

hopen dat Jaap weer tot bezinning komt.


Jaap Wante draait een beetje door

Het gezapige leventje op de verschillende internetfora gaat gewoon door. Op het Forum van de Vreemden
Vrij blijft men strijdlustig, ook al zijn er steeds minder actieve leden. Ook op de vernieuwde maar minder
overzichtelijke website van Ben Kokmeeuw blijft men de Islam ontmaskeren door Bens manier van geloven
op te hemelen. Maar op Jaaps forum begint Jaap Wante nu toch echt helemaal de kluts kwijt te raken.

Om voor het zicht het aantal actieve leden toch maar op peil te houden manifesteert Jaap Wante zich op zijn

eigen forum nu namelijk onder de meest vreemde pseudoniemen. We hadden in het verleden al ontdekt dat

Jaap zichzelf aanbood als Lakki Smit en Dieuwertje Sudarson uit Singapore die met elkaar getrouwd bleken

te zijn, nu blijkt dat Jaap zich ook in allerlei andere vrouwelijke creaties aan de forumleden aanbiedt en af en

toe zelfs in een mannelijke alhoewel dat toch een beetje tegen Jaaps zin is. 

Ditmaal zijn de creaties uit het hoge Noorden in plaats van uit de Gordel van Smaragd en Jaap verzint daar

dan ook namen voor uit de Noorse mythologie zoals Maddoll, Siegrune, Molnier en zo voort net als dat Jaap

dat ook deed met Lakki en Dieuwertje uit de Hindoe mythologie.

In het verleden stond Jaap al bekend om zijn verschillende internetpseudoniemen toen hij zijn 'long con' met de Scientology kerk probeerde op te zetten. Jaap praatte toen ook heel veel met zichzelf via verscheidene creaties om goedgelovige medestanders op het verkeerde been te zetten. De ene creatie

reageerde dan op de andere creatie. Nadat Jaap tegen de lamp liep is het een poosje goed gegaan met Jaap

maar Jaap heeft nu blijkbaar dus weer de smaak te pakken gekregen. 

Zelfs toen Jaap jarig was in februari heeft Jaap een nieuwe creatie verzonnen in de vorm van een jonge

Hoppie Indiaanse om zichzelf op zijn eigen forum met zijn eigen 56e verjaardag te feliciteren. Het is natuurlijk

in- en in triest dat Jaap voor zichzelf zo nog enige aandacht moet opwekken maar de eigenwaarde van Jaap

heeft in het verleden al dusdanige knauwen gehad dat het dus geresulteerd heeft in dit soort psychische

warboel in Jaaps hoofd.

Het bijzondere is natuurlijk wel dat Jaap specifieke vreemde uitdrukkingen heeft in zijn taalgebruik die nu

ook intergraal door zijn alter egos overgenomen zijn. Hebben we het in het verleden al gehad over 'gezegt'

en 'terorristen', nu zeggen ook alle alter-ego's dat 'er spraken is van'. Bijvoorbeeld Jaap zegt: "zeker omdat

er wel eens spraken zou kunnen zijn van een lijn vanuit Eurasie naar Mesopotamie en weer terug…" waarop

Maddoll zegt: "daarom kan er geen spraken zijn van erkennen of niet erkennen.." waarna Molnier weer zegt:

"Met de verwijdering van genetisch afwijkende types kan er nooit spraken van brain-drain zijn…." Jaap zegt

dan weer: "Dat verbaasd me nu weer helemaal niets" waarop Molnier dan zegt: "Het verbaasd me wel omdat

die marxisten zo van moslims en joden en zo houden…" en zo gaat het nog een poosje verder.

Ook Jaaps typische gebruik van het woordje 'daar' in plaats van het meer gangbare 'want' of 'omdat' wordt

fanatiek door Jaaps creaties toegepast in hun zinsvormingen, vooral door Jaaps Siegrune creatie en een

goed verstaander heeft daarmee genoeg aan een half woord. 

Ook hebben alle noorderlingen hetzelfde doel als Jaaps hindoe creaties namelijk nazisme promoten,

holocaust ontkennen en het 'arische ras' als toppunt van menselijk evolutie presenteren in tegenstelling tot

hun vijand 'de Joden'. Het is dus maar triest gesteld met Jaap en zijn denkbeeldige vrienden.

Ondertussen heeft uw verslaggeefster uitgevonden dat Sjors de Koning zijn stukje niet alleen op het Forum

van Jaap en op het Forum van de Vreemden Vrij gepubliceerd heeft maar onder andere ook op het Pim

Fortuinlijk Forum en zelfs op het neo-nazistische Stormfront. Op dit in slecht aanzien staande Forum

Stormfront heeft de laffe Sjors het natuurlijk niet onder zijn eigen naam geplaatst, zoals wel op de andere Fora,

maar onder het pseudoniem 'The Netherlands14'. Als we dan nog even verder kijken wat Sjors allemaal onder

dit pseudoniem 'The Netherlands14' op Stormfront heeft geplaats dan lusten zelfs de honden daar geen brood

van. Het blijkt dat Sjors de Koning, net als Jaap, een vreselijk bruin gedachtengoed heeft.

Zacharias (Zack) Tabak kent George natuurlijk ook al een beetje langer dan vandaag en hij neemt dus geheel

afstand van Sjors' praktijken. Zack Tabak houdt ons dan ook het volgende voor: "Neem geen deel aan de

vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt is

te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar en alles wat

openbaar wordt is zelf licht."

Inspiratie gehaald hierhier en hier.

____________________________________________________________________________________________________________
Mijn collega, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd en ikzelf hebben daadwerkelijk last ondervonden
vanuit het extreemrechtse forum Noordland, dat in Zeist is opgericht en haar aanhangers. Zo heeft
de Zeisterse oprichter van dit forum, de heer J.P. (Jan Peter) Mante geprobeerd te infiltreren in onze
organisatie. Ook andere aanhangers van zijn extreemrechtse forum Noordland, zoals de zichzelf noemende
Maggy Magon hebben dit geprobeerd.
 

Foto van Zeisterse oprichter extreemrechtse Noordlandforum en Neo-Nazi Jan Peter Mante. Op

deze foto heeft de Zeisterse rechtsextremist Jan Peter Mante geblondeerd haar, maar mijn collega,

de heer mr. F (Fred) J. IJspeerd en ikzelf hebben de heer Mante ontmoet met onverzorgd wit/grijs

haar en een even onverzorgde wit/grijze baard en met smoezelige, vuile kleding.

De heer Mante woont met zijn levensgezellin in een huurwoning van de woningcoörporatie, de Seyster
Veste. Het is een woning die op de nominatie staat om te worden afgebroken. De heer Mante vertelt
aan iedereen dat hij en zijn levensgezellin, die verschillende malen van de heer Mante een andere
nationaliteit toegedicht heeft gekregen (o.a. Japans, Indiaans), van de bijstand moeten leven. Wij maar
ook een aantal anderen vermoeden echter dat hij hand en spandiensten verleent voor de AIVD. Dit is
namelijk duidelijk zichtbaar uit zijn uitgavenpatroon aan o.a. dure sigaren en dure merk levensmiddelen,
die iemand in de bijstand beslist niet - en zeker niet in die ruime mate - kan betalen. Mijn adviseur en
ikzelf hebben dit uitgavenpatroon zelf gade kunnen slaan bij de Jumbo in Zeist. De heer Mante claimt
zelf ook nauwe contacten te hebben met de AIVD en hieraan gerelateerde instanties. Dit heeft hij - toen
hij probeerde te infiltreren in onze organisatie - zowel aan mijn adviseur, de heer mr. F. (Fred) J. IJspeerd
als mijzelf laten weten. Zijn levensgezellin wordt door hem in een uiterst onderdanige positie gehouden.
Zo wilt zij alleen Engels spreken en beheerst zij het Nederlands bijzonder slecht. Aanbiedingen van
medewerkers van diverse hulpinstanties om zijn levensgezellin te helpen in te burgeren in de
Nederlandse samen werden echter categorisch door Jan Peter Mante afgewezen. De bedoeling zal
uw duidelijk zijn: voorkomen dient te worden dat zij te zelfstandig en te zelfredzaam wordt. Wanneer
dit het geval is, is zij niet meer van de heer Mante afhankelijk. Dit soort afhankelijkheidspatronen is
typerend voor de denkwijzen van extreemrechts. De heer Mante is oprichter van één van de twee
meest extreemrechtse forums van Nederland: Noordland. Het andere nóg extreemrechtsere forum
is Stormfront. Het forum Noordland is opgericht door de heer Mante.

De heer Mante geeft zich uit als onderzoeker. Hij beweert onderzoeken te doen op o.a. DNA-gebied en

probeert u daarvoor veel geld uit uw zak te kloppen. Niet doen !!! Trap hier niet in !!! Zo heeft hij

geprobeerd mij geld af te troggelen voor een DNA-onderzoek. Uiteraard ben ik hier niet ingetrapt.

Het zal u niet verbazen dat ik nooit welk onderzoeksrapport dan ook van hem in handen heb gehad.

Toen ik hem vroeg met welke laboratoria en welke wetenschappers hij dan wel niet samen had gewerkt,

kreeg ik daar uiteraard geen antwoord op. Kortom: u heeft te maken met de uiterst louche

oplichterspraktijken van een extreemrechtse, uiterst gevaarlijke Neo-Nazi. Kijk dus goed uit voor

deze extreemrechtse Jan Peter Mante uit Zeist !!! Een gewaarschuwd mens telt voor twee !!!